Skip to main content

Culture and Creativity

Borba protiv nezakonite trgovine kulturnim dobrima

Kulturna dobra imaju velik kulturni, umjetnički, povijesni i znanstveni značaj. Međutim, često su predmet kaznenih djela, npr. pljačke, krađe i nezakonite trgovine. To ima razoran učinak na kulturnu baštinu unutar i izvan EU-a, posebno u kriznim područjima i područjima sukoba.

Nezakonita trgovina kulturnim dobrima odnosi se na nezakonit uvoz i izvoz kulturnih dobara te nezakonit prijenos vlasništva nad kulturnim dobrima (predmetima koji imaju arheološku, pretpovijesnu, književnu, umjetničku ili znanstvenu vrijednost). Može imati razne oblike:

 • krađa iz ustanova kulturne baštine ili privatnih kolekcija
 • pljačka arheoloških nalazišta
 • premještanje artefakta zbog ratnog stanja.

Za uspješnu zaštitu kulturne baštine od nezakonite trgovine potrebni su učinkovit zakonodavni okvir, međunarodna suradnja, kvalitetni dokazi i ciljani projekti.

Akcijski plan EU-a protiv nezakonite trgovine kulturnim dobrima

Tako složen i suštinski transnacionalan oblik kriminala traži prilagođen odgovor na razini EU-a, kako je utvrđeno u Strategiji EU-a za sigurnosnu uniju za razdoblje 2020.–2025. i Strategiji EU-a za suzbijanje organiziranog kriminala za razdoblje 2021.–2025.

Europska komisija predstavila je 13. prosinca 2022. akcijski plan EU-a za borbu protiv nezakonite trgovine kulturnim dobrima. Cilj mu je učinkovito odvraćanje od kaznenih djela u kontekstu sve složenije sigurnosne situacije i zaštita kulturne baštine unutar i izvan EU-a. Akcijski plan temelji se na postojećim aktivnostima EU-a i rješava postojeće probleme tako što pridonosi povećanju sposobnosti sudionika na tržištu i ustanova za očuvanje kulturne baštine da prepoznaju i spriječe kaznena djela, jačanju kapaciteta tijela za izvršavanje zakonodavstva i pravosudnih tijela te jačanju međunarodne suradnje, među ostalim sa zemljama podrijetla i tranzita kulturnih dobara u sukobima i krizama

 

Zakonodavni okvir EU-a

Direktivom 2014/60/EU Europskog parlamenta i Vijeća o povratu kulturnih predmeta nezakonito iznesenih s državnog područja države članice uveli su se postupci kojima se državama članicama EU-a omogućuje da osiguraju povrat kulturnih predmeta koji su izneseni s njihova državnog područja kršenjem nacionalnih mjera.

Uredbom Vijeća (EZ) br. 116/2009 o izvozu kulturnih dobara osiguravaju se jedinstvene provjere na vanjskim granicama EU-a. To znači da je za izvoz potrebno predočiti izvoznu dozvolu. Pojedinci taj dokument mogu dobiti od nadležnih tijela država članica, a vrijedi u cijelom EU-u.

Uredbom (EU) 2019/880 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o unosu i uvozu kulturnih dobara propisuju se pravila o uvozu kulturnih dobara izvezenih iz zemlje podrijetla u EU.

Međunarodna suradnja

Raznim se instrumentima uređuje borba protiv nezakonite trgovine kulturnim dobrima na međunarodnoj razini. Najvažniji je instrument Konvencija UNESCO-a iz 1970. o mjerama zabrane i sprječavanja nezakonitog uvoza, izvoza i prijenosa vlasništva kulturnih dobara.

UNESCO

Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO) je pouzdan i iskusan partner EU-a u borbi protiv nezakonite trgovine kulturnim dobrima, a provela je nekoliko projekata financiranih sredstvima EU-a:

Uključivanje europskog tržišta umjetnina u borbu protiv nezakonite trgovine kulturnim dobrima

U okviru tog projekta nudila su se osposobljavanja u području dužne pažnje, postojećih politika i propisa na međunarodnoj razini i na razini EU-a te o ulozi policije i carine u borbi protiv nezakonite trgovine i sličnih kaznenih djela.

Priručnik za europske pravosudne djelatnike i službenike za izvršavanje zakonodavstva

Europska unija surađivala je 2018. s UNESCO-om u osposobljavanju pravosudnih tijela i tijela za izvršavanje zakonodavstva u državama članicama na temu otkrivanja, istraga i suradnje u području nezakonite trgovine. Suorganizatori projekta ujedno su objavili priručnik za europske pravosudne djelatnike i službenike za izvršavanje zakonodavstva.

Zaštita kulturne baštine i raznolikosti u složenim izvanrednim situacijama za stabilnost i mir

Ovim se projektom željelo omogućiti stabilnost i hitnu zaštitu stanovništva i kulturne baštine Iraka, Libije, Sirije i Jemena.

Međuregionalne i međusektorske mjere za jačanje borbe protiv nezakonite trgovine kulturnim dobrima

Projekt je bio namijenjen korisnicima u državama članicama EU-a, pretpristupnim zemljama zapadnog Balkana i partnerskim zemljama Europskog instrumenta za susjedstvo (ENI) na jugu.

Projektom se ojačane vještine ključnih stručnjaka i potaknute nove sinergije među širokim rasponom stručnjaka:

 • predstavnicima tijela nadležnih za kulturnu baštinu i muzeja
 • stručnjacima iz bankarskog sektora
 • medijima
 • pravosudnim službenicima i službenicima za izvršavanje zakonodavstva
 • državnim službenicima nadležnih ministarstava.

Suradnja s drugim međunarodnim tijelima

EU surađuje s drugim međunarodnim tijelima koja su uključena u zaštitu kulturne baštine:

 • Vijećem Europe
 • Međunarodnim vijećem muzeja
 • Interpolom
 • Unidroitom
 • Svjetskom carinskom organizacijom

Konsolidacija čvrste baze dokaza i mreže informacija

Studijom o nezakonitoj trgovini kulturnim dobrima iz 2019. pridonijelo se boljem razumijevanju nezakonite trgovine kulturnim dobrima u Europi.

Pružila je uvid u razne aspekte ove problematike, kao što su izvori, prijenos i odredišta dobara kojima se nezakonito trguje. U studiji su otkriveni putevi krijumčarenja, trendovi i obrasci trgovanja, nezakonite trgovinske operacije i akteri uključeni u nezakonitu trgovinu.

Autori studije razmatraju i načine mjerenja opsega te vrste trgovine. Proučavaju nacionalne i međunarodne odgovore kaznenog pravosuđa na trgovinu kulturnim dobrima. Istodobno utvrđuju i postojeće probleme s kojima se pri provedbi djelotvornih odgovora suočavaju nadležna tijela za izvršavanje zakonodavstva.

Odabrani aktualni projekti

PITCHER – sprečavanje nezakonite trgovine kulturnom baštinom: edukativni materijali

EU podupire izradu nastavnih materijala o zaštiti kulturne baštine u okviru programa Erasmus+. Glavni je cilj projekta PITCHER osmisliti i testirati niz besplatno dostupnih obrazovnih resursa s pomoću kojih nastavno osoblje može pripremiti nova iskustva učenja u kontekstu borbe protiv pljačke i nezakonite trgovine kulturnim dobrima.

Tri projekta dobila su bespovratna sredstva u okviru 2. klastera „Kultura, kreativnost i uključivo društvo” programa Obzor Europa za razdoblje 2023. – 2025.

ENIGMA – potpora očuvanju, zaštiti i upravljanju porijeklom kulturne baštine

Projektom ENIGMA nastoji se postići izvrsnost u zaštiti kulturnih dobara i artefakata od prijetnji uzrokovanih ljudskim djelovanjem tako što se doprinosi identifikaciji, sljedivosti i istraživanju podrijetla kulturnih dobara te štiti i promatra ugrožene lokalitete baštine. Ciljevi projekta ENIGMA osmišljeni su kako bi se uključenim dionicima pomoglo da riješe taj složeni i višedimenzionalni problem te kako bi se potaknula aktivna suradnja s pomoću povezivanja baza podataka te uvele provjerene preventivne mjere.

AURORA – prepoznavanje i praćenje pojedinačnih umjetničkih djela s pomoću kodiranih kemijskih podataka, minijaturnih uređaja i lanca blokova

Cilj je projekta AURORA pokazati kako kombinirati kemijsko označivanje, minijaturne uređaje, tehnike dubokog skeniranja umjetničkih djela i platforme koje se temelje na oblaku i lancima blokova za stvaranje troškovno učinkovitih, nedestruktivnih i neinvazivnih protumjera protiv nezakonitih aktivnosti uz istodobno očuvanje artifkata. Tehnologije koje se istražuju i primjenjuju u okviru projekta AURORA rezultirat će digitalnim alatom koji će relevantnim dionicima kao što su trgovci umjetninama, kustosi, aukcijske kuće, pružatelji logističkih usluga i službe za provedbu zakona omogućiti da lako provjere autentičnost i podrijetlo umjetničkog djela i prate njegovo kretanje.

ANCHISE – Primjena novih rješenja za zaštitu kulturne baštine inovativnim znanstvenim, društvenim i gospodarskim angažmanom

Kombiniranjem metodologije umrežavanja s inovativnim rezultatima novih tehnologija (3D/fotogrametrija za praćenje lokaliteta, podatkovno inženjerstvo i umjetna inteligencija za identifikaciju predmeta prilikom granične kontrole i zaštitu baštine, spektralni fluorescencijski potpis za autentifikaciju predmeta) , u okviru projekta ANCHISE izradit će se operativni skup alata prilagođenih situaciji u Europi, a koji se mogu primijeniti i izvan nje. Cilj je projekta razviti koordinirana rješenja za ključne postojeće potrebe u području zaštite kulturne baštine: razumijevanje problema, sprečavanje zlouporabe, djelovanje i restauraciju.

Prethodni projekti

NETCHER

Ideja projekta „NETCHER – Mreža i digitalna platforma za unaprjeđenje i obnovu kulturne baštine” počela se razvijati nakon terorističkih napada u Parizu krajem 2015. Kaznene istrage pokazale su da je trgovina antikvitetima velik izvor financijskih sredstava za međunarodni terorizam.

Sudionici ovog projekta uspostavili su europsku mrežu relevantnih subjekata i povelju o dobroj europskoj praksi radi učinkovite borbe protiv nezakonite trgovine antikvitetima. EU je financirao taj projekt u okviru programa Obzor 2020.