Skip to main content

Culture and Creativity

Dobročinné kolonie (Belgie, Nizozemsko)

„Dobročinné kolonie“ jsou předmětem nadnárodní přihlášky, která zahrnuje sedm míst v Belgii a v Nizozemsku. Kolonie byly zakládány v 19. století s cílem snížit chudobu prostřednictvím sociálního zaměstnávání v nových zemědělských osadách. Vznikly jako sociální experiment na území tehdejšího Nizozemského království, jehož hranice byly stanoveny na Vídeňském kongresu, tedy v době, kdy se Evropa potýkala s mimořádnou chudobou. Kolonie byly zakládány buď jako „svobodné“ – pro rodiny, které dostaly možnost vést malá hospodářství, nebo jako „nesvobodné“ – v podobě velkých společných objektů pro tuláky a sirotky. Jejich původní činnost byla později zastavena.

Na jedné straně byly Dobročinné kolonie průkopníky nového přístupu ke spolupráci veřejných a soukromých subjektů založeného na investicích do zemědělství na neúrodné půdě, poskytovaly přístup ke vzdělání a zaměstnání a přispívaly k zachování klidu a pořádku ve společnosti, na straně druhé však také stály na lichých domněnkách o možnostech a produktivitě lidí a půdy. Jejich 175letá historie odkrývá dlouhý vývoj evropského pohledu na společensky přehlížené osoby a jejich stěží přiznávaná práva jako plnohodnotných členů společnosti, jež jsou dnes zakotvena v Listině základních práv.