Skip to main content

Culture and Creativity

Борба с трафика на културни ценности

Културните ценности са от голямо културно, художествено, историческо и научно значение. В същото време те често са обект на престъпления, включително разграбване, кражби и незаконен трафик. Това оказва опустошително въздействие върху културното наследство в ЕС и извън него, по-специално в райони на кризи и конфликти.

Трафикът на културни ценности представлява незаконният внос, износ и прехвърляне на собственост върху културни ценности (предмети от значение за археологията, праисторията, историята, литературата, изкуството или науката). Той може да е под различни форми, например:

 • кражба от институции за културно наследство или частни колекции
 • разграбване на археологически обекти
 • преместване на артефакти поради война.

Ефикасната защита на културното наследство от незаконен трафик изисква стабилна законодателна рамка, международно сътрудничество и солидна доказателствена база и добре насочени проекти.

План за действие на ЕС срещу трафика на културни ценности

Справянето с това сложно, транснационално по своята същност престъпно явление изисква специално разработен отговор на равнище ЕС, както е посочено в Стратегията на ЕС за Съюза на сигурност за периода 2020—2025 г. и Стратегията на ЕС за борба с организираната престъпност за периода 2021—2025 г.

На 13 декември 2022 г. Европейската комисия представи плана за действие на ЕС срещу трафика на културни ценности. Този план има за цел ефективно възпиране на престъпниците, справяне с променящите се заплахи за сигурността и опазване на културното наследство в ЕС и извън него. Планът за действие се основава на съществуващите дейности на ЕС. Чрез него се търси решение на текущите предизвикателства чрез подобряване на предотвратяването и разкриването на престъпления от участниците на пазара и институциите за културно наследство, укрепване на капацитета на правоприлагащите органи и на съдебната система, засилване на международното сътрудничество, включително с държавите на произход и транзит на културни ценности по време на конфликти и кризи.

 

Законодателна рамка на ЕС

С Директива 2014/60/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно връщането на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава членка, се въведоха разпоредби, позволяващи на държавите от ЕС да гарантират връщането на своя територия на паметници на културата, преместени в нарушение на националните мерки.

С Регламент (ЕО) № 116/2009 на Съвета относно износа на паметници на културата се осигурява еднакъв контрол по външните граници на Съюза. Това се прави, като за всички изнасяни предмети се изисква представяне на лицензия за износ. Физическите лица могат да получат този документ чрез компетентните органи на държавите членки. Документът е валиден в целия ЕС.

В Регламент (ЕС) 2019/880 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. относно въвеждането и вноса на движими културни ценности се предвиждат правила за вноса в ЕС на движими културни ценности, изнесени от тяхната държава на произход.

Международно сътрудничество

Борбата с незаконния трафик на паметници на културата в международен план се регулира от редица инструменти. Най-важният от тези инструменти е Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г. относно мерките за забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности.

ЮНЕСКО

Организацията на ООН за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) е надежден и опитен партньор на ЕС в борбата с незаконната търговия с културни ценности. Тя е осъществила няколко финансирани от ЕС проекта:

Ангажиране на европейския пазар на изкуство в борбата с незаконния трафик на културни ценности

По този проект бяха организирани обучения относно надлежната проверка, съществуващите политики и разпоредби на международно и европейско равнище, ролята на полицията и митниците и незаконния трафик и свързаните с него престъпления.

Набор от инструменти за европейските съдебни и правоприлагащи органи

През 2018 г. ЕС и ЮНЕСКО работиха заедно по проект за обучение на съдебните и правоприлагащите органи в държавите членки как да идентифицират и разследват незаконен трафик и как да си сътрудничат в тази област. Като част от проекта организаторите публикуваха набор от инструменти за европейските съдебни и правоприлагащи органи.

Опазване на културното наследство и многообразието при сложни извънредни ситуации за стабилността и мира

Този проект имаше за цел стабилизирането и спешното опазване на културното наследство на Ирак, Либия, Сирия и Йемен, както и закрилата на тяхното население.

Междурегионални и междусекторни действия за засилване на борбата срещу незаконния трафик на културни ценности

Този проект бе насочен към бенефициери в държавите от ЕС, държавите от Западните Балкани в процес на присъединяване и южните държави партньори по Европейския инструмент за съседство (ЕИС).

Благодарение на проекта бяха подобрени уменията на ключови специалисти и бяха стимулирани нови полезни взаимодействия между широк кръг специалисти:

 • представители на органите в областта на културното наследство и музеите
 • специалисти от банковия сектор
 • медии
 • служители на съдебната власт и правоприлагащите органи
 • държавни служители от съответните министерства.

Сътрудничество с други международни органи

ЕС си сътрудничи с други международни органи, участващи в опазването на културното наследство:

 • Съвет на Европа
 • Международен съвет на музеите
 • Интерпол
 • Международeн институт за унифициране на частното право UNIDROIT
 • Световна митническа организация

Консолидиране на база от доказателства и информационна мрежа

Проучване от 2019 г. относно незаконната търговия с културни ценности допринесе за по-добро разбиране на този проблем в Европа.

Проучването предоставя информация за различните аспекти на този въпрос, като например източниците, транзита и местоназначенията на незаконно търгувани ценности. То хвърля светлина върху маршрутите, тенденциите и моделите на трафика и незаконните търговски операции, както и върху участниците в тях.

Авторите на проучването обсъждат подходи за измерване на обема на тази незаконна търговия. Разглеждат се действията на националното и международното наказателно правосъдие в отговор на трафика на културни ценности. Също така се идентифицират предизвикателствата пред съответните правоприлагащи органи при прилагането на ефективни ответни мерки.

Избрани текущи проекти

PITCHER — предотвратяване на незаконния трафик на културно наследство: образователни ресурси

ЕС подкрепя създаването на учебни материали за опазването на културното наследство чрез програма „Еразъм+“. Общата цел на проекта PITCHER е да се разработи и изпробва набор от отворени образователни ресурси, който да помага на преподавателите да подготвят нови занятия, посветени на борбата срещу разграбването и незаконния трафик на културни ценности.

Три проекта получиха безвъзмездни средства по клъстер 2 „Култура, творчество и приобщаващо общество“ на програма „Хоризонт Европа“ за периода 2023—2025 г.

ENIGMA — подкрепа за опазването, защитата и управлението на произхода на културното наследство

ENIGMA има за цел подобряване на защитата на културните ценности и артефакти от причинени от човека заплахи, като допринесе за идентифицирането, проследимостта и проучванията на произхода на културни ценности, както и за опазването и наблюдението на застрашените обекти на културното наследство. ENIGMA ще помогне на участващите заинтересовани страни да реагират по-добре на този сложен и многостранен проблем и ще подпомогне активното сътрудничество чрез насърчаване и създаване на възможности за свързване на бази данни и предприемане на основани на факти превантивни мерки.

AURORA — разпознаване и проследяване на произведения на изкуството чрез кодирани химични данни, миниатюрни устройства и блокчейн технологии

Проектът AURORA има за цел да демонстрира как могат да се съчетаят химическо маркиране, миниатюрни устройства, техники за дълбоко сканиране, облачни и блокчейн платформи, за да се създадат икономически ефективни, безразрушителни и неинвазивни мерки за противодействие срещу незаконни дейности, като същевременно се запазват произведенията на изкуството. Въз основа на технологиите, проучени и изпробвани в рамките на проекта, ще се създаде цифров инструмент, с който заинтересованите страни, търговците на произведения на изкуството, уредниците, аукционните къщи, логистичните компании и правоприлагащите органи ще могат лесно да проверяват автентичността и произхода на произведения на изкуството и да проследяват тяхното движение.

ANCHISE — прилагане на нови решения за опазване на културното наследство чрез иновативна, научна, социална и икономическа ангажираност

В рамките на ANCHISE чрез съчетаване на изграждането на мрежи от контакти с резултатите от разработването на иновативни технологии (3D/фотограметрия за наблюдение на обекти, инженеринг на данни и изкуствен интелект за идентифициране на предмети при граничен контрол и защита на колекции от културно наследство, маркиране въз основа на спектрална флуоресценция с цел удостоверяване на автентичността на предмети) ще се създаде оперативен набор от инструменти, който ще може да се използват както в Европа, така и извън нея. Целта на проекта е да се намерят координирани решения на основните съществуващи нужди в областта на опазването на културното наследство: 1) разбиране, 2) предотвратяване, 3) действие, 4) възстановяване.

Минали проекти

NETCHER

Идеята за проекта NETCHER (NETwork and digital platform for Cultural Heritage Enhancing and Rebuilding — Мрежа и цифрова платформа за подобряване и възстановяване на културното наследство) се оформи след терористичните нападения в Париж в края на 2015 г. Наказателните разследвания доказаха, че трафикът на антики е сред основните източници на финансиране за международния тероризъм.

Участниците в този проект създадоха европейска мрежа от оператори и общоевропейска харта за добри практики за ефективна борба с незаконния трафик на антики. ЕС финансира този проект чрез програмата „Хоризонт 2020“.