Skip to main content

Culture and Creativity

Stoppa den olagliga handeln med kulturföremål

Kulturföremål är av stor kulturell, konstnärlig, historisk och vetenskaplig betydelse. Tyvärr är de ofta föremål för brott, till exempel stöld, plundring och olaglig handel. Brotten har en förödande effekt på kulturarvet både inom och utanför EU, särskilt vid kriser och i konfliktområden.

Olaglig handel med kulturföremål är olaglig införsel, utförsel och överlåtelse av äganderätten till kulturegendom (dvs. föremål av stor betydelse för arkeologin, förhistorien, historien, litteraturen, konsten eller vetenskapen). Handeln kan ta sig olika uttryck, till exempel

 • stöld från kulturarvsinstitutioner eller privata samlingar
 • plundring av arkeologiska fyndplatser
 • bortförande av artefakter i samband med krig.

För att effektivt skydda kulturarvet mot olaglig handel behövs ett gediget regelverk, internationellt samarbete och en robust evidensbas samt målinriktade projekt.

EU:s handlingsplan mot olaglig handel med kulturföremål

För att ta itu med denna komplexa och transnationella brottslighet krävs skräddarsydda åtgärder på EU-nivå. EU:s åtgärder finns i strategin för en säkerhetsunion 2020–2025 och strategin för att bekämpa organiserad brottslighet 2021–2025.

Den 13 december 2022 lade kommissionen fram en EU-handlingsplan mot olaglig handel med kulturföremål. Med stöd i handlingsplanen vill man avskräcka brottslingarna, vidta åtgärder mot föränderliga säkerhetshot och skydda kulturarvet i och utanför EU. Handlingsplanen bygger på befintliga EU-åtgärder och ska lösa aktuella problem genom att förbättra marknadsaktörernas och kulturarvsinstitutionernas förebyggande åtgärder och upptäckt av brott, öka kapaciteten inom brottsbekämpande och rättsliga myndigheter och främja EU:s internationella samarbete, bland annat med kulturföremålens käll- och transiteringsländer vid konflikter och kriser.

 

EU:s regelverk

Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/60/EU om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från ett EU-lands territorium infördes ett system som gör det möjligt för EU-länderna att få tillbaka kulturföremål som förts bort på ett sätt som bryter mot de nationella reglerna.

Genom rådets förordning (EG) nr 116/2009 om export av kulturföremål infördes enhetliga kontroller vid EU:s yttre gränser som innebär att en exportlicens måste visas upp för föremål som ska exporteras. Enskilda personer som behöver en sådan handling kan få den från de behöriga myndigheterna i EU-landet i fråga. Exportlicensen gäller i hela EU.

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/880 om införsel och import av kulturföremål fastställs regler för import till EU av kulturföremål som exporteras från sitt ursprungsland.

Internationellt samarbete

På internationell nivå finns det också olika instrument för att bekämpa olaglig handel med kulturföremål. Det viktigaste är Unescos konvention från 1970 om åtgärder för att förbjuda och förhindra olovlig införsel, utförsel och överlåtelse av äganderätten till kulturegendom.

Unesco

Unesco, FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur, är en pålitlig och erfaren partner till EU i kampen mot olaglig handel med kulturföremål och har genomfört flera EU-finansierade projekt.

Engagera den europeiska konstmarknaden i kampen mot olaglig handel med kulturföremål

Inom det här projektet gavs utbildning om tillbörlig aktsamhet, gällande strategier och regler på både internationell nivå och EU-nivå, polisens och tullens roll samt om olaglig handel och därmed sammanhängande brott.

En verktygslåda för de brottsbekämpande och rättsliga myndigheterna i EU

Under 2018 samarbetade EU och Unesco i ett projekt för att utbilda personalen vid EU-ländernas brottsbekämpande och rättsliga myndigheter i hur man identifierar och utreder olaglig handel samt hur man kan samarbeta på detta område. Som en del av projektet tog organisatörerna fram en verktygslåda för de brottsbekämpande och rättsliga myndigheter i EU.

Skydda kulturarvet och mångfalden i komplexa nödsituationer för att uppnå stabilitet och fred

Målet för det här projektet var att stabilisera situationen och omgående sätta in insatser för att skydda Iraks, Libyens, Syriens och Jemens befolkning och kulturarv.

Interregionala och sektorsövergripande insatser för att stärka kampen mot olaglig handel med kulturföremål

I det här projektet riktade man sig till deltagare i EU-länderna, föranslutningsländerna på västra Balkan och de södra partnerländerna inom det europeiska grannskapsinstrumentet.

Projektet har stärkt viktiga yrkesgruppers kompetens och lett till nya samverkanseffekter bland en rad yrkesgrupper:

 • Företrädare för kulturarvsmyndigheter och museer
 • Anställda inom banksektorn
 • Medier
 • Anställda på brottsbekämpande och rättsliga myndigheter
 • Anställda på berörda ministerier

Samarbete med andra internationella organ

EU samarbetar med andra internationella organ som arbetar för att skydda kulturarvet, bland annat

 • Europarådet
 • Internationella museirådet (Icom)
 • Interpol
 • Unidroit
 • Världstullorganisationen

Att skapa en solid faktabas och inrätta informationsnätverk

Genom den studie om olaglig handel med kulturföremål som genomfördes 2019 har förståelsen för den olagliga handeln med kulturföremål i Europa ökat.

Studien ger inblick i de olika aspekterna av denna brottslighet, till exempel ursprung, transitering och bestämmelseort för varor som handlas olagligt. Där beskrivs rutter, trender och mönster för smuggling och olaglig handel, liksom brottslingarna.

Författarna till studien diskuterar olika metoder för att uppskatta den olagliga handelns omfattning. De tar även upp nationella och internationella straffrättsliga åtgärder mot olaglig handel med kulturföremål. De redogör också för de utmaningar som de brottsbekämpande myndigheterna måste ta itu med för att kunna genomföra effektiva åtgärder.

Exempel på pågående projekt

Pitcher – Förebyggande av olaglig handel med kulturföremål: utbildningsresurser

EU stöder nytt undervisningsmaterial om skyddet av kulturarvet genom Erasmusprogrammet. Målet för Pitcher-projektet är att utforma och testa en serie öppna utbildningsresurser för utbildare så att de kan förbereda kurser till stöd för kampen mot plundring och olaglig handel med kulturföremål.

Tre projekt har fått bidrag från kluster 2 för kultur, kreativitet och ett inkluderande samhälle inom programmet Horisont Europa för 2023–2025:

Enigma – skydd och provenienshantering av kulturarvet

Projektet Engima ska ge spetskompetens när det gäller att skydda kulturföremål och artefakter från hot orsakade av människan genom att bidra till att identifiera, spåra och forska om kulturföremålens proveniens. Man ska också övervaka hotade kulturarvsplatser. Enigmas mål är att hjälpa aktörerna att bättre hantera detta komplexa och mångfacetterade problem och uppmuntra till aktivt samarbete genom att främja och koppla samman databaser och evidensbaserad användning av förebyggande åtgärder.

Aurora – alliansen för unik identifiering och spårning av konstverk genom kemiskt kodade data, miniatyrkomponenter och blockkedjor

Aurora-projektet ska visa hur kemisk märkning, miniatyrkomponenter, djupskanning av konst och moln- och blockkedjebaserade plattformar kan kombineras för att skapa kostnadseffektiva, oförstörbara och icke-invasiva motåtgärder mot olaglig verksamhet samtidigt som artefakter bevaras. Den teknik som man forskar om och inför inom Aurora ska föras samman i ett digitalt verktyg så att aktörer, konsthandlare, kuratorer, auktionsverk, logistiktjänster och brottsbekämpande enheter lätt kan kontrollera konstverks äkthet och proveniens. Det ska därmed gå att spåra hur konstföremål förflyttas.

Anchise – tillämpning av nya lösningar för skydd av kulturarv genom innovativ, vetenskaplig, social och ekonomisk delaktighet

Genom att korsa nätverksmetoder med innovativa resultat från nya tekniska framsteg (3D/fotogrammetri för platsövervakning, datateknik och AI för gränsbevakningens identifiering av föremål och skydd av kulturarvssamlingar, SFS (spectral fluorescence signature) för autentisering av föremål) ska Anchise ta fram en verktygslåda som kan användas i EU-sammanhang och återskapas i andra situationer utomlands. Målet för projektet är att hitta samordnade lösningar på viktiga behov inom kulturarvsskyddet: 1) förstå, 2) förebygga, 3) agera och 4) reparera.

Tidigare projekt

Netcher

Idén till projektet Netcher (”Network and digital platform for cultural heritage enhancing and rebuilding”) föddes efter terrordåden i Paris i slutet av 2015. Under brottsutredningen upptäcktes att olaglig handel med antikviteter är en viktig finansieringskälla för internationell terrorism.

Deltagarna i det här projektet har inrättat ett europeiskt nätverk av relevanta aktörer och antagit en europeisk stadga med god praxis för att effektivt bekämpa olaglig handel med antikviteter. EU finansierade projektet genom sitt program Horisont 2020.