Skip to main content

Culture and Creativity

Bekæmpelse af ulovlig handel med kulturgoder

Kulturgenstande er af stor kulturel, kunstnerisk, historisk og videnskabelig betydning. De bliver imidlertid ofte målet for kriminalitet, bl.a. plyndring, tyveri og ulovlig handel. Dette har en ødelæggende indvirkning på kulturarven i og uden for EU, navnlig i krise- og konfliktområder.

Ulovlig handel med kulturgoder er ulovlig import, eksport og overdragelse af ejendomsret til kulturgenstande (genstande af betydning for arkæologi, forhistorie, historie, litteratur, kunst eller videnskab). Dette kan bl.a. tage form af

 • tyveri fra kulturarvsinstitutioner eller private samlinger
 • plyndring af arkæologiske udgravninger
 • flytning af artefakter på grund af krig.

For effektivt at beskytte kulturarven mod ulovlig handel er der behov for en solid lovgivningsmæssig ramme, internationalt samarbejde, et solidt evidensgrundlag og målrettede projekter.

EU's handlingsplan for bekæmpelse af ulovlig handel med kulturgoder

Håndteringen af dette komplekse kriminalitetsfænomen, som i sagens natur er tværnationalt, kræver en målrettet indsats på EU-niveau som fastsat i strategien for EU's sikkerhedsunion 2020-2025 og EU-strategien til bekæmpelse af organiseret kriminalitet 2021-2025.

Den 13. december 2022 fremlagde Europa-Kommissionen EU-handlingsplanen for bekæmpelse af ulovlig handel med kulturgoder. Denne handlingsplan har til formål effektivt at afskrække kriminelle, at imødegå skiftende trusler mod sikkerheden og at beskytte kulturarven i og uden for EU. Handlingsplanen bygger på eksisterende EU-aktiviteter og tager hånd om de aktuelle udfordringer ved at forbedre markedsdeltagernes og kulturarvsinstitutionernes evne til at forebygge og afsløre forbrydelser, at styrke de retshåndhævende myndigheders og retsvæsenets kapacitet og at fremme af internationalt samarbejde, herunder med oprindelses- og transitlande vedrørende kulturgoder i forbindelse med konflikter og kriser.

 

EU's juridiske ramme

Med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/60/EU om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats område, blev der indført ordninger, som gjorde det muligt for EU-medlemsstaterne at sikre tilbagelevering af kulturgoder, som er blevet fjernet i strid med nationale foranstaltninger, til deres område.

Rådets forordning (EF) nr. 116/2009 om eksport af kulturgoder sikrer ensartet kontrol ved EU's ydre grænser. Dette sker ved at gøre eksport betinget af en eksportlicens. Enkeltpersoner kan indhente dette dokument gennem de kompetente myndigheder i medlemsstaterne. Dokumentet er gyldigt i hele EU.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/880 af 17. april 2019 om indførsel og import af kulturgenstande indeholder regler om import til EU af kulturgenstande, der er eksporteret fra oprindelseslandet.

Internationalt samarbejde

Forskellige instrumenter regulerer bekæmpelsen af ulovlig handel med kulturgoder på internationalt plan. Det vigtigste af disse instrumenter er UNESCO's konvention fra 1970 om midlerne til at forbyde og forhindre ulovlig import, eksport og ejendomsoverdragelse af kulturgenstande

UNESCO

De Forenede Nationers Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur (UNESCO) er en pålidelig og erfaren partner for EU i bekæmpelsen af ulovlig handel med kulturgoder og har gennemført flere EU-finansierede projekter:

Inddragelse af det europæiske kunstmarked i bekæmpelsen af ulovlig handel med kulturgenstande

Dette projekt omfattede kurser om due diligence, eksisterende politikker og bestemmelser på internationalt plan og EU-plan samt om politiets og toldvæsenets rolle og ulovlig handel og dermed forbunden kriminalitet.

En værktøjskasse for europæiske retsvæsen og retshåndhævelse

I 2018 samarbejde EU og UNESCO om et projekt, der havde til formål at uddanne retslige og retshåndhævende myndigheder i medlemsstaterne med henblik på identifikation og efterforskning af og samarbejde i forbindelse med bekæmpelse af ulovlig handel. Som led i projektet offentliggjorde arrangørerne en værktøjskasse for europæisk retsvæsen og retshåndhævelse.

Beskyttelse af kulturarv og mangfoldighed i komplekse nødsituationer ved at skabe stabilitet og fred

Dette projekt havde til formål at skabe stabilitet og sikre hurtig beskyttelse af befolkningen og kulturarven i Irak, Libyen, Syrien og Yemen.

Interregional og tværgående indsats for at styrke bekæmpelsen af ulovlig handel med kulturgoder

Dette projekt var rettet mod støttemodtagere i EU's medlemsstater, førtiltrædelseslandene på det vestlige Balkan og partnerlande under det sydlige europæiske naboskabsinstrument (ENI).

Projektet har styrket nøglefagfolks færdigheder og skabt nye synergier blandt en lang række fagfolk såsom

 • repræsentanter for kulturarvsmyndigheder og museer
 • bankfolk
 • medierne
 • embedsmænd inden for retsvæsen og retshåndhævelse
 • embedsmænd fra de relevante ministerier

Samarbejde med andre internationale organer

EU samarbejder med andre internationale organer, der beskæftiger sig med beskyttelse af kulturarv:

 • Europarådet
 • Det Internationale Museumsråd
 • Interpol
 • UNIDROIT
 • Verdenstoldorganisationen

Konsolidering af et solidt evidens- og informationsnetværk

En undersøgelse fra 2019 om ulovlig handel med kulturgoder bidrager til en bedre forståelse af den ulovlige handel med kulturgoder i Europa.

Undersøgelsen giver indsigt i de forskellige aspekter af dette spørgsmål, såsom oprindelse, transit og destinationer for ulovligt handlede varer. Den kaster lys over smuglerruter, tendenser og mønstre for ulovlig handel og ulovlige handelsoperationer samt de involverede aktører.

Forfatterne til undersøgelsen drøfter metoder til måling af omfanget af denne ulovlige handel. De undersøger nationale og internationale strafferetlige reaktioner på ulovlig handel med kulturgoder. Samtidig identificerer de også de udfordringer, som de relevante retshåndhævende myndigheder står over for, når de gennemfører effektive reaktioner.

Udvalgte igangværende projekter

Pitcher – Preventing Illicit Trafficking of Cultural Heritage: Educational Resources – forebyggelse af ulovlig handel med kulturarv: uddannelsesressourcer

EU støtter udarbejdelsen af undervisningsmateriale om beskyttelse af kulturarven gennem Erasmus+. Det overordnede mål med Pitcher-projektet er at udforme og afprøve et sæt åbne uddannelsesressourcer til at øge undervisernes evne til at forberede nye læringserfaringer, der støtter bekæmpelsen af plyndring af og ulovlig handel med kulturgoder.

Tre projekter har modtaget tilskud under klynge 2 "Kultur, kreativitet og inkluderende samfund" inden for rammerne af Horisont Europa-programmet for årene 2023-2025

Enigma – støtte til bevaring, beskyttelse og oprindelsesforvaltning for kulturarven

Enigma skal sikre topkvalitet i beskyttelsen af kulturgenstande mod menneskeskabte trusler ved at bidrage til identifikation, sporbarhed og efterforskning af kulturgenstandes oprindelse samt ved at beskytte og overvåge truede kulturarvssteder. Målene for Enigma er udformet med henblik på at hjælpe de involverede interessenter til en bedre håndtering af dette komplekse og flerdimensionelle problem og fremme aktivt samarbejde ved at muliggøre sammenkobling af databaser og evidensbaseret anvendelse af forebyggende foranstaltninger.

Aurora — Artwork Unique Recognition and Tracking – unik genkendelse og sporing af billedkunst ved hjælp af kemiske kodede data, miniaturiseret udstyr og blockchain

Aurora-projektet har til formål at demonstrere, hvordan kemisk mærkning, miniaturiseret udstyr, dybdescanningsteknik til kunst og cloud- og blockchainbaserede platforme kan kombineres og skabe en omkostningseffektiv, ikkedestruktiv og ikkeinvasiv sikring mod ulovlige aktiviteter, samtidig med at genstandene bevares. De teknologier, der forskes i og implementeres inden for rammerne af Aurora, vil blive samlet til et digitalt værktøj, der skal gøre det muligt for relevante interessenter, kunsthandlere, kuratorer, auktionshuse, logistiktjenester og retshåndhævende myndigheder let at kontrollere kunstværkets ægthed og herkomst, således at dets bevægelser kan spores.

Anchise – Applying New solutions for Cultural Heritage protection by Innovative, Scientific, social and economic Engagement – anvendelse af nye løsninger til beskyttelse af kulturarven gennem et innovativt, videnskabeligt, socialt og økonomisk engagement

Ved at krydse netværksmetoden med de innovative resultater af udviklingen af nye teknologier (3D/fotogrammetri til overvågning af lokaliteter, dataudvikling og kunstig intelligens til identifikation af genstande ved grænsekontrol og til beskyttelse af kulturarvsindsamling, spektral fluorescens-signatur til autentificering af objekter) vil Anchise skabe en operationel værktøjskasse, der kan anvendes i europæisk sammenhænge, og som kan bruges i andre situationer i udlandet. Formålet med projektet er at finde koordinerede løsninger på de vigtigste aktuelle behov inden for beskyttelse af kulturarven: 1) forstå, 2) forebygge, 3) handle 4) afhjælpe.

Tidligere projekter

NETcher

Idéen bag projektet "NETcher – NETwork and digital platform for Cultural Heritage Enhancing and Rebuilding" tog form efter terrorangrebene i Paris i slutningen af 2015. Strafferetlige efterforskninger viste, at ulovlig handel med antikviteter er en vigtig kilde til finansiering af international terrorisme.

Deltagerne i dette projekt oprettede et europæisk netværk af relevante aktører og et europæisk charter for god praksis med henblik på effektivt at bekæmpe ulovlig handel med antikviteter. EU finansierer dette projekt gennem Horisont 2020-programmet.