Skip to main content

Culture and Creativity

Regulačný rámec

Kultúrny a kreatívny priemysel funguje v zložitom podnikateľskom prostredí, v ktorom ho determinujú štandardné regulačné opatrenia týkajúce sa podnikov, ako aj práva duševného vlastníctva, dane a mnohé ďalšie otázky.

Politické opatrenia a právne predpisy, ktoré túto oblasť upravujú (t. j. regulačný rámec), by preto mali uľahčovať umeleckú tvorbu, umožňovať podnikateľskú činnosť a zároveň podporovať a zachovávať kultúrnu rozmanitosť Európy.

Kultúrny a kreatívny priemysel – dôležitejší než kedykoľvek predtým

Odvetvie kultúry prechádza podobne ako mnohé iné odvetvia významnými a rýchlymi zmenami v dôsledku digitálnej revolúcie. V reakcii na tieto zmeny si vlády čoraz intenzívnejšie uvedomujú potrebu nepretržite skúmať regulačný rámec v tomto odvetví, aby zabezpečili, že bude vždy spĺňať svoj účel.

V prípade odvetvia kultúry si narastajúci význam digitálnych technológií vyžaduje dôsledné preskúmanie právnych predpisov týkajúcich sa práv duševného vlastníctva. Pravidlá EÚ v tejto oblasti musia odrážať meniace sa digitálne prostredie, aby sa zabezpečila ochrana práv umelcov a organizácií a zachoval široký prístup ku kultúre v budúcnosti.

Publikum a trhy sa okrem toho čoraz viac presúvajú do online prostredia, čo zdôrazňuje potrebu uplatňovať náležité politiky týkajúce sa obchodovania, zdaňovania, zakladania a prevádzky podnikov v online prostredí.

Činnosti Komisie na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu

Komisia hodnotí regulačný rámec v oblasti kultúry prostredníctvom viacerých činností. Medzi ne patrí riadenie projektov, zadávanie štúdií a správ a zabezpečenie koordinácie s členskými štátmi s cieľom uplatňovať najlepšie postupy.

Komisia takisto dohliadala na značné úsilie, ktoré sa vynaložilo na účely reformy regulačného prostredia. Okrem projektov a platforiem podporovaných z podprogramov Kultúra a MEDIA sa prijali tieto právne nástroje

Vzhľadom na výzvy, ktoré priniesli najnovšie zmeny v digitálnom hospodárstve, Komisia iniciovala významné politické a legislatívne reformy v rámci projektu digitálneho jednotného trhu.

Cieľom tohto projektu je zabezpečiť vhodné regulačné prostredie pre odvetvie kultúry prostredníctvom

Viac informácií o projekte digitálneho jednotného trhu.

Ďalšie kroky

Komisia bude pokračovať vo svojom úsilí v tejto oblasti najmä tým, že bude: