Skip to main content

Culture and Creativity

Ramy prawne

Sektor kultury i sektor kreatywny działają w złożonym otoczeniu biznesowym, w którym są definiowane zgodnie ze standardowymi przepisami dotyczącymi przedsiębiorstw, a także praw własności intelektualnej, opodatkowania i wielu innych kwestii.

Dlatego też strategie i ustawodawstwo dotyczące tych obszarów (np. ramy prawne) powinny ułatwiać twórczość artystyczną, umożliwiać działalność gospodarczą oraz promować i pielęgnować różnorodność kulturową Europy.

Sektor kultury i sektor kreatywny – ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej

W następstwie rewolucji cyfrowej w sektorze kultury, podobnie jak w wielu innych sektorach, zachodzą ważne i dynamiczne zmiany. W reakcji na nie rządy w coraz większym stopniu dostrzegają konieczność aktualizowania przepisów, aby ramy prawne tego sektora pozostały adekwatne do zakładanych celów.

Rosnące znaczenie technologii cyfrowych w sektorze kultury rodzi potrzebę jednolitego przeglądu ustawodawstwa dotyczącego praw własności intelektualnej. Przepisy UE obowiązujące w tym obszarze muszą odzwierciedlać zmieniające się otoczenie cyfrowe, aby zapewnić ochronę praw artystów i organizacji oraz szeroki dostęp do kultury w przyszłości.

Ponadto odbiorcy i rynki w coraz większym stopniu przenoszą się do internetu. Konieczne jest stosowanie odpowiednich strategii wobec handlu online, systemu podatkowego oraz tworzenia i prowadzenia przedsiębiorstw.

Działania Komisji wspierające sektor kultury i sektor kreatywny

Komisja podejmuje szereg działań, aby ocenić ramy prawne dotyczące sektora kultury, m.in. zarządza projektami, zleca opracowania i sprawozdania oraz zapewnia wraz z państwami członkowskimi koordynację stosowania najlepszych praktyk.

Co więcej, Komisja nadzoruje znaczne postępy w reformowaniu otoczenia regulacyjnego. Oprócz projektów i platform wspieranych w ramach podprogramów Kultura i MEDIA przyjęto następujące instrumenty prawne:

W związku z wyzwaniami wynikającymi z ostatnich zmian w gospodarce cyfrowej Komisja zainicjowała ważną strategię i reformy ustawodawcze w ramach projektu związanego z jednolitym rynkiem cyfrowym.

Projekt ten ma zapewnić, aby otoczenie regulacyjne w sektorze kultury było adekwatne do zakładanych celów, za sprawą:

Dalsze działania

Komisja będzie kontynuowała działania w tym obszarze polegające przede wszystkim na: