Skip to main content

Culture and Creativity

Combaterea traficului de bunuri culturale

Bunurile culturale au o importanță culturală, artistică, istorică și științifică majoră. Cu toate acestea, ele fac adesea obiectul unor infracțiuni, inclusiv jafuri, furturi și trafic. Acest lucru are un impact devastator asupra patrimoniului cultural din interiorul și din afara UE, în special în zonele de criză și de conflict.

Traficul de bunuri culturale reprezintă importul, exportul și transferul ilicit de proprietate asupra bunurilor culturale (articole importante pentru arheologie, preistorie, istorie, literatură, artă sau știință). Acesta poate lua diferite forme, de exemplu:

 • furtul din instituții de patrimoniu cultural sau din colecții private
 • jefuirea siturilor arheologice
 • relocarea artefactelor în condiții de război

Pentru o protecție eficientă a patrimoniului cultural împotriva traficului ilicit, este nevoie de un cadru legislativ solid, de cooperare internațională și de o bază solidă de date concrete și proiecte bine orientate.

Planul de acțiune al UE împotriva traficului de bunuri culturale

În vederea combaterii acestui fenomen infracțional complex, care este în mod inerent transnațional, este necesar un răspuns adaptat la nivelul UE, așa cum se prevede în Strategia UE privind o uniune a securității 2020-2025 și în Strategia UE de combatere a criminalității organizate 2021-2025.

La 13 decembrie 2022, Comisia Europeană a prezentat Planul de acțiune al UE împotriva traficului de bunuri culturale. Acest plan de acțiune urmărește să descurajeze infractorii în mod eficace, să abordeze amenințările în continuă evoluție la adresa securității și să protejeze patrimoniul cultural în interiorul și în afara UE. Planul de acțiune se bazează pe activitatea existentă a UE și abordează provocările actuale prin: îmbunătățirea prevenirii și a depistării infracțiunilor de către participanții la piață și instituțiile de conservare a patrimoniului cultural; consolidarea capacităților de asigurare a respectării legii și a capacităților judiciare; și stimularea cooperării internaționale, inclusiv cu țările de origine și de tranzit al bunurilor culturale, aflate în conflicte și crize.

 

Cadrul legislativ al UE

Directiva 2014/60/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind restituirea obiectelor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru a pus în practică un sistem care permite statelor membre ale UE să obțină restituirea bunurilor culturale care au părăsit teritoriul lor cu încălcarea măsurilor naționale.

Regulamentul (CE) nr. 116/2009 al Consiliului privind exportul bunurilor culturale prevede asigurarea unor controale uniforme la frontierele externe ale UE, exportul bunurilor culturale fiind supus prezentării unei licențe de export. Acest document se eliberează la solicitarea persoanei interesate de către autoritățile competente ale statelor membre și este valabil pe întreg teritoriul UE.

Regulamentul (UE) 2019/880 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind introducerea și importul bunurilor culturale prevede norme privind importurile în UE de bunuri culturale exportate din țara lor de origine.

Cooperarea internațională

Combaterea traficului ilicit de bunuri culturale la nivel internațional este reglementată de diverse instrumente. Cele mai importante astfel de instrumente sunt Convenția UNESCO din 1970 asupra măsurilor pentru interzicerea și împiedicarea operațiunilor ilicite de import, export și transfer de proprietate al bunurilor culturale.

UNESCO

Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) este un partener de încredere și experimentat al UE în ceea ce privește combaterea comerțului ilicit cu bunuri culturale. UNESCO implementează mai multe proiecte finanțate de UE:

Implicarea pieței obiectelor de artă din Europa în lupta împotriva traficului ilicit de bunuri culturale

În cadrul acestui proiect, au fost oferite cursuri de formare privind procesul de diligență, politicile și reglementările existente la nivel internațional și la nivelul UE, rolul poliției și al vămilor, traficul ilicit și infracțiunile conexe.

Un set de instrumente pentru autoritățile judiciare și de aplicare a legii din Europa

În 2018, UE și UNESCO au cooperat în cadrul unui proiect având ca obiectiv formarea autorităților judiciare și de aplicare a legii din statele membre pentru identificarea, anchetarea și cooperarea în ceea ce privește traficul ilicit. De asemenea, coorganizatorii au publicat un set de instrumente pentru autoritățile judiciare și de aplicare a legii din Europa.

Protejarea patrimoniului și a diversității culturale în situații de urgență complexe pentru stabilitate și pace

Acest proiect a vizat stabilizarea și protejarea urgentă a populației și a patrimoniului cultural aparținând Irakului, Libiei, Siriei și Yemenului.

Acțiuni interregionale și transversale pentru consolidarea luptei împotriva traficului ilicit de bunuri culturale

Acest proiect s-a adresat beneficiarilor din statele membre ale UE, din țările din Balcanii de Vest aflate în faza de preaderare și din țările partenere din cadrul Instrumentului european de vecinătate (IEV) Sud.

Proiectul a consolidat competențele specialiștilor și a stimulat noi sinergii între numeroși profesioniști:

 • reprezentanți ai autorităților din domeniul patrimoniului cultural și ai muzeelor
 • specialiști din sectorul bancar
 • reprezentanți ai mass-media
 • magistrați și personalul responsabil cu aplicarea legii
 • funcționari publici care lucrează pentru ministerele relevante.

Cooperarea cu alte organisme internaționale

UE colaborează cu alte organisme internaționale implicate în protejarea patrimoniului cultural:

 • Consiliul Europei
 • Consiliul Internațional al Muzeelor
 • Interpol
 • Unidroit
 • Organizația Mondială a Vămilor

Asigurarea unei baze de date concrete și a unei rețele de informații solide

Un studiu din 2019 privind comerțul ilicit cu bunuri culturale contribuie la o mai bună înțelegere a comerțului ilicit cu bunuri culturale în Europa.

Studiul oferă informații cu privire la diferite aspecte pe această temă, cum ar fi sursele, tranzitul și destinațiile bunurilor comercializate ilegal. Acesta prezintă rutele de trafic, tendințele și tiparele operațiunilor de trafic și de comerț ilicit, precum și actorii implicați.

Autorii studiului discută abordările privind măsurarea volumului acestui comerț ilicit. Aceștia explorează răspunsul justiției penale naționale și internaționale la traficul de bunuri culturale, identificând, în același timp, provocările cu care se confruntă autoritățile de aplicare a legii la punerea în aplicare a unor măsuri eficace.

Proiecte în curs selectate

PITCHER – Prevenirea traficului ilicit de patrimoniu cultural: resurse educaționale

UE sprijină crearea de materiale didactice privind protecția patrimoniului cultural prin intermediul programului Erasmus+. Obiectivul general al proiectului PITCHER este să conceapă și să testeze un set de resurse educaționale deschise pentru consolidarea capacității cadrelor didactice de a pregăti noi experiențe de învățare care să sprijine lupta împotriva jafului și a traficului ilicit de bunuri culturale.

Trei proiecte au primit un grant în cadrul clusterului 2 „Cultură, creativitate și societate favorabilă incluziunii” prevăzut de programul Orizont Europa pentru perioada 2023-2025

ENIGMA – Păstrarea, protejarea și gestionarea provenienței patrimoniului cultural

ENIGMA atinge un nivel de excelență în ceea ce privește protejarea bunurilor culturale și a artefactelor împotriva amenințărilor provocate de om, prin contribuții la cercetarea privind identificarea, trasabilitatea și proveniența bunurilor culturale, precum și prin protejarea și monitorizarea siturilor de patrimoniu aflate în pericol. Obiectivele ENIGMA sunt concepute pentru a ajuta părțile interesate implicate să răspundă mai bine acestei probleme complexe și multidimensionale și să stimuleze colaborarea activă prin încurajarea și facilitarea interconectării bazelor de date și prin implementarea de măsuri preventive bazate pe dovezi.

AURORA – Recunoaștere și urmărire unică a operelor de artă prin intermediul datelor chimice codificate, al dispozitivelor miniaturizate și al tehnologiei blockchain

Proiectul AURORA urmărește să demonstreze modul în care marcarea chimică, dispozitivele miniaturizate, tehnica de analiză profundă a artei, platformele bazate pe cloud și pe tehnologia blockchain pot fi combinate pentru a crea o contramăsură eficientă din punctul de vedere al costurilor, nedistructivă și neinvazivă împotriva activităților ilegale, conservând în același timp artefactele. Tehnologiile studiate și puse în aplicare în cadrul proiectului AURORA vor duce la crearea unui instrument digital care le va permite părților interesate relevante, comercianților de opere de artă, curatorilor, caselor de licitații, serviciilor logistice și agenților de aplicare a legii să verifice cu ușurință autenticitatea și proveniența operelor de artă, ceea ce va face posibilă urmărirea acestora.

ANCHISE – Aplicarea de noi soluții pentru protejarea patrimoniului cultural prin implicare inovatoare, științifică, socială și economică

Combinând metodologia de colaborare în rețea cu rezultatele inovatoare ale noilor tehnologii (3D/fotogrametrie pentru monitorizarea siturilor, ingineria datelor și IA pentru identificarea obiectelor la frontieră și protecția colecțiilor de patrimoniu, semnătura spectrală de fluorescență pentru autentificarea obiectelor), ANCHISE va crea un set operațional de instrumente aplicabile contextelor europene și reproductibile în alte situații din străinătate. Scopul proiectului este să ofere soluții coordonate la principalele nevoi existente în domeniul protecției patrimoniului cultural: 1) înțelegere, 2) prevenire, 3) acțiune, 4) reparare.

Proiecte din trecut

NETCHER

Ideea proiectului „NETCHER – NETwork and digital platform for Cultural Heritage Enhancing and Rebuilding” a început să se contureze după atacurile teroriste de la Paris de la sfârșitul anului 2015. Anchetele penale au demonstrat faptul că traficul de antichități reprezintă o sursă majoră de finanțare a terorismului internațional.

Participanții la acest proiect au creat o rețea europeană de operatori relevanți și o cartă a bunelor practici la nivel european pentru a combate în mod eficient traficul ilicit de antichități. UE finanțează acest proiect prin programul Orizont 2020.