Skip to main content

Culture and Creativity

Boj proti nedovolenému obchodovaniu s predmetmi kultúrnej hodnoty

Predmety kultúrnej hodnoty majú mimoriadny kultúrny, umelecký, historický a vedecký význam. Často sú však predmetom trestnej činnosti vrátane rabovania, krádeží či pašovania. Má to ničivý vplyv na kultúrne dedičstvo v EÚ i mimo nej, a to najmä v krízových a konfliktných oblastiach.

Nedovolené obchodovanie s predmetmi kultúrnej hodnoty je nedovolený dovoz, vývoz a prevod vlastníctva predmetu kultúrnej hodnoty (predmety archeologického, prehistorického, historického, literárneho, umeleckého alebo vedeckého významu). Môže mať rôzne formy, napríklad:

 • krádež z inštitúcií kultúrneho dedičstva alebo zo súkromných zbierok,
 • rabovanie archeologických nálezísk,
 • premiestnenie artefaktov v dôsledku vojny.

Na účinnú ochranu kultúrneho dedičstva pred nedovoleným obchodovaním je potrebný spoľahlivý legislatívny rámec, medzinárodná spolupráca, pevná dôkazná základňa a dobre cielené projekty.

Akčný plán EÚ na boj proti nedovolenému obchodovaniu s predmetmi kultúrnej hodnoty

Boj proti tomuto komplexnému zločinu, ktorý je vo svojej podstate nadnárodný, si vyžaduje prispôsobenú reakciu na úrovni EÚ, ako sa stanovuje v stratégii EÚ pre bezpečnostnú úniu na roky 2020 – 2025 a v stratégii EÚ na boj proti organizovanej trestnej činnosti na roky 2021 – 2025.

Európska komisia predstavila 13. decembra 2022 akčný plán EÚ na boj proti nedovolenému obchodovaniu s kultúrnymi objektmi. Cieľom tohto akčného plánu je účinne odrádzať páchateľov trestnej činnosti, riešiť vyvíjajúce sa bezpečnostné hrozby a chrániť kultúrne dedičstvo v rámci EÚ aj mimo nej. Tento akčný plán vychádza z existujúcich aktivít EÚ a pretrvávajúce výzvy sa snaží riešiť týmito opatreniami: zlepšenie prevencie a odhaľovania trestných činov účastníkmi trhu a inštitúciami správy kultúrneho dedičstva; posilnenie kapacít orgánov presadzovania práva a justície a posilnenie medzinárodnej spolupráce, a to aj s krajinami pôvodu a tranzitu tovaru kultúrneho charakteru v konfliktoch a krízach.

 

Legislatívny rámec EÚ

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/60/EÚ o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu sa zaviedli opatrenia umožňujúce členským štátom EÚ zabezpečiť, aby sa na ich územie navrátili predmety kultúrnej hodnoty, ktoré boli vyvezené v rozpore s vnútroštátnymi opatreniami.

Nariadením Rady (ES) č. 116/2009 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru sa zabezpečuje jednotná kontrola na vonkajších hraniciach EÚ. Dosahuje sa to tým, že vývoz podmieňuje predložením vývoznej licencie. Jednotlivcom tento doklad vystavia príslušné orgány členských štátov. Vývozná licencia platí na celom území EÚ.

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/880 zo 17. apríla 2019 o vstupe a dovoze tovaru kultúrnej hodnoty sa stanovujú pravidlá dovozu predmetov kultúrnej hodnoty vyvezených z krajiny pôvodu do EÚ.

Medzinárodná spolupráca

Boj proti nedovolenému obchodovaniu s predmetmi kultúrnej hodnoty na medzinárodnej úrovni sa reguluje rôznymi nástrojmi. Najdôležitejším z nich je Dohovor UNESCO z roku 1970 o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovolenému dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov.

UNESCO

Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) je spoľahlivým a skúseným partnerom EÚ v boji proti nedovolenému obchodovaniu s predmetmi kultúrnej hodnoty, ktorý vykonáva viacero projektov financovaných EÚ:

Zapojenie európskeho trhu s umením do boja proti nedovolenému obchodovaniu s kultúrnymi predmetmi

V rámci tohto projektu sa uskutočnili školenia o náležitej starostlivosti, platných politikách a predpisoch na medzinárodnej úrovni a úrovni EÚ, ako aj o úlohe polície a colných úradov a o nedovolenom obchodovaní a s ním spojenej trestnej činnosti.

Súbor nástrojov pre európske justičné orgány a orgány presadzovania práva

V roku 2018 spolupracovala EÚ s organizáciou UNESCO na projekte, ktorého cieľom bolo vyškoliť justičné orgány a orgány presadzovania práva v členských štátoch v identifikácii a vyšetrovaní nedovoleného obchodovania a podporiť spoluprácu v oblasti boja proti takémuto obchodovaniu. Spoluorganizátori v rámci projektu vydali súbor nástrojov pre európske justičné orgány a orgány presadzovania práva.

Ochrana kultúrneho dedičstva a rozmanitosti v zložitých núdzových situáciách v záujme stability a mieru

Cieľom tohto projektu bolo stabilizovať a naliehavo chrániť obyvateľstvo a kultúrne dedičstvo Iraku, Líbye, Sýrie a Jemenu.

Medziregionálne a prierezové opatrenia na posilnenie boja proti nedovolenému obchodovaniu s kultúrnymi objektmi

Tento projekt bol zameraný na príjemcov v členských štátoch EÚ, predvstupových krajinách západného Balkánu a partnerských krajinách nástroja európskeho susedstva (ENI juh).

Projekt posilnil zručnosti kľúčových odborníkov a podporil nové synergie medzi širokou škálou odborníkov:

 • zástupcami orgánov pre kultúrne dedičstvo a múzeá,
 • odborníkmi z oblasti bankového sektora,
 • médiami,
 • justičnými úradníkmi a úradníkmi orgánov presadzovania práva,
 • štátnymi zamestnancami na príslušných ministerstvách.

Spolupráca s ďalšími medzinárodnými subjektmi

EÚ spolupracuje na ochrane kultúrneho dedičstva s ďalšími medzinárodnými subjektmi:

 • Rada Európy
 • Medzinárodná rada múzeí
 • INTERPOL
 • UNIDROIT
 • Svetová colná organizácia

Konsolidácia pevnej znalostnej základne a informačnej siete

K lepšiemu pochopeniu tohto druhu nedovoleného obchodovania v Európe prispieva štúdia o o nedovolenom obchodovaní s kultúrnymi predmetmi z roku 2019.

Štúdia prináša poznatky o rôznych aspektoch tejto problematiky, ako sú zdroje, prevoz a miesta určenia predmetov, s ktorými sa nedovolene obchoduje. Približuje obchodné cesty, trendy a vzorce obchodovania a nedovolených obchodných operácií, ako aj ich aktérov.

Autori štúdie rozoberajú rôzne možnosti merania rozsahu tohto nedovoleného obchodovania. Skúmajú vnútroštátne a medzinárodné reakcie trestného súdnictva na obchodovanie s kultúrnymi predmetmi. Zároveň identifikujú aj výzvy, ktorým príslušné orgány presadzovania práva čelia pri zavádzaní účinných opatrení.

Vybrané prebiehajúce projekty

PITCHER – Predchádzanie nedovolenému obchodovaniu s kultúrnym dedičstvom: Vzdelávacie zdroje

EÚ podporuje vytváranie učebných materiálov o ochrane kultúrneho dedičstva prostredníctvom programu Erasmus+. Všeobecným cieľom tohto projektu je navrhnúť a otestovať súbor otvorených vzdelávacích zdrojov, z ktorých budú môcť pedagógovia pripraviť nové vzdelávacie skúsenosti podporujúce boj proti rabovaniu a nedovolenému obchodovaniu s kultúrnymi objektmi.

Tri projekty získali grant z klastra 2 „Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť“ programu Horizont Európa na roky 2023 – 2025.

ENIGMA – Schválenie zabezpečenia, ochrany a zachovania pôvodu kultúrneho dedičstva

Projekt ENIGMA dosahuje excelentnosť v oblasti ochrany tovaru a predmetov kultúrnej hodnoty pred hrozbami spôsobenými ľudskou činnosťou tým, že prispieva k identifikácii, vysledovateľnosti a výskumu pôvodu predmetov kultúrnej hodnoty, ako aj ochranou a monitorovaním ohrozených lokalít kultúrneho dedičstva. Ciele projektu ENIGMA sú navrhnuté tak, aby pomohli zainteresovaným stranám lepšie reagovať na tento zložitý a viacrozmerný problém a stimulovať aktívnu spoluprácu tým, že podporia a umožnia vzájomné prepojenie databáz a zavádzanie preventívnych opatrení založených na faktoch.

AURORA – Jedinečné rozpoznávanie a sledovanie umeleckých diel prostredníctvom chemických kódovaných údajov, miniaturizovaných zariadení a platforiem založených na blockchaine

Cieľom projektu AURORA je ukázať, ako možno kombinovať chemické označovanie, miniaturizované zariadenia, techniku hĺbkového snímania umenia, cloud a platformy založené na blockchaine pri tvorbe nákladovo efektívnych, nedeštruktívnych a neinvazívnych opatrení proti nezákonným činnostiam a ako zároveň tieto artefakty zachovať. Technológie, ktoré sa skúmajú a zavádzajú v rámci programu AURORA, sa zjednotia do digitálneho nástroja, ktorý umožní príslušným zainteresovaným stranám, obchodníkom s umením, kurátorom, aukčným domom, logistickým službám a orgánom presadzovania práva ľahko overiť pravosť a pôvod umeleckého diela, čím sa umožní sledovanie pohybu umeleckých diel.

ANCHISE – Uplatňovanie nových riešení na ochranu kultúrneho dedičstva zapojením inovačného, vedeckého, sociálneho a hospodárskeho odvetvia

Popri metodike vytvárania sietí s inovačnými výsledkami vývoja nových technológií (3D/fotogrametria pre monitorovanie lokality, dátové inžinierstvo a umelá inteligencia na identifikáciu objektov a ochranu dedičstva pri hraničných kontrolách, spektrálny podpis fluorescencie na autentifikáciu objektov) sa vďaka projektu ANCHISE vytvorí operačný súbor nástrojov použiteľných v európskom kontexte, ktorý bude možné uplatniť aj v iných situáciách v zahraničí. Cieľom projektu je priniesť koordinované riešenia kľúčových existujúcich potrieb v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva: 1. pochopiť, 2. predchádzať, 3. konať, 4. napraviť.

Predošlé projekty

NETCHER

Myšlienka projektu NETCHER (sieť a digitálna platforma pre zveľaďovanie a obnovu kultúrneho dedičstva) sa začala formovať po teroristických útokoch v Paríži koncom roka 2015. Vyšetrovaním trestných činov sa potvrdilo, že obchodovanie so starožitnosťami je jedným z hlavných zdrojov financovania medzinárodného terorizmu.

Účastníci tohto projektu zriadili európsku sieť relevantných subjektov a vypracovali celoeurópsku chartu osvedčených postupov s cieľom účinne bojovať proti nedovolenému obchodovaniu so starožitnosťami. EÚ tento projekt financovala z programu Horizont 2020.