Skip to main content

Culture and Creativity

Rovnost žen a mužů

Na cestě k Unii rovnosti

Strategie Evropské unie (EU) pro rovnost žen a mužů usiluje o významný pokrok směrem k genderově rovné Evropě do roku 2025. Tato strategie představuje politické cíle a činnosti s cílem dostát závazku Komise von der Leyenové dosáhnout Unie rovnosti.

Všichni občané, bez ohledu na pohlaví, genderovou identitu a vyjádření, sexuální charakteristiku, sexuální identitu, rasový nebo etnický původ, věk, náboženské vyznání nebo přesvědčení a jakékoli zdravotní postižení, musí mít možnost pokračovat ve zvolené životní cestě a mít rovné příležitosti k prosperitě, účasti a vedení.

Závěry předsednictví o rovnosti žen a mužů v oblasti kultury přijaté v prosinci 2020 zdůrazňují potenciál kultury k prosazování rovnosti žen a mužů a uznávají přetrvávající genderové nerovnosti v tomto odvětví.

Dokument odkazuje zejména na překážky týkající se

 • rovného přístupu na trh práce v kulturních a tvůrčích odvětvích
 • rovné odměňování a zastoupení v tvůrčích a rozhodovacích funkcích
 • rovné ocenění a uznání jejich práce

Zdůrazňuje, že hlavními problémy v kulturních a tvůrčích odvětvích jsou nadále genderové stereotypy a sexuální obtěžování a zneužívání.

V závěrech předsednictví se mimo jiné členské státy EU vyzývají, aby:

 • zajistily rovné odměňování
 • podporovaly větší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem
 • zaručily rovnost žen a mužů v institucích a rozhodovacích orgánech tohoto odvětví
 • podporovaly v oblasti kultury výzkum zaměřený na rovnost žen a mužů a shromažďování údajů rozčleněných podle pohlaví

Evropská komise se vyzývá, aby podporovala nadnárodní iniciativy zaměřené na rovnost žen a mužů v oblasti kultury a podporovala shromažďování a šíření údajů týkajících se rovnosti žen a mužů v kultuře a kulturní rozmanitosti v Evropě.

Genderová nerovnost v kulturním a kreativním odvětví

Meziodvětvové genderové rozdíly přetrvávají téměř ve všech kulturních a kreativních odvětvích, přičemž jednotlivci se setkávají s diskriminací na základě pohlaví, dalších osobních charakteristik a identity.

Dostupné údaje ukazují, že umělkyně a pracovnice v oblasti kultury v celé EU mají obvykle obtížnější přístup k prostředkům pro tvorbu a produkci, jsou placeny mnohem hůře než muži a jsou nedostatečně zastoupeny ve vedoucích a jiných rozhodovacích pozicích, jakož i na trhu s uměním. Ženy často bývají oběťmi sexismu, genderových stereotypů a sexuálního obtěžování.

Například ve Francii tvoří ženy 52 % všech studentů scénických umění. Zastoupení žen mezi činnými umělci však dosahuje pouze 31 %, mezi umělci, jež účinkují v programech kulturních institucí a akcí, 11 % a manažerské pozice v těchto odvětvích zastávají ženy pouze v 18 %. Od roku 1980 bylo ženám uděleno jen asi 4–12 % uměleckých cen.

Kromě toho pouze 23 % projektů podporovaných z veřejných prostředků je ve Francii řízeno ženami. Ženy se stejnými schopnostmi nebo zaměstnané na stejných pozicích vydělávají v průměru o 27 % méně než umělci z řad mužů (zdroj: ‘Inégalités entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture’ [Nerovnost mezi ženami a muži v umění a kultuře], Haut Conseil à l’Égalité, 2018).

Hudba: V Evropě tvoří ženy méně než 20 % v řadách registrovaných skladatelů a textařů a v průměru vydělávají o 30 % méně než muži pracující v tomto odvětví (zdroj: „Women in Music“, 2019).

Divadlo> V Irsku jsou ženy nedostatečně zastoupeny na všech kvalifikovaných pozicích divadelního provozu, s výjimkou návrhářů kostýmů. Pouze 28 % autorů divadelních textů, 9 % designérů zvuku a 37 % režisérů jsou ženy (zdroj: Výzkum zadaný #WakingtheFeminists, 2017).

Cirkus: Ve Španělsku zaměstnávají ekonomicky silnější společnosti výrazně méně žen. Celých 80 % artistů tvoří muži, oproti 20 % žen. Mezi režiséry cirkusových představení jsou téměř všichni muži [zdroj: Výzkum provedený Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC), 2019).

Výtvarné umění: V roce 2017 tvořila výtvarná díla žen pouze 3–5 % významných stálých sbírek v Evropě i ve Spojených státech (USA). V Evropě a Severní Americe představovaly ženy v téže době pouze 13,7 % žijících výtvarných umělců zastoupených galeriemi [zdroj: Národní muzeum žen v umění (USA), 2019).

O genderových nerovnostech, kterým čelí lesbické, homosexuální, bisexuální, transsexuální a queer (LGBTQI) osoby v celé EU je zapotřebí více údajů.

Řešení genderové nerovnosti

Je důležité připustit si a prostřednictvím cílených politických opatření řešit genderové nerovnosti v kulturním a kreativním odvětví. Pracovní plán pro kulturu na období 2019–2022 uznává, že na rovnosti žen a mužů stojí kulturní rozmanitost a že sehrává klíčovou úlohu při nabourávání stereotypů a podpoře společenských změn.

Pracovní plán doporučuje k řešení rozdílů mezi muži a ženami v kulturních a kreativních odvětvích v EU dva postupy:

 • mapování situace umělkyň a pracovnic v oblasti kultury
 • svolání odborné skupiny otevřené metody koordinace (OMK) za účelem výměny zkušeností, osvědčených postupů a vypracování doporučení

Komise financovala celoevropskou studii o genderových rozdílech v kulturním a kreativním odvětvím. Studie analyzuje konkrétní problémy, s nimiž se ženy potýkají, a poskytuje doporučení s cílem podpořit tvorbu politiky zaměřené na tyto problémy.

Zpráva o rovnosti žen a mužů

V rámci nového programu Kreativní Evropa navíc od podzimu 2019 do jara 2021 působila odborná skupina otevřené metody koordinace (OMC) pro rovnost žen a mužů, která v reakci na tyto problémy navrhla nový soubor politických doporučení a opatření.

Výsledkem je zpráva o otevřené metodě koordinace (zpráva OMK) Směrem k rovnosti žen a mužů v kulturních a kreativních odvětvích, která byla zveřejněna v červnu 2021. Zpráva se zaměřuje na tyto klíčové výzvy:

 • genderové stereotypy
 • sexuální obtěžování
 • přístup na trh práce a rozdíly v odměňování žen a mužů
 • přístup ke zdrojům
 • ženy na vedoucích pozicích a v podnikání

Kromě obecného přehledu současného stavu rovnosti žen a mužů v kulturních a kreativních odvětvích, včetně dopadu pandemie COVID-19, obsahuje tato zpráva podrobné informace o doporučeních a osvědčených postupech a o tom, jak je zavádět v praxi.

Zpráva je určena všem tvůrcům politik a osobám s rozhodovací pravomocí, jakož i kulturním a tvůrčím odvětvím, sdělovacím prostředkům a odvětví vzdělávání.

Zpráva doporučuje

 • lepší shromažďování spolehlivých a srovnatelných údajů o genderových rozdílech mezi ženami a muži v EU
 • význam jazyka zohledňujícího rovnost žen a mužů
 • uplatňování rovnosti žen a mužů na pracovišti, jakož i sestavování rozpočtu s ohledem na rovnost žen a mužů a metodiky začleňování hlediska rovnosti žen a mužů.

V roce 2019 Komise zorganizovala akci „Ženy v pohybu“ s cílem vést diskusi o otázce genderové vyváženosti v kulturním a kreativním odvětví. V návaznosti na to Komise zveřejnila přehled osvědčených postupů uplatňovaných v audiovizuálním odvětví, které mají být replikovány ve všech členských státech.

O otázce genderové vyváženosti v kulturním a kreativním odvětví v roce 2019 jednala také Komise a zúčastněné strany z těchto odvětví v rámci strukturovaného dialogu Voices of Culture, na kterém se sešlo 36 zástupců těchto odvětví z celé EU.

Projekty v rámci programu Kreativní Evropa 

Několik projektů na podporu rovnosti žen a mužů, včetně stěžejní iniciativy v hudebním odvětví – projektu Keychange, bylo spolufinancováno v rámci programu Kreativní Evropa.

Keychange je mezinárodní kampaň vyzývající hudební festivaly, orchestry, konzervatoře, subjekty televizního vysílání, koncertní sály, agenty, vydavatelství a hudební organizace, aby se zavázali k dosažení genderové rovnováhy v poměru 50 : 50 do roku 2022.

Nový program Kreativní Evropa předpokládá posílení role rovnosti žen a mužů u všech příjemců finančních prostředků z projektů.