Skip to main content

Culture and Creativity

Tiesiskais regulējums

Kultūras un radošās nozares (KRN) darbojas sarežģītā uzņēmējdarbības vidē, kur tās ir definētas ar uzņēmumus regulējošiem standarta noteikumiem, intelektuālā īpašuma tiesībām, nodokļiem un daudziem citiem aspektiem.

Tāpēc šo jomu reglamentējošajai politikai un tiesību aktiem (t. i., tiesiskajam regulējumam) jāveicina mākslinieciskā jaunrade un jārada uzņēmējdarbības iespējas, vienlaikus veicinot un saglabājot Eiropas kultūras daudzveidību.

Kultūras un radošās nozares ir svarīgākas nekā jebkad agrāk

Kultūras nozare, tāpat kā daudzas citas, pieredz dziļas un straujas pārmaiņas, kas saistītas ar digitālo revolūciju. Šo pārmaiņu sakarībā valdības arvien biežāk konstatē, ka ir vajadzīgs pastāvīgs novērtējums, lai nodrošinātu, ka nozares tiesiskais regulējums joprojām atbilst attiecīgajām vajadzībām.

Ņemot vērā digitālo tehnoloģiju pieaugošo nozīmi kultūras nozarē, ir konsekventi jāpārskata tiesību akti par intelektuālā īpašuma tiesībām. ES noteikumiem šajā jomā ir jāatspoguļo mainīgā digitālā vide, lai nodrošinātu mākslinieku un organizāciju tiesību aizsardzību un plašu kultūras pieejamību nākotnē.

Turklāt tas, ka auditorija un tirgi arvien lielākā mērā atrodas tiešsaistē, uzsver nepieciešamību piemērot pienācīgu politiku attiecībā uz tiešsaistes tirdzniecību, nodokļu uzlikšanu un uzņēmumu izveidi un darbību.

Komisijas darbības par labu kultūras un radošajām nozarēm

Komisija veic vairākas darbības, lai novērtētu kultūras tiesisko regulējumu. Tā jo īpaši vada projektus, pasūta pētījumus un ziņojumus un nodrošina koordināciju ar dalībvalstīm, lai piemērotu labāko praksi.

Komisija tāpat ir pārraudzījusi būtiskos pūliņus, kas pielikti, lai reformētu normatīvo vidi. Papildus projektiem un platformām, kas saņem atbalstu apakšprogrammu Kultūra un MEDIA ietvaros, tā ir pieņēmusi šādus juridiskos instrumentus:

Ņemot vērā problēmas, ko radījušas jaunākās pārmaiņas digitālajā ekonomikā, Komisija ir sākusi būtiskas politikas un likumdošanas reformas digitālā vienotā tirgus projekta ietvaros.

Šī projekta mērķis ir nodrošināt kultūras nozarei piemērotu normatīvo vidi, pateicoties:

Uzzināt vairāk par digitālā vienotā tirgus projektu

Turpmākie pasākumi

Komisija turpinās savus pūliņus šajā jomā, jo īpaši: