Skip to main content

Culture and Creativity

Sukupuolten tasa-arvo

Kohti tasa-arvon unionia

Euroopan unionin sukupuolten tasa-arvostrategian tavoitteena on ottaa huomattavia edistysaskeleita kohti sukupuolten tasa-arvoon perustuvaa Eurooppaa vuoteen 2025 mennessä. Strategiassa esitetään politiikkatavoitteet ja toimet, joiden avulla pyritään toteuttamaan von der Leyenin komission antama sitoumus luoda tasa-arvon unioni.

Kaikilla kansalaisilla riippumatta heidän sukupuolestaan, sukupuoli-identiteetistään, sukupuoliominaisuuksistaan, seksuaali-identiteetistään, rodustaan tai etnisestä alkuperästään, iästään, uskonnostaan tai vakaumuksestaan tai mahdollisesta vammastaan on oltava yhtäläiset mahdollisuudet elää itse valitsemallaan tavalla sekä osallistua yhteiskuntaan ja johtaa sitä.

Joulukuussa 2020 annetut puheenjohtajan päätelmät sukupuolten tasa-arvosta kulttuurin alalla korostavat kulttuurialan potentiaalia sukupuolten tasa-arvon edistämisessä ja nostavat esiin alalla vallitsevan sukupuolten eriarvoisuuden.

Päätelmissä kiinnitetään huomiota erityisesti

 • yhdenvertaiseen pääsyyn kulttuurialan ja luovien alojen työmarkkinoille
 • samapalkkaisuuteen ja yhtäläiseen edustukseen luovissa ja päättävissä asemissa
 • yhtäläisiin mahdollisuuksiin saada arvostusta ja tunnustusta työstään.

Niissä painotetaan myös sitä, että sukupuolistereotypiat ja seksuaalinen häirintä ovat yhä merkittäviä ongelmia kulttuurialalla ja luovilla aloilla.

Puheenjohtajan päätelmissä kehotetaan EU-maita

 • varmistamaan yhtäläisen palkkauksen
 • edistämään parempaa tasapainoa työ- ja yksityiselämän välillä
 • takaamaan sukupuolten tasa-arvo alan instituutioissa ja päätöksenteossa
 • edistämään sukupuolten tasa-arvon tutkimusta ja sukupuolen mukaan eriteltyjen tietojen keräämistä kulttuurialalla.

Euroopan komissiota pyydetään tukemaan valtioiden välisiä aloitteita sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi kulttuurialalla ja edistämään ja jakamaan kulttuurialaa koskevaa tietoa tasa-arvosta ja kulttuurisesta monimuotoisuudesta Euroopassa.

Sukupuolten epätasa-arvo kulttuurialalla ja luovilla aloilla

Sukupuolten väliset risteävät erot elävät sitkeässä lähes kaikilla kulttuurialoilla ja luovilla aloilla. Syrjintää tapahtuu sukupuolen, muiden henkilökohtaisten ominaisuuksien ja identiteetin perusteella.

Saatavilla olevat tiedot osoittavat, että taiteilijoina ja kulttuurialan ammattilaisina toimivilla naisilla on yleensä kaikkialla EU:ssa käytettävissä vähemmän luomis- ja tuotantoresursseja, heille maksetaan huomattavasti vähemmän kuin miehille ja he ovat aliedustettuina johtavissa ja muissa päättävissä asemissa sekä taidemarkkinoilla. Naiset joutuvat usein kärsimään seksismistä, sukupuolistereotypioista ja seksuaalisesta häirinnästä.

Esimerkiksi Ranskassa 52 prosenttia esittävien taiteiden opiskelijoista on naisia. Taiteilijoina toimivista naisia on kuitenkin vain 31 prosenttia ja ohjelmistoihin päässeistä taiteilijoista 11 prosenttia. Johtavissa tehtävissä naisia on näillä aloilla vain 18 prosenttia. Vuodesta 1980 lähtien vain 4–12 prosenttia taidealan palkinnoista on myönnetty naisille.

Lisäksi vain 23 prosenttia julkisilla varoilla rahoitetuista hankkeista on naisten johtamia. Naiset, joilla on sama pätevyys tai työ, ansaitsevat keskimäärin 27 prosenttia vähemmän kuin miespuoliset taiteilijat (lähde: ”Inégalités entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture”, Haut Conseil à l’Égalité, 2018).

Musiikki: Euroopassa enintään 20 prosenttia rekisteröidyistä säveltäjistä ja lauluntekijöistä on naisia, ja he ansaitsevat keskimäärin 30 prosenttia vähemmän kuin alalla työskentelevät miehet (lähde: "Women in Music", 2019).

Teatteri: Irlannissa naiset ovat aliedustettuina pukusuunnittelijoita lukuun ottamatta kaikissa selvityksen kohteena olleissa teatterialan tehtävissä. Vain 28 prosenttia käsikirjoittajista, 9 prosenttia äänisuunnittelijoista ja 37 prosenttia ohjaajista on naisia (lähde: #WakingtheFeminists-kampanjassa vuonna 2017 tilattu selvitys).

Sirkus: Espanjassa naisia on huomattavasti vähemmän töissä yrityksissä, joiden taloudellinen tilanne on hyvä. Estradilla 80 prosenttia taitelijoista on miehiä ja 20 prosenttia on naisia. Melkein kaikki sirkustirehtöörit ovat miehiä (lähde: Associació de Professionals de Circ de Catalunya -järjestön (APCC) tekemä selvitys, 2019).

Kuvataiteet: Vuonna 2017 vain 3–5 prosenttia merkittävimpien pysyvien kokoelmien taideteoksista Euroopassa ja Yhdysvalloissa oli naispuolisten taiteilijoiden tekemiä. Niistä elävien taiteilijoiden töistä, joita Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa sijaitsevissa gallerioissa on asetettu näytteille, vain 13,7 prosenttia on naisten tekemiä (lähde: National Museum of Women in the Arts (USA), 2019).

Homojen, lesbojen, biseksuaalien, transihmisten, intersukupuolisten ja queerien (hlbtiq) kokemasta sukupuolten epätasa-arvosta eri puolilla Eurooppaa tarvitaan vielä lisätietoja.

Sukupuolten epätasa-arvon torjuminen

On tärkeää tunnustaa sukupuolten epätasa-arvosta johtuvat eroavaisuudet kulttuurialalla ja luovilla aloilla ja pyrkiä torjumaan niitä politiikkatoimilla. Kulttuurialan työsuunnitelmassa kaudelle 2019–2022 todetaan, että sukupuolten tasa-arvo on keskeinen osa kulttuurista monimuotoisuutta ja että kulttuuri on avainasemassa stereotypioiden kyseenalaistamisessa ja yhteiskunnallisten muutosten edistämisessä.

Työsuunnitelmassa ehdotetaan kahta toimea, joilla sukupuolten epätasa-arvoa voidaan torjua kulttuurialalla ja luovilla aloilla EU:ssa:

 • Kartoitetaan taiteilijoina ja kulttuurialan ammattilaisina toimivien naisten tilanne.
 • Kutsutaan koolle avoimen koordinointimenetelmän asiantuntijaryhmä vaihtamaan kokemuksia ja hyviä käytäntöjä ja laatimaan suosituksia.

Euroopan komissio on rahoittanut EU:n laajuisen tutkimuksen sukupuolten epätasa-arvosta kulttuurialalla ja luovilla aloilla. Tutkimuksessa analysoidaan naisten kohtaamia erityisiä haasteita ja annetaan suosituksia näitä kysymyksiä koskevan poliittisen päätöksenteon tueksi.

Raportti sukupuolten tasa-arvosta

Sukupuolten tasa-arvoa käsittelevä avoimen koordinointimenetelmän asiantuntijaryhmä on laatinut syksyn 2019 ja kevään 2021 välisenä aikana ehdotuksia politiikkaa koskeviksi suosituksiksi ja toimiksi, joilla tasa-arvoa koskeviin haasteisiin voidaan vastata Luova Eurooppa -ohjelman puitteissa.

Näistä ehdotuksista koottiin raportti "Kohti sukupuolten tasa-arvoa kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla", joka julkaistiin kesäkuussa 2021.
Raportissa keskitytään seuraaviin keskeisiin haasteisiin:

 • sukupuolistereotypiat
 • seksuaalinen häirintä
 • työmarkkinoille pääsy ja sukupuolten palkkakuilu
 • resurssien saatavuus
 • pääsy johtotehtäviin ja naisten yrittäjyys

Raportissa kartoitetaan sukupuolten tasa-arvoa kulttuurialalla ja luovilla aloilla, arvioidaan koronapandemian vaikutusta tilanteeseen ja esitetään useita suosituksia ja hyviä käytäntöjä haasteiden selättämiseksi.

Raportti on suunnattu kaikille poliittisille päätöksentekijöille ja valta-asemassa oleville henkilöille, sekä kulttuurialalle ja luoville aloille, medialle ja koulutusalalle.

Raportissa suositellaan

 • parantamaan luotettavan ja vertailukelpoisen tiedon keruuta sukupuolten välisistä eroista EU:ssa
 • kiinnittämään huomiota sukupuolisensitiiviseen kielenkäyttöön
 • varmistamaan sukupuolten tasa-arvo työpaikoilla ja ottamaan käyttöön sukupuolitietoinen budjetointi ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen menetelmät

Euroopan komissio järjesti vuonna 2019 ensimmäisen ”Women on the move” -päivän, jolloin keskusteltiin sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta kulttuurialalla ja luovilla aloilla. Komissio julkaisi tapahtuman pohjalta yhteenvedon audiovisuaalialan hyvistä käytännöistä, jotta ne voitaisiin ottaa käyttöön kaikissa EU-maissa.

Lisäksi komissio ja kulttuurialan ja luovien alojen sidosryhmät keskustelivat sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta kulttuurialalla ja luovilla aloilla vuonna 2019 osana Voices of culture -ohjelman jäsenneltyä vuoropuhelua, johon osallistui 36 alan edustajaa eri puolilta EU:ta.

Luova Eurooppa -ohjelman hankkeet 

Luova Eurooppa -ohjelmasta on annettu yhteisrahoitusta useille sukupuolten tasa-arvoa edistäville hankkeille, kuten Keychange-hankkeelle, joka on merkittävä musiikkialan aloite.

Keychange on kansainvälinen kampanja, jolla kannustetaan musiikkifestivaaleja, orkestereita, konservatorioita, yleisradiopalveluja, konserttisaleja, agentteja, levy-yhtiöitä ja musiikkialan järjestöjä pitämään kiinni sitoumuksestaan saavuttaa molempien sukupuolten tasapuolinen edustus vuoteen 2022 mennessä.

Uudella Luova Eurooppa -ohjelmalla on tarkoitus vahvistaa sukupuolten tasa-arvon roolia tukea saavissa hankkeissa.