Skip to main content

Culture and Creativity

Lyčių lygybė

Lygybės sąjungos link

Europos Sąjungos (ES) lyčių lygybės strategija siekiama didelės pažangos, kad iki 2025 m. Europoje būtų užtikrinta lyčių lygybė. Strategijoje pristatomi politikos tikslai ir veiksmai, kuriais siekiama įgyvendinti U. von der Leyen vadovaujamos Komisijos įsipareigojimą sukurti lygybės sąjungą.

Visi piliečiai, nepriklausomai nuo jų lyties, lytinės tapatybės ir raiškos, lyties požymių, seksualinės tapatybės, rasinės ar etninės kilmės, amžiaus, religijos ar tikėjimo ir bet kokios negalios, turi turėti galimybę eiti pasirinktu gyvenimo keliu ir turėti lygias galimybes klestėti, dalyvauti ir vadovauti.

Pirmininkaujančios valstybės narės išvadose dėl lyčių lygybės kultūros srityje, priimtose 2020 m. gruodžio mėn., pabrėžiamas kultūros potencialas skatinti lyčių lygybę ir pripažįstama, kad šiame sektoriuje lyčių nelygybė vis dar išlieka.

Dokumente visų pirma nurodomos kliūtys, susijusios su:

 • vienodomis galimybėmis patekti į kultūros ir kūrybinę darbo rinką;
 • vienodu darbo užmokesčiu ir atstovavimu užimant kūrybines ir su sprendimų priėmimu susijusias pareigas;
 • vienodu jų darbo vertinimu ir pripažinimu.

Jame pabrėžiama, kad lyčių stereotipai ir seksualinis priekabiavimas bei prievarta tebekelia didelį susirūpinimą ir kultūros bei kūrybos sektoriuose.

Pirmininkaujančios valstybės narės išvadose ES valstybės narės raginamos, be kita ko,

 • užtikrinti vienodą darbo užmokestį;
 • skatinti geresnę profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą;
 • užtikrinti lyčių lygybę šio sektoriaus institucijose ir sprendimus priimančiuose organuose;
 • skatinti lyčių lygybės mokslinius tyrimus ir pagal lytį suskirstytų duomenų rinkimą kultūros srityje;

Europos Komisija (EK) raginama remti tarptautines lyčių lygybės kultūros srityje iniciatyvas, taip pat skatinti rinkti ir platinti su kultūra susijusius duomenis apie lyčių lygybę ir kultūros įvairovę Europoje.

Lyčių nelygybė kultūros ir kūrybos sektoriuose

Tarpsektorinė lyčių nelygybė išlieka beveik visuose kultūros ir kūrybos sektoriuose – žmonės yra diskriminuojami dėl lyties, kitų asmeninių savybių ir tapatybės.

Turimais duomenimis, menininkės ir kultūros specialistės visoje ES paprastai turi mažiau galimybių naudotis kūrybos ir gamybos ištekliais, joms mokama kur kas mažiau nei vyrams, be to, joms nepakankamai atstovaujama vadovaujamosiose ir kitose su sprendimų priėmimu susijusiose pareigose, taip pat meno rinkoje. Moterys dažnai tampa seksizmo, lyčių stereotipų ir seksualinio priekabiavimo aukomis.

Pavyzdžiui, Prancūzijoje 52 proc. visų scenos meno studentų yra moterys. Tačiau jos sudaro tik 31 proc. praktikuojančių menininkų, 11 proc. koncertuojančių menininkų ir tik 18 proc. vadovų šiuose sektoriuose. Nuo 1980 m. moterims skirta tik 4–12 proc. meno apdovanojimų.

Be to, Prancūzijoje moterys vadovauja 23 proc. viešosiomis lėšomis remiamų projektų. Tokių pačių gebėjimų ar tokį pat darbą dirbančios moterys uždirba vidutiniškai 27 proc. mažiau nei menininkai vyrai (šaltinis – „Inégalités entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture“, Haut Conseil à l’Égalité, 2018).

Muzika. Europoje moterys sudaro ne daugiau kaip 20 proc. registruotų kompozitorių bei dainų autorių ir vidutiniškai uždirba 30 proc. mažiau nei šiame sektoriuje dirbantys vyrai (šaltinis – „Women in Music“, 2019).

Teatras. Airijoje moterims nepakankamai atstovaujama visose teatro profesijose, išskyrus kostiumų dizainerius. Tik 28 proc. scenarijų autorių, 9 proc. garso dizainerių ir 37 proc. režisierių yra moterys (šaltinis – #WakingtheFeminists užsakytas tyrimas, 2017).

Cirkas. Ispanijoje moterų užimtumas ypač sumažėjo ekonomiškai stipresnėse trupėse. 80 proc. scenos artistų yra vyrai (atitinkamai moterų – 20 proc.). Beveik visi programų režisieriai yra vyrai (šaltinis – Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC) tyrimas, 2019).

Vaizduojamieji menai 2017 m. moterų meno kūriniai sudarė tik 3–5 proc. pagrindinėse nuolatinėse kolekcijose Europoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) saugomų darbų. Be to, tik 13,7 proc. gyvų menininkų, kuriems atstovauja galerijos Europoje ir Šiaurės Amerikoje, yra moterys (šaltinis – Nacionalinis moterų meno muziejus (JAV), 2019).

Reikia daugiau duomenų apie lyčių nelygybę, su kuria visoje ES susiduria lesbietės, gėjai, biseksualūs, translyčiai ir queer asmenys (LGBTQI).

Lyčių nelygybės mažinimas

Svarbu pripažinti ir šalinti skirtumus, kuriuos lemia lyčių nelygybė kultūros ir kūrybos sektoriuose, taikant tikslines politikos priemones. 2019–2022 m. darbo plane kultūros srityje pripažįstama, kad lyčių lygybė yra vienas iš kultūros įvairovės ramsčių ir yra labai svarbi kovojant su stereotipais ir skatinant visuomenės pokyčius.

Darbo plane rekomenduojami du veiksmai lyčių nelygybei ES kultūros ir kūrybos sektoriuose mažinti:

 • įvertinti menininkių ir kultūros specialisčių padėtį;
 • sušaukti atvirojo koordinavimo metodo (AKM) ekspertų grupę, kad būtų pasidalyta patirtimi bei gerąja patirtimi ir kad būtų parengtos rekomendacijos.

Europos Komisija finansavo ES masto tyrimą dėl lyčių nelygybės kultūros ir kūrybos sektoriuose. Tyrime analizuojamos konkrečios problemos, su kuriomis susiduria moterys, ir pateikiamos rekomendacijos, kaip padėti formuoti politiką šioms problemoms spręsti.

Lyčių lygybės ataskaita

Be to, nuo 2019 m. rudens iki 2021 m. pavasario atvirojo koordinavimo metodo ekspertų grupė lyčių lygybės klausimais rengė pasiūlymus dėl politikos rekomendacijų ir veiksmų reaguojant į šiuos iššūkius pagal naująją programą „Kūrybiška Europa“.

Rezultatas – AKM ataskaita, AKM ataskaita „Lyčių lygybė kultūros ir kūrybos sektoriuose“, paskelbta 2021 m. birželio mėn.
Ataskaitoje visų pirma nagrinėjami šie pagrindiniai iššūkiai:

 • lyčių stereotipai;
 • seksualinis priekabiavimas;
 • galimybė patekti į darbo rinką, taip pat vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas;
 • galimybė naudotis ištekliais;
 • galimybė užimti vadovaujamas pareigos ir moterų verslumas.

Be bendros su lyčių lygybe kultūros ir kūrybos sektoriuose susijusios padėties (įskaitant dėl COVID-19 pandemijos poveikio) apžvalgos, šioje ataskaitoje pateikiamos išsamios rekomendacijos ir geroji jų įgyvendinimo patirtis.

Ataskaita skirta visiems politikos formuotojams ir asmenims, einantiems vadovaujamas pareigas, taip pat kultūros ir kūrybos sektoriams, žiniasklaidai ir švietimo sektoriui.

Ataskaitoje rekomenduojama:

 • užtikrinti geresnį patikimų ir palyginamų duomenų apie lyčių nelygybę visoje ES rinkimą;
 • įvertinti lyties atžvilgiu įtraukios kalbos vartojimo svarbą;
 • siekti lyčių lygybės darbo vietoje, biudžetą sudaryti atsižvelgiant į lyčių aspektą ir lyčių aspekto integravimo metodika.

Siekdama paskatinti diskusijas lyčių pusiausvyros kultūros ir kūrybos sektoriuose klausimu, 2019 m. Europos Komisija surengė Judžių moterų dieną. Po to Europos Komisija paskelbė visose valstybėse narėse taikytinos garso ir vaizdo pramonės gerosios patirties apžvalgą.

2019 m. Europos Komisija ir kultūros ir kūrybos sektorių suinteresuotieji subjektai lyčių pusiausvyros kultūros ir kūrybos sektoriuose klausimą taip pat aptarė per struktūrinį dialogą „Kultūros balsai“, kuriame dalyvavo 36 sektorių atstovai iš visos ES.

Programos „Kūrybiška Europa“ projektai 

Keli projektai, kuriais skatinama lyčių lygybė, buvo bendrai finansuojami pagal programą „Kūrybiška Europa“, įskaitant pavyzdinę iniciatyvą muzikos sektoriuje – projektą „Keychange“.

„Keychange“ – tarptautinė kampanija, kurią vykdant muzikos festivaliai, orkestrai, konservatorijos, transliuotojai, koncertų salės, agentai, įrašų kompanijos ir muzikos organizacijos raginami įsipareigoti iki 2022 m. užtikrinti lyčių pusiausvyrą.

Naujojoje programoje „Kūrybiška Europa“ numatyta stiprinti lyčių lygybės vaidmenį paramos gavėjų projektuose.