Skip to main content

Culture and Creativity

Õigusraamistik

Kultuuri- ja loomesektorid tegutsevad keerulises ärikeskkonnas – nende suhtes kohaldatakse nii ettevõtluse standardnorme kui ka intellektuaalomandi õigusi, maksustamist ja paljusid muid küsimusi käsitlevaid norme.

Neid valdkondi reguleerivad poliitikameetmed ja õigusaktid (st õigusraamistik) peaksid seega hõlbustama kunstiloomet ja võimaldama äritegevust ning samal ajal edendama ja säilitama Euroopa kultuurilist mitmekesisust.

Kultuuri- ja loomemajandus – olulisem kui kunagi varem

Kultuurisektor seisab sarnaselt paljude muude sektoritega digipöörde tingimustes silmitsi märkimisväärsete ja kiirete muutustega. Nende muutuste tõttu näevad valitsused üha enam vajadust pideva hindamise järele, et tagada sektori õigusraamistiku eesmärgipärasus.

Kultuurisektoris tuleb digitehnoloogia kasvava tähtsuse tõttu intellektuaalomandiõigusi käsitlevaid õigusakte järjepidevalt läbi vaadata. ELi eeskirjad selles valdkonnas peavad peegeldama muutuvat digimaastikku, et tagada kunstnike ja organisatsioonide õiguste kaitse ning laialdane juurdepääs kultuurile tulevikus.

Lisaks tegutsevad publik ja turud üha enam veebis, mistõttu on oluline kohaldada asjakohast poliitikat e-kaubanduse, maksustamise ning ettevõtete asutamise ja tegevuse suhtes.

Komisjoni tegevus kultuuri- ja loomemajanduse toetuseks

Komisjon võtab kultuuri õigusraamistiku hindamiseks mitmesuguseid meetmeid. Nende hulka kuuluvad projektide juhtimine, uuringute ja aruannete tellimine ning liikmesriikidega kooskõlastuse tagamine, et rakendada parimaid tavasid.

Komisjon on jälginud ka märkimisväärseid edusamme regulatiivse keskkonna reformimisel. Lisaks projektide ja platvormide toetamisele alaprogrammidest „Kultuur“ ja „MEDIA“ on vastu võetud järgmised õigusaktid:

Võttes arvesse digimajanduse viimastest muutustest tingitud probleeme, on komisjon digitaalse ühtse turu projekti raames algatanud suured poliitika- ja õigusreformid.

Projekti eesmärk on tagada kultuurisektorile sobiv regulatiivne keskkond järgmiselt:

Järgmised sammud

Komisjon jätkab oma jõupingutusi selles valdkonnas, eelkõige: