Skip to main content

Culture and Creativity

Boj proti nezákonnému obchodování s kulturními statky

Předměty kulturní hodnoty mají velký kulturní, umělecký, historický a vědecký význam. Jsou však často terčem trestné činnosti: rabování, krádeží a obchodování. To má ničivý dopad na kulturní dědictví v EU i mimo ni, zejména v oblastech, kde probíhají krize nebo konflikty.

Obchodováním s kulturními statky se rozumí nedovolený dovoz, vývoz a převod vlastnictví kulturních statků (předměty významné z hlediska archeologie, prehistorie, historie, literatury, umění nebo vědy). To může mít různou podobu, například

 • krádež z institucí kulturního dědictví nebo soukromých sbírek
 • rabování archeologických nalezišť
 • zavlečení artefaktů na jiná místa v důsledku války

Pro účinnou ochranu kulturního dědictví před nedovoleným obchodováním je zapotřebí spolehlivý právní rámec, mezinárodní spolupráce, dostatečná znalostní základna a dobře cílené projekty.

Akční plán EU proti nedovolenému obchodování s kulturními statky

Řešení tohoto složitého, ze své podstaty nadnárodního fenoménu trestné činnosti vyžaduje přijmout na úrovni Unie cílenou reakci, jak je stanoveno ve strategii bezpečnostní unie EU na období 2020–2025 a ve strategii EU pro boj proti organizované trestné činnosti na období 2021–2025.

Evropská komise představila 13. prosince 2022 akční plán EU proti nedovolenému obchodu s kulturními statky. Jeho účelem je účinně odrazovat pachatele trestné činnosti, řešit vyvíjející se bezpečnostní hrozby a chránit kulturní dědictví v rámci EU i mimo ni. Plán vychází ze stávající činnosti EU a předkládá řešení současných problémů prostřednictvím: zlepšení prevence a odhalování trestných činů ze strany účastníků trhu a institucí kulturního dědictví; posílení kapacity v oblasti prosazování práva a soudnictví a posílení mezinárodní spolupráce, včetně spolupráce se zeměmi původu a tranzitu kulturních statků, v nichž probíhají konflikty nebo krize.

 

Právní rámec EU

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/60/EU o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu zavedla opatření, díky nimž mohou členské státy EU zajistit, aby se na jejich území navrátily kulturní statky, které byly vyvezeny v rozporu s vnitrostátními opatřeními.

Nařízení Rady (ES) č. 116/2009 o vývozu kulturních statků zajišťuje jednotné kontroly na vnějších hranicích EU. Základním podmínkou u těchto vývozů je předložení vývozního povolení. Jednotlivci mohou tento dokument získat od příslušných orgánů členských států. Tento dokument je platný v celé EU.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/880 ze dne 17. dubna 2019 o vstupu a dovozu kulturních statků stanoví pravidla pro dovoz kulturních statků vyvážených ze země původu do EU.

Mezinárodní spolupráce

Boj proti nedovolenému obchodu s kulturními statky v mezinárodním měřítku upravují různé nástroje. Nejdůležitějším z těchto nástrojů je Úmluva UNESCO o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků z roku 1970.

UNESCO

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) je spolehlivým a zkušeným partnerem EU v boji proti nedovolenému obchodování s kulturními statky. Realizovala několik projektů financovaných z EU:

Zapojení evropského trhu s uměním do boje proti nedovolenému obchodu s kulturními statky

Tento projekt zajistil školení ohledně náležité péče, stávajících politik a předpisů na mezinárodní úrovni a na úrovni EU, jakož i na téma úlohy policie a celních orgánů a nezákonného obchodování a souvisejících trestných činů.

Soubor nástrojů pro evropské soudnictví a donucovací orgány

Evropská unie spolupracovala v roce 2018 s organizací UNESCO na projektu školení pro soudní a donucovací orgány v členských státech, které bylo zaměřeno na identifikaci, vyšetřování a spolupráci v oblasti nedovoleného obchodu. Spoluorganizátoři projektu zveřejnili soubor nástrojů pro evropské soudnictví a donucovací orgány.

Ochrana kulturního dědictví a rozmanitosti ve složitých mimořádných situacích v kontextu nastolení stability a míru

Cílem tohoto projektu bylo stabilizovat situaci a ochránit obyvatelstvo a kulturní dědictví Iráku, Libye, Sýrie a Jemenu.

Meziregionální a meziodvětvová opatření v zájmu posílení boje proti ilegálnímu obchodu s kulturními statky

Tento projekt se zaměřil na příjemce v členských státech EU, předvstupních zemích západního Balkánu a partnerských zemích evropského nástroje jižního sousedství (ENI).

V rámci projektu došlo k prohloubení příslušných dovedností klíčových odborníků a podpořila se nová synergie plynoucí ze spolupráce široké škály odborníků, jako jsou:

 • zástupci muzeí a orgánů zabývajících se péčí o kulturní dědictví
 • pracovníci bankovního sektoru
 • pracovníci sdělovacích prostředků
 • zástupci soudů a donucovacích orgánů
 • státní úředníci z příslušných ministerstev.

Spolupráce s jinými mezinárodními subjekty

EU spolupracuje s dalšími mezinárodními subjekty zapojenými do ochrany kulturního dědictví:

 • Rada Evropy
 • Mezinárodní rada muzeí
 • Interpol
 • Unidroit
 • Světová celní organizace

Konsolidace dostatečné znalostní základny a informační sítě

K lepšímu pochopení nedovoleného obchodu s kulturními statky v Evropě přispěla studie o nedovoleném obchodování s kulturními statky z roku 2019.

Studie poskytuje přehled o různých aspektech této problematiky, jako jsou zdroje, tranzit a místa určení zboží, které je předmětem nedovoleného obchodování. Přibližuje trasy obchodování, trendy a vzorce obchodování a nezákonných obchodních operací, jakož i zapojené subjekty.

Autoři studie diskutují o přístupech k měření objemu tohoto nedovoleného obchodu. Zkoumají odezvu vnitrostátního a mezinárodního trestního soudnictví na obchodování s kulturními statky. Zároveň také vyhodnocují, jakým problémům při zajištění účinných reakcí čelí příslušné donucovací orgány.

Vybrané probíhající projekty

PITCHER – Předcházení nedovolenému obchodování s kulturním dědictvím: Vzdělávací zdroje

EU podporuje vytváření výukových materiálů o ochraně kulturního dědictví prostřednictvím programu Erasmus+. Obecným cílem projektu PITCHER je navrhnout a otestovat soubor otevřených vzdělávacích zdrojů, na jejichž základě budou moct pedagogové připravit novou vzdělávací praxi, která podpoří boj proti rabování kulturních statků a nedovolenému obchodování s nimi.

V rámci klastru 2 „Kultura, kreativita a inkluzivní společnost“ programu Horizont Evropa na období 2023–2025 obdržely grant tři projekty

ENIGMA – Zabezpečení, ochrana a správa původu kulturního dědictví

Projekt slouží k dosažení excelence v oblasti ochrany kulturních statků a artefaktů před hrozbami způsobenými člověkem: přispívá k identifikaci, sledovatelnosti a výzkumu původu kulturních statků, jakož i k ochraně a sledování ohrožených památek kulturního dědictví. Cíle projektu jsou navrženy tak, aby zúčastněným stranám pomohly lépe reagovat na tento složitý problém, který má více rozměrů, a posílit aktivní spolupráci propojením jednotlivých databází a zavedením preventivních opatření založených na důkazech.

AURORA – Jedinečné rozpoznávání a sledování uměleckých děl pomocí chemicky kódovaných dat, miniaturizovaných zařízení a platforem založených na technologii blockchain

Záměrem projektu je ukázat, jak lze zkombinovat chemické označování, miniaturizované zařízení, techniku hloubkového snímkování uměleckých děl, cloud a platformy založené na technologii blockchain při tvorbě nákladově efektivních, nedestruktivních a neinvazivních opatření proti nezákonným činnostem a zároveň artefakty zachovat. Technologie, které jsou zkoumány a zaváděny v rámci projektu AURORA, budou zakomponovány do digitálního nástroje, který příslušným zúčastněným stranám, obchodníkům s uměním, kurátorům, aukčním domům, logistickým službám a donucovacím orgánům umožní snadno ověřit pravost a původ uměleckých děl, což umožní trasovat jejich pohyb.

ANCHISE – Nová řešení na ochranu kulturního dědictví prostřednictvím inovačních, vědeckých, sociálních a hospodářských závazků

V rámci projektu se propojením metodiky vytváření sítí s inovativními výsledky vývoje nových technologií (3D/fotogrammetrie pro monitorování lokalit, datové inženýrství a umělá inteligence pro identifikaci předmětů na hranicích a ochranu sbírek kulturního dědictví, podpis pomocí metody fluorescenční spektroskopie pro ověřování objektů) vytvoří operační soubor nástrojů použitelných v evropském kontextu, který bude možné uplatnit i v jiných podmínkách v zahraničí. Projekt chce nabídnout koordinovaná řešení potřeb, které jsou v současnosti v oblasti ochrany kulturního dědictví zásadní: 1) pochopení, 2) prevence, 3) opatření a 4) náprava.

Uzavřené projekty

NETCHER

Myšlenka projektu „NETCHER – NETwork and digital platform for Cultural Heritage Enhancing and Rebuilding“ (Síť a digitální platforma pro posílení a budování kulturního dědictví) začala krystalizovat po teroristických útocích v Paříži na konci roku 2015. Trestní vyšetřování prokázalo, že významným zdrojem financování mezinárodního terorismu je obchodování se starožitnostmi.

Účastníci tohoto projektu zřídili evropskou síť příslušných provozovatelů a vypracovali celoevropskou chartu osvědčených postupů pro účinný boj proti nedovolenému obchodu se starožitnostmi. Tento projekt financovala Evropská unie prostřednictvím programu Horizont 2020.