Skip to main content

Culture and Creativity

Cīņa pret kultūras priekšmetu nelikumīgu tirdzniecību

Kultūras priekšmetiem ir liela nozīme kultūrā, mākslā, vēsturē un zinātnē. Taču tie bieži vien tiek nolaupīti, nozagti un nelikumīgi pārdoti. Tam ir postoša ietekme uz Eiropas Savienības un arī citu valstu kultūras mantojumu, jo īpaši krīžu piemeklētos reģionos un konfliktu zonās.

Kultūras priekšmetu nelikumīga tirdzniecība ir priekšmetu ar arheoloģisku, vēsturisku, literāru, māksliniecisku vai zinātnisku vērtību nelikumīga ievešana, izvešana un īpašumtiesību nodošana. Tas var notikt dažādos veidos, piemēram,

 • zādzības no kultūras mantojuma iestādēm vai privātām kolekcijām,
 • arheoloģisko atradumu vietu izlaupīšana,
 • artefaktu pārvietošana kara laikā.

Lai kultūras mantojumu efektīvi aizsargātu pret nelikumīgu tirdzniecību, ir vajadzīgs spēcīgs tiesiskais regulējums, starptautiska sadarbība, stabila pierādījumu bāze un mērķtiecīgi projekti.

ES rīcības plāns pret kultūras priekšmetu nelikumīgu tirdzniecību

Lai cīnītos ar šo sarežģīto noziedzību, kam būtībā ir pārrobežu raksturs, ir vajadzīga atbilstoša rīcība ES līmenī, kā noteikts ES Drošības savienības stratēģijā 2020.–2025. gadam un ES Organizētās noziedzības novēršanas stratēģijā 2021.–2025. gadam.

Eiropas Komisija 2022. gada 13. decembrī nāca klajā ar ES rīcības plānu kultūras priekšmetu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai. Šā rīcības plāna mērķis ir efektīvi novērst noziegumus, atbilstoši mainīgajiem drošības apdraudējumiem pielāgot aizsardzības metodes un aizsargāt kultūras mantojumu gan ES, gan ārpus tās. Rīcības plāna pamatā ir pašreizējās ES darbības, un tas risina aktuālās problēmas ar šādiem pasākumiem: uzlabota noziegumu novēršana un atklāšana, ko veic tirgus dalībnieki un kultūras mantojuma iestādes; nostiprinātas tiesībaizsardzības un tiesu iestāžu spējas; atbalsts starptautiskajai sadarbībai, tai skaitā ar kultūras priekšmetu izcelsmes un tranzīta valstīm konfliktu un krīžu apstākļos.

 

ES tiesiskais regulējums

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/60/ES par no dalībvalsts teritorijas nelikumīgi izvestu kultūras priekšmetu atgriešanu tika ieviesti pasākumi, kas ļauj ES dalībvalstīm nodrošināt to kultūras priekšmetu atgriešanu savā teritorijā, kuri tika izvesti, pārkāpjot valsts likumus.

Padomes Regula (EK) Nr. 116/2009 par kultūras priekšmetu izvešanu nodrošina vienotu kontroli pie ES ārējām robežām. Regulā noteikts, ka, lai izvestu kultūras priekšmetus, ir jāuzrāda izvešanas atļauja. Privātpersonas var saņemt šo dokumentu ar dalībvalstu kompetento iestāžu starpniecību. Šis dokuments ir derīgs visā ES.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 17. aprīļa Regulā (ES) 2019/880 par kultūras priekšmetu ievešanu un importu ir paredzēti noteikumi par to kultūras priekšmetu importu ES, kurus eksportē no to izcelsmes valsts.

Starptautiskā sadarbība

Kultūras priekšmetu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanu starptautiskā mērogā reglamentē dažādi instrumenti. Svarīgākais no šiem instrumentiem ir UNESCO 1970. gada Konvencija par kultūras īpašuma nelikumīga importa, eksporta un īpašumtiesību nodošanas aizlieguma un novēršanas līdzekļiem.

UNESCO

Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO) ir uzticama un pieredzējusi ES partnere cīņā pret kultūras priekšmetu nelikumīgu tirdzniecību, kas ir īstenojusi vairākus ES finansētus projektus:

Eiropas mākslas tirgus iesaistīšana cīņā pret kultūras priekšmetu nelikumīgu tirdzniecību

Šis projekts nodrošināja apmācību par pienācīgu rūpību, spēkā esošo politiku un noteikumiem starptautiskā un ES līmenī, kā arī par policijas un muitas lomu, nelikumīgu tirdzniecību un ar to saistītiem noziegumiem.

Instrumentu kopums Eiropas tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonām

2018. gadā Eiropas Savienība un UNESCO sadarbojās projektā ar mērķi apmācīt dalībvalstu tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonas, lai tās varētu identificēt un izmeklēt nelikumīgas tirdzniecības gadījumus un sadarboties šajā jomā. Projekta ietvaros organizatori publicēja instrumentu kopumu Eiropas tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonām.

Kultūras mantojuma un daudzveidības aizsardzība sarežģītās ārkārtas situācijās stabilitātes un miera nolūkos

Šā projekta mērķis bija nodrošināt stabilitāti un steidzami aizsargāt Irākas, Lībijas, Sīrijas un Jemenas iedzīvotājus un kultūras mantojumu.

Starpreģionāla un transversāla rīcība, lai nostiprinātu cīņu pret kultūras priekšmetu nelikumīgu tirdzniecību

Šis projekts bija vērsts uz saņēmējiem ES dalībvalstīs, pirmspievienošanās valstīm Rietumbalkānos un Eiropas kaimiņattiecību instrumenta (EKI) dienvidu partnervalstīs.

Tas nostiprināja galveno speciālistu prasmes un stimulēja jaunas sinerģijas starp visdažādākajiem speciālistiem:

 • kultūras mantojuma iestāžu un muzeju pārstāvjiem;
 • banku nozares speciālistiem;
 • medijiem;
 • tiesu iestāžu un tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem;
 • attiecīgo ministriju ierēdņiem.

Sadarbība ar citām starptautiskām struktūrām

ES sadarbojas ar citām starptautiskām struktūrām, kas ir iesaistītas kultūras mantojuma aizsardzībā:

 • Eiropas Padome
 • Starptautiskā muzeju padome
 • Interpols
 • UNIDROIT
 • Pasaules Muitas organizācija

Stabilas pierādījumu bāzes un informācijas tīkla nostiprināšana

2019. gada pētījums par kultūras priekšmetu nelikumīgu tirdzniecību veicina labāku izpratni par kultūras priekšmetu nelikumīgu tirdzniecību Eiropā.

Pētījumā aplūkoti dažādi šīs problēmas aspekti, tādi kā nelikumīgi tirgotu priekšmetu izcelsme, tranzīts un galamērķi. Tas sniedz informāciju par piegādes ķēdēm, nelikumīgas tirdzniecības tendencēm un modeļiem, kā arī iesaistītajiem dalībniekiem.

Pētījuma autori aplūko dažādas metodes, ar kurām varētu izmērīt nelikumīgās tirdzniecības apjomu. Viņi pēta valstu un starptautisko kriminālo tiesvedību pret kultūras priekšmetu nelikumīgu tirdzniecību. Paralēli tie arī apzina grūtības, ar kādām saskaras attiecīgās tiesībaizsardzības iestādes, īstenojot faktiskus atbildes pasākumus.

Daži notiekošie projekti

Projekts “PITCHER” — angļu valodas akronīms, kas nozīmē “Izglītojoši materiāli par kultūras mantojuma nelikumīgas tirdzniecības novēršanu”

ES ar programmu “Erasmus+” atbalsta mācību materiālu izveidi kultūras mantojuma aizsardzības jomā. Projekta vispārīgais mērķis ir izstrādāt un testēt atvērtos izglītības resursus, kas pedagogiem palīdzētu sagatavot jaunu mācību saturu, lai izglītotu skolēnus par cīņu pret kultūras priekšmetu laupīšanu un nelikumīgu tirdzniecību.

Trīs projekti ir saņēmuši dotāciju saskaņā ar pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” 2023.–2025. gadam 2. kopu “Kultūra, jaunrade un iekļaujoša sabiedrība”

Projekts “ENIGMA” — kultūras mantojuma saglabāšana, aizsardzība un izcelsmes pārvaldība

Projekta “ENIGMA” mērķis ir izcilība kultūras priekšmetu un artefaktu aizsardzībā pret cilvēka radītiem draudiem, uzlabojot kultūras priekšmetu identifikāciju, izsekojamību un izcelsmes izpēti, kā arī aizsargājot un uzraugot apdraudētās kultūras mantojuma vietas. Mērķis ir palīdzēt iesaistītajām ieinteresētajām personām labāk reaģēt uz šo sarežģīto un daudzšķautņaino problēmu un veicināt aktīvu sadarbību, cita starpā izmantojot savstarpēji sasaistītas datubāzes un uz pierādījumiem balstītu preventīvu pasākumu ieviešanu.

Projekts “AURORA” — mākslas darbu unikāla atpazīšana un izsekošana, izmantojot ķīmiski kodētus datus, miniatūras ierīces un blokķēžu aliansi

Projekta “AURORA” mērķis ir parādīt, kā var kombinēt ķīmisko marķējumu, miniatūras ierīces, mākslas darbu dziļās skenēšanas tehniku, mākoņdatošanas un blokķēdes platformas, lai ar rentabliem, nedestruktīviem un neinvazīviem pasākumiem mākslas darbus aizsargātu pret nelikumīgām darbībām, vienlaikus saglabājot artefaktus. Projektā pētītās un ieviestās tehnoloģijas tiks apvienotas digitālā rīkā, kas ļaus attiecīgajām ieinteresētajām personām, mākslas tirgotājiem, kuratoriem, izsoļu namiem, loģistikas pakalpojumu sniedzējiem un tiesībaizsardzības iestādēm viegli pārbaudīt mākslas darbu autentiskumu un izcelsmi, ļaujot izsekot mākslas darbu apritei.

Projekts “ANCHISE” — jauni risinājumi kultūras mantojuma aizsardzībai ar inovatīviem, zinātniskiem, sociāliem un ekonomiskiem paņēmieniem

Apvienojot tīklošanas metodiku ar jaunu tehnoloģiju izstrādes inovatīvajiem rezultātiem (3D / fotogrammetrija kultūras objektu uzraudzībai, datu inženierija un mākslīgais intelekts objektu identificēšanai robežkontroles ietvaros un kultūras mantojuma aizsardzībai, spektrālās fluorescences paraksts priekšmetu autentifikācijai), projekts “ANCHISE” radīs operatīvu rīku kopumu, kas piemērojams dažādām situācijām Eiropā un ko varēs atkārtot citās situācijās ārvalstīs. Projekta mērķis ir rast saskaņotus risinājumus galvenajām pašreizējām vajadzībām kultūras mantojuma aizsardzības jomā: 1) izpratne, 2) prevencija, 3) rīcība, 4) atgūšana.

Iepriekšējie projekti

“NETCHER”

Ideja par projektu “NETCHER – NETwork and digital platform for Cultural Heritage Enhancing and Rebuilding” konkrētas aprises sāka iegūt pēc teroristu uzbrukumiem Parīzē 2015. gada beigās. Kriminālizmeklēšana pierādīja, ka senlietu tirdzniecība ir būtisks starptautiskā terorisma finansējuma avots.

Projekta dalībnieki izveidoja Eiropas attiecīgo ieinteresēto personu tīklu un Eiropas mēroga labas prakses hartu, lai efektīvi cīnītos pret senlietu nelikumīgu tirdzniecību. ES finansēja šo projektu, izmantojot programmu “Apvārsnis 2020”.