Skip to main content

Culture and Creativity

Jämställdhet

Ett EU som kännetecknas av jämlikhet

EU:s jämställdhetsstrategi strävar efter ett EU som kännetecknas av jämställdhet mellan könen 2025. Strategin innehåller politiska mål och åtgärder för att uppnå von der Leyen-kommissionens mål om en jämlikhetsunion.

Alla ska, oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, könsegenskaper, sexuell identitet, ras, etniskt ursprung, ålder, religion, övertygelse eller funktionsnedsättning, kunna välja fritt när det gäller sitt liv och ha lika möjligheter att lyckas, delta och leda.

I ordförandeskapets slutsatser om jämställdhet inom kulturen från december 2020 framhålls kulturens potential att främja jämställdhet. Där erkänns också att det fortfarande råder bristande jämställdhet mellan könen inom kultursektorn.

Slutsatserna tar särskilt upp hinder för

 • lika tillgång till arbetsmarknaden för kulturella och kreativa yrken
 • lika lön och lika många kvinnor som män i kreativa yrken och beslutsfattande positioner
 • lika uppskattning och erkännande av utfört arbete.

I slutsatserna betonas att det fortfarande finns stora problem med könsstereotyper och sexuella trakasserier och övergrepp inom de kulturella och kreativa sektorerna.

I ordförandeskapets slutsatser uppmanas EU-länderna bland annat att

 • säkra lika lön
 • främja en bättre balans mellan arbetsliv och privatliv
 • garantera jämställdhet i sektorns institutioner och beslutsfattande organ
 • främja forskning om jämställdhet och insamling av könsuppdelad data på kulturområdet.

EU-kommissionen uppmanas att stödja initiativ i flera länder om jämställdhet på kulturområdet och främja insamling och spridning av kulturspecifika data om jämställdhet och kulturell mångfald i Europa.

Ojämlikhet mellan könen i de kulturella och kreativa sektorerna

Nästan alla kulturella och kreativa sektorer tampas ännu med intersektionella könsklyftor, där personer utsätts för diskriminering på grund av kön eller andra personliga egenskaper och identiteter.

Tillgängliga data visar att kvinnliga konstnärer och kulturarbetare i hela EU vanligtvis har mindre tillgång till resurser för skapande och produktion, får mycket mindre betalt än män och är underrepresenterade i såväl ledarskapspositioner och andra beslutsfattande ställningar som på konstmarknaden. Kvinnor utsätts ofta för sexism, könsstereotyper och sexuella trakasserier.

I Frankrike är exempelvis 52 % av alla studenter inom scenkonst kvinnor. Samtidigt utgör kvinnor bara 31 % av alla yrkesverksamma konstnärer och 11 % av alla konstnärer som deltar i program, och bara 18 % av alla chefsbefattningar innehas av kvinnor i dessa sektorer. Sedan 1980 är det bara 4–12 % av alla konstpriser som tilldelats kvinnor.

Vidare är det bara 23 % av alla offentligt finansierade projekt i Frankrike som leds av kvinnor. Kvinnor med samma kompetens eller yrke tjänar i genomsnitt 27 % mindre än manliga konstnärer (källa: Inégalités entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture, Haut Conseil à l’Égalité, 2018).

Musik: I Europa utgör kvinnor 20 % eller mindre av alla registrerade kompositörer och låtskrivare och tjänar i genomsnitt 30 % mindre än män som arbetar i samma sektor (källa: Women in Music, 2019).

Teater: I Irland är kvinnor underrepresenterade i alla teateryrken som har undersökts, utom kostymörer. Endast 28 % av alla manusförfattare, 9 % av alla ljuddesigner och 37 % av alla regissörer är kvinnor (källa: forskning som beställts av #WakingtheFeminists, 2017).

Cirkus: I Spanien är andelen anställda kvinnor märkbart lägre på ekonomiskt starkare företag. Av scenkonstnärer är 80 % män jämfört med 20 % kvinnor. Nästan alla regissörer är män (källa: forskning som genomförts av Associació de Professionals de Circ de Catalunya [APCC], 2019).

Bildkonst: Under 2017 utgjorde verk av kvinnliga konstnärer endast 3–5 % av alla större permanenta samlingar i Europa och USA. Samtidigt är endast 13,7 % av alla nu levande konstnärer som representeras av gallerier i Europa och Nordamerika kvinnor (källa: National Museum of Women in the Arts (USA), 2019).

Mer data behövs när det gäller den ojämlikhet som drabbar homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner (hbtqi-personer) i hela EU.

Överbrygga klyftan mellan könen

Det är viktigt att erkänna och med riktade politiska åtgärder bekämpa den ojämlikhet som uppstår på grund av bristande jämställdhet i de kulturella och kreativa sektorerna. I arbetsplanen för kultur 2019–2022 erkänns att jämställdhet mellan kvinnor och män utgör en hörnpelare i den kulturella mångfalden och att kultur spelar en nyckelroll för att motverka stereotyper och främja samhällsförändring.

I arbetsplanen rekommenderas två åtgärder för att uppnå större jämställdhet i de kulturella och kreativa sektorerna i EU:

 • Kartlägga situationen för kvinnliga konstnärer och kulturarbetare.
 • Sammankalla expertgruppen inom den öppna samordningsmetoden för att utbyta erfarenheter och bästa praxis och ta fram rekommendationer.

Kommissionen har finansierat en EU-omfattande undersökning om bristande jämställdhet i de kulturella och kreativa sektorerna. Undersökningen innehåller analyser av de specifika utmaningar som kvinnor ställs inför och rekommendationer till stöd för utformningen av politiken på dessa områden.

Rapport om jämställdhet

Expertgruppen om jämställdhet inom den öppna samordningsmetoden arbetade mellan hösten 2019 och våren 2021 med att ta fram förslag på politiska rekommendationer och åtgärder för att ta itu med dessa utmaningar inom det nya programmet Kreativa Europa.

Resultatet är rapporten Jämställdhet i de kulturella och kreativa näringarna från juni 2021.
Rapporten fokuserar på följande utmaningar:

 • Könsstereotyper
 • Sexuella trakasserier
 • Tillgång till arbetsmarknaden och löneskillnader mellan kvinnor och män
 • Tillgång till resurser
 • Kvinnor i ledande positioner och kvinnligt entreprenörskap

Utöver en allmän översikt över det nuvarande jämställdhetsläget i de kulturella och kreativa sektorerna, inklusive coronapandemins effekter, innehåller rapporten rekommendationer och exempel på hur man kan genomföra dem.

Rapporten riktar sig till alla beslutsfattare och människor som befinner sig i en maktposition samt de kulturella och kreativa sektorerna, medierna och utbildningssektorn.

I rapporten rekommenderas att man

 • blir bättre på att samla in tillförlitliga och jämförbara data om bristande jämställdhet i EU
 • fokuserar på användningen av ett genusmedvetet språk
 • tillämpar jämställdhet på arbetsplatsen och använder metoder för jämställdhetsbudgetering och jämställdhetsintegrering.

År 2019 lanserade kommissionen ”Women on the move”-dagen för att diskutera könsfördelningen i de kulturella och kreativa sektorerna. Kommissionen publicerade sedan en översikt över bästa praxis från den audiovisuella industrin som ska spridas i alla EU-länder.

Frågan om könsfördelningen i de kulturella och kreativa sektorerna diskuterades även 2019 av kommissionen och aktörer i de kulturella och kreativa sektorerna som en del av den strukturerade dialogen Voices of culture med 36 företrädare för sektorn från hela EU.

Projekt inom Kreativa Europa 

Flera jämställdhetsprojekt har samfinansierats genom programmet Kreativa Europa, bland annat ett flaggskeppsinitiativ i musikbranschen – Keychange-projektet.

Keychange är en internationell kampanj som uppmuntrar musikfestivaler, orkestrar, konservatorier, sändningsbolag, konserthus, agenter, skivbolag och musikorganisationer att lova att sträva efter en jämn könsfördelning senast 2022.

Det nya programmet Kreativa Europa ska stärka jämställdhetsaspekten i alla projekt som får stöd.