Skip to main content

Culture and Creativity

Ligestilling mellem kønnene

På vej mod et EU med ligestilling

Den Europæiske Unions (EU) strategi for ligestilling mellem kønnene sætter kursen for et Europa med ligestilling inden 2025. Strategien beskriver de politiske målsætninger og tiltag, der skal indfri von der Leyen-Kommissionens løfter om et EU med ligestilling.

Alle borgere uanset køn, kønsidentitet, kønsudtryk, kønsegenskaber, seksuel identitet, race eller etnisk oprindelse, alder, religion eller tro og handicap skal kunne forfølge det livsforløb, de ønsker, og have lige muligheder for at trives, deltage og lede.

Formandskabets konklusioner om ligestilling mellem kønnene på kulturområdet, der blev vedtaget i december 2020, fremhæver kulturens muligheder for at fremme ligestilling mellem kønnene og afdække vedvarende uligheder mellem kønnene i sektoren.

Dokumentet henviser navnlig til hindringer i forbindelse med

 • lige adgang til det kulturelle og kreative arbejdsmarked
 • lige løn og repræsentation i kreative jobs og stillinger med beslutningskompetence
 • lige anerkendelse af arbejde udført af personer af begge køn.

Det fremhæves i dokumentet, at kønsstereotyper og seksuel chikane og seksuelle overgreb fortsat giver anledning til stor bekymring i de kulturelle og kreative sektorer.

I formandskabets konklusioner opfordres EU-landene blandt andet til at

 • sikre ligeløn
 • fremme en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv
 • sikre ligestilling mellem kønnene i sektorens institutioner og besluttende organer
 • fremme forskning i ligestilling mellem kønnene og indsamling af kønsopdelte data på kulturområdet.

Europa-Kommissionen opfordres til at støtte tværnationale initiativer, der har fokus på kønsligestilling på kulturområdet, og fremme indsamling og formidling af kulturspecifikke data om kønsligestilling og kulturel mangfoldighed i Europa.

Ulighed mellem kønnene i de kulturelle og kreative sektorer

Intersektionelle kønsskævheder findes i næsten alle de kulturelle og kreative sektorer, hvor mennesker oplever diskrimination på baggrund af deres køn, identitet eller andre personlige kendetegn.

De tilgængelige data viser, at kvindelige kunstnere og kulturarbejdere i EU typisk har dårligere adgang til frembringelses- og produktionsressourcer, aflønnes langt lavere end mændene og er underrepræsenterede i lederjobs og andre stillinger med beslutningskompetence samt på markedet for kunst. Kvinder er ofte udsat for sexisme, stereotype kønsopfattelser og sexchikane.

Som eksempel kan nævnes, at 52 % af de studerende inden for scenekunst i Frankrig er kvinder. Alligevel udgør de kun 31 % af de udøvende kunstnere og 11 % af de ansatte kunstnere, og de sidder kun på 18 % af lederstillingerne i branchen. Siden 1980 er kun 4-12 % af de kunstpriser, der uddeles, blevet givet til kvinder.

Samtidig er 23 % af de projekter, der modtager offentlig støtte i Frankrig, under kvindelig ledelse. Kvinder med samme kompetencer og jobansvar tjener i gennemsnit 27 % mindre end mandlige kunstnere (kilde: "Inégalités entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture (ulighed mellem mænd og kvinder inden for kunst og kultur)", Haut Conseil à l’Égalité (det franske ligestillingsråd), 2018).

Musik: I Europa udgør kvinder 20 % eller mindre af de registrerede komponister og sangskrivere, og de tjener i gennemsnit 30 % mindre end mænd, der arbejder i sektoren (kilde: "Kvinder i musikbranchen", 2019).

Teater: I Irland er kvinder underrepræsenterede i alle de undersøgte teaterfag med undtagelse af kostumedesignere. Kun 28 % af manuskriptforfatterne, 9 % af lyddesignerne og 37 % af teaterdirektørerne er kvinder (kilde: Forskning udarbejdet for #WakingtheFeminists, 2017).

Cirkus: I Spanien er andelen af kvinder markant lavere i virksomheder, der klarer sig godt økonomisk. 80 % af artisterne i manegen er mænd, og 20 % er kvinder. Næsten alle cirkusdirektører er mænd (kilde: Forskning udarbejdet af Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC), 2019).

Billedkunst: I 2017 udgjorde kunstværker af kvindelige kunstnere kun 3-5 % af de større permanente samlinger i Europa og USA. Samtidig er kun 13,7 % af de nulevende kunstnere, der er repræsenteret på gallerier i Europa og Nordamerika, kvinder (kilde: National Museum of Women in the Arts (USA), 2019).

Der er behov for yderligere data vedrørende den manglende ligestilling for homoseksuelle, biseksuelle og transkønnede (LGBTIQ) personer i EU.

Vi skal arbejde for større ligestilling

Det er vigtigt at erkende og arbejde for at udligne den manglende ligestilling i de kulturelle og kreative sektorer gennem målrettede politiske tiltag. Arbejdsplanen på kulturområdet 2019-2022 anerkender, at ligestilling mellem kønnene er et af fundamenterne for kulturel diversitet, og at kulturen i stort omfang udfordrer vores stereotype opfattelser og skubber til samfundsudviklingen.

Arbejdsplanen indeholder anbefalinger om to tiltag til at skabe større ligestilling i de kulturelle og kreative sektorer i EU

 • beskrivelse af kvindelige kunstneres og kulturarbejderes situation
 • indkaldelse af ekspertgruppen vedrørende den åbne koordinationsmetode for at udveksle erfaringer og god praksis og udarbejde anbefalinger

Kommissionen har finansieret en undersøgelse i hele EU af ulighederne i de kulturelle og kreative sektorer. Undersøgelsen indeholder en analyse af de særlige udfordringer, som kvinder oplever, og anbefalinger som beslutningsgrundlag for politiske beslutninger på området.

Rapport om kønsligestilling

Derudover har ekspertgruppen vedrørende den åbne koordinationsmetode om ligestilling mellem kønnene fra efteråret 2019 frem til foråret 2021 arbejdet på forslag til en række politiske henstillinger og tiltag til løsning af problemerne under det nye program Et Kreativt Europa.

Resultatet er rapporten fra ekspertgruppen vedrørende den åbne koordinationsmetode "Towards gender equality in the cultural and creative sectors" (mod ligestilling mellem kønnene i de kulturelle og kreative sektorer), der blev offentliggjort i juni 2021. Rapporten fokuserer på følgende centrale udfordringer:

 • kønsstereotyper
 • seksuel chikane
 • adgang til arbejdsmarkedet og lønforskelle mellem mænd og kvinder
 • adgang til ressourcer
 • adgang til lederstillinger og kvindelige iværksættere.

Ud over en generel oversigt over den aktuelle situation vedrørende ligestilling mellem kønnene i de kulturelle og kreative sektorer, herunder virkningerne af covid-19-pandemien, indeholder rapporten omfattende anbefalinger og beskrivelse af god praksis for, hvordan de kan gennemføres.

Rapporten er rettet til alle politiske beslutningstagere og personer i magtpositioner samt de kulturelle og kreative sektorer, medierne og uddannelsessektoren.

I rapporten anbefales

 • en forbedret indsamling af pålidelige og sammenlignelige data om manglende ligestilling mellem kønnene i EU
 • fokus på betydningen af kønssensitiv sprogbrug
 • gennemførelse af ligestilling mellem mænd og kvinder på arbejdspladsen samt metoder til kønsbudgettering og integrering af kønsaspektet.

Europa-Kommissionen lancerede dagen "Kvinder på vej" i 2019, hvor emnet ligestilling i de kulturelle og kreative sektorer blev taget op. Som en opfølgning på dagen udgav Kommissionen en oversigt over god praksis fra den audiovisuelle branche som inspiration til de andre EU-lande.

Den skæve balance mellem kønnene i de kulturelle og kreative sektorer blev også drøftet i 2019 i en dialog mellem Kommissionen og interessenter fra de kulturelle og kreative sektorer i forbindelse med den strukturerede dialog "Voices of culture" hvor 36 repræsentanter for sektoren fra hele EU deltog.

Projekter under programmet Et Kreativt Europa 

Flere ligestillingsprojekter har modtaget medfinansiering under programmet Et Kreativt Europa, herunder et hovedinitiativ i musikbranchen – projektet Keychange.

Keychange er en international kampagne, der skal støtte musikfestivaller, orkestre, konservatorier, radio- og TV-selskaber, koncerthuse, agenter, musikforlag og musikorganisationer i at nå hensigten om at opnå en lige balance mellem kønnene inden 2022.

Det nye program Et Kreativt Europa har en målsætning om at fremme ligestillingsaspektet i de projekter, der modtager støtte.