Skip to main content

Culture and Creativity

Равенство между половете

Към изграждането на Съюз на равенство

Стратегията на Европейския съюз (ЕС) за равенство между половете има за цел до 2025 г. да бъде постигнат значителен напредък по отношение на равнопоставеността на жените и мъжете в Европа. Стратегията съдържа цели на политиката и действия за изпълнение на ангажимента на Комисията „Фон дер Лайен“ за постигане на Съюз на равенство.

Всички граждани, независимо от своя пол, полова идентичност и изразяване на половата принадлежност, полови белези, сексуална идентичност, расов или етнически произход, възраст, религия, убеждения или увреждания, трябва да могат да следват избрания от тях път в живота и да имат възможности да преуспяват, участват и ръководят.

В Заключенията на председателството относно равенството между половете в областта на културата, приети през декември 2020 г., се подчертава потенциалът на културата да насърчава напредъка в областта на равенството между половете и се отбелязва трайното наличие на неравенства между половете в сектора.

По-специално, в документа се посочват пречките, свързани с:

 • равния достъп до пазара на труда в културните и творческите сектори
 • равното заплащане и представеността на творчески и ръководни длъжности
 • равната оценка и признание за работата на жените.

Подчертава се, че използването на свързани с пола стереотипи и сексуалният тормоз и сексуалната злоупотреба продължават да са сериозни поводи за загриженост в културните и творческите сектори.

В заключенията на председателството държавите от ЕС се приканват, наред с другото, да:

 • гарантират равно заплащане
 • насърчават по-добро равновесие между професионалния и личния живот
 • гарантират равенство между половете в институциите и органите за вземане на решения в сектора
 • насърчават изследванията в областта на равенството между половете и събирането на разбити по полов признак данни в областта на културата

Европейската комисия (ЕК) се призовава да подкрепя транснационални инициативи за равенство между половете в областта на културата и да насърчава събирането и разпространението на специфични за културата данни относно равенството между половете и културното многообразие в Европа.

Равенство между половете в културните и творческите сектори

В почти всички културни и творчески сектори продължава да съществува интерсекционална неравнопоставеност между половете, като хората се сблъскват с дискриминация въз основа на своя пол, други лични характеристики и идентичност.

Наличните данни показват, че жените творци и специалисти в областта на културата в ЕС обикновено имат по-ограничен достъп до творчески и производствени ресурси, получават много по-ниско заплащане от мъжете и са недостатъчно представени на ръководни и други длъжности, свързани с вземането на решения, както и на пазара на изкуство. Жените често са жертви на сексизъм, стереотипи, свързани с пола, и сексуален тормоз.

Във Франция например 52% от всички студенти в областта на сценичните изкуства са жени. Същевременно само 31 % от практикуващите творци и 11 % от творците, включени в програми на представления, са жени и едва 18 % от ръководните длъжности в тези сектори се заемат от жени. От 1980 г. насам само 4—12 % от наградите в областта на изкуството са връчени на жени.

Освен това 23 % от проектите, подпомагани с публични средства във Франция, се ръководят от жени. Жените с еднакви компетенции и работа печелят средно с 27 % по-малко от мъжете творци (източник: Inégalités entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture, Haut Conseil à l’Égalité, 2018 г.).

Музика: В Европа 20 % или по-малко от регистрираните композитори и автори на песни са жени и те печелят средно с 30 % по-малко от мъжете, работещи в сектора (източник: Women in Music, 2019 г.).

Театър: В Ирландия жените са недостатъчно представени във всяка проучена театрална професия, с изключение на дизайнер на костюми. Само 28 % от сценаристите, 9 % от звуковите дизайнери и 37 % от режисьорите са жени (източник: проучване, поръчано от #WakingtheFeminists, 2017 г.).

Цирк: В Испания значително по-малко жени работят в компании, които са икономически по-силни. Сред артистите на сцената процентът на мъжете и жените е съответно 80 % и 20 % Почти всички режисьори на представления са мъже (източник: проучване на Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC), 2019 г.).

Изобразително изкуство: През 2017 г. делът на произведенията на жени творци в големите постоянни колекции в Европа и САЩ е бил едва 3—5 %. В същото време само 13,7 % от живите творци, представяни в галерии в Европа и Северна Америка, са жени (източник: National Museum of Women in the Arts (САЩ), 2019 г.).

Необходими са повече данни по отношение на неравенството между половете, пред което са изправени лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансполовите, куиър и интерсексуалните (ЛГБТКИ) лица в целия ЕС.

Преодоляване на неравенството между половете

Важно е различията, причинени от неравнопоставеността между половете в културните и творческите сектори, да бъдат признати и преодолени чрез целенасочени мерки на политиката. В работния план за културата за периода 2019—2022 г. се посочва, че равенството между половете е стълб на културното многообразие и играе ключова роля за преодоляване на стереотипите и насърчаване на обществените промени.

В работния план се препоръчват две действия за преодоляване на неравенството между половете в културните и творческите сектори в ЕС:

 • „картографиране“ на положението на жените творци и специалисти в областта на културата
 • свикване на експертната група по отворения метод на координация (ОМК) с цел обмен на опит, добри практики и формулиране на препоръки.

ЕК финансира проучване в целия ЕС относно неравенството между половете в културните и творческите сектори. В него се анализират специфичните предизвикателства, пред които са изправени жените, и се дават препоръки във връзка с изготвянето на политики за справяне с тези проблеми.

Доклад относно равенството между половете

Между есента на 2019 г. и пролетта на 2021 г експертната група по отворения метод на координация (ОМК) в областта на равенството между половете работи по предложение за набор от препоръки за политики и действия в отговор на тези предизвикателства в рамките на новата програма „Творческа Европа“.

Резултатът от работата е докладът „Към равенство между половете в културните и творческите индустрии“, публикуван през юни 2021 г.
Докладът е съсредоточен върху следните основни предизвикателства:

 • свързани с пола стереотипи
 • сексуален тормоз
 • достъп до пазара на труда и разлики в заплащането на жените и мъжете
 • достъп до ресурси
 • достъп до ръководни длъжности и предприемачество сред жените.

Освен общия преглед на положението по отношение на равенството между половете в културните и творческите сектори, включително въздействието на пандемията от COVID-19, докладът съдържа подробни препоръки и добри практики за тяхното прилагане.

Той е насочен към всички създатели на политики и хора на ръководни позиции, както и към културните и творческите сектори, медиите и образователния сектор.

В доклада се препоръчва:

 • подобряване на събирането на надеждни и съпоставими данни относно неравенството между половете в ЕС
 • използването на език, отразяващ равнопоставеността на половете
 • прилагане на мерки за равенство между половете на работното място, както и бюджетиране, съобразено с равенството между половете, и интегриране на принципа на равенство между половете.

През 2019 г. ЕК постави началото на инициативата Жените в движение с цел обсъждане на въпроса за баланса между половете в културните и творческите сектори. Като последващо действие ЕК публикува преглед на добри практики в аудио-визуалната индустрия, които могат да бъдат приложени във всички държави от ЕС.

През 2019 г. въпросът за баланса между половете в културните и творческите сектори също така бе обсъден от ЕК и заинтересованите страни от тези сектори в рамките на структурирания диалог Гласове на културата, в който участваха 36 представители на сектора от целия ЕС.

Проекти по програма „Творческа Европа“ 

Няколко проекта за насърчаване на равенството между половете получиха финансиране по програма „Творческа Европа“, включително водеща инициатива в музикалния сектор — проектът Keychange.

Keychange е международна кампания за насърчаване на музикалните фестивали, оркестрите, консерваториите, радио- и телевизионните оператори, концертните зали, агентите, звукозаписните компании и музикалните организации да поемат ангажимент за постигане на баланс между половете в съотношение 50:50 до 2022 г.

В новата програма „Творческа Европа“ е предвидено засилване на ролята на равенството между половете във всички проекти на бенефициери.