Skip to main content

Culture and Creativity

Soudržnost a kvalita života

Proč je sociální soudržnost pro Evropu zásadní

Evropa se v důsledku řady krizí potýká s problémy v souvislosti s rostoucími sociálními nerovnostmi, různorodostí obyvatelstva, populismem, radikalizací a dalšími faktory a hrozbami. Podpora role kultury je zásadním aspektem budování sociální soudržnosti. Kultura je nezbytná pro předcházení konfliktům a pro jejich řešení. Je ideálním prostředkem pro komunikaci navzdory jazykovým bariérám, v zájmu lepšího postavení lidí a usnadnění sociální soudržnosti, a to i mezi uprchlíky, migranty a obyvateli hostitelských zemí. Zabraňuje marginalizaci lidí na základě jejich kulturní identity, socioekonomického postavení, věku a dalších faktorů.

Účast na kulturním dění rovněž zlepšuje zdraví a zvyšuje kvalitu života. Život v blízkosti míst souvisejících s evropským kulturním dědictvím může zvýšit kvalitu života, zatímco možnost kulturního vyžití je jedním z nejdůležitějších určujících prvků duševní pohody.

Úloha Komise

Komise si klade za cíl posílit sociální soudržnost podporou kultury a kulturního života a usnadněním a rozšířením přístupu ke kultuře prostřednictvím účasti občanů, podporou kulturních iniciativ, rozvíjením pocitu silnějšího postavení jednotlivce ve společnosti a posílení, demokratického vědomí.

Politiky a iniciativy Komise v této oblasti věnují zvláštní pozornost zájmům a potřebám znevýhodněných skupin, jako jsou například mladí lidé, starší generace, osoby se zdravotním postižením, lidé pocházející z prostředí migrantů nebo uprchlíků a lidé žijící v chudobě nebo materiální deprivaci.

Za účelem dosažení nejlepších možných výsledků činnosti v oblasti soudržnosti a kvality života je podporována spolupráce s dalšími oblastmi, jako je vzdělávání, sociální péče, zdravotní péče, věda a technologie, jakož i regionální a městský rozvoj.

Podpora kultury a sociální soudržnosti ze strany EU

Dosavadní vývoj

Komise vedla řadu iniciativ využívajících potenciál kultury a kulturní rozmanitosti ve prospěch sociální soudržnosti a životní pohody. Komise od roku 2008 označuje sociální soudržnost za jednu z prioritních oblastí své kulturní politiky. V této souvislosti lze zdůraznit Evropský rok mezikulturního dialogu (2008) a Platformu pro mezikulturní Evropu (2008–2013).

V letech 2017–2019 Komise rovněž svolala odbornou skupinu OMK členských států EU, která pro tvůrce politik a kulturní instituce vypracovala pokyny na téma „Od sociálního začleňování k sociální soudržnosti: role kulturní politiky“ (2019).

V období 2016–2017 Evropská komise ustanovila další skupinu pro otevřenou metodu koordinace, kde se projednávala integrace migrantů a uprchlíků do společnosti prostřednictvím umění a kultury.

Dalším důležitým dokumentem, který uvádí, že posláním veřejných kulturních institucí je podpora sociální soudržnosti, je Zpráva o úloze veřejných uměleckých a kulturních institucí v podpoře kulturní rozmanitosti a mezikulturního dialogu (2012–2014). Myšlenkou této zprávy je pomoci specializovaným veřejným kulturním institucím, umělcům a komunitám, jakož i tvůrcům politik využít potenciál kultury ve prospěch všech.

Příprava na budoucnost

Nová evropská agenda pro kulturu přijatá v roce 2018 dále posílila sociální rozměr kulturní politiky.

S ohledem na covidovou pandemii a její obrovský dopad na náš každodenní život začala Evropská unie věnovat ještě větší pozornost přínosu kultury k dobrému zdravotnímu stavu a kvalitě života a jejím cílem je zaměřit se na něj ve větším měřítku a strategičtěji:

Již v roce 2020 uspořádalo GŘ EAC online seminář pro členské státy EU o kultuře a aktivním stárnutí, jakož i o kultuře, zdraví a kvalitě života. Seminář byl součástí pracovního plánu Rady pro kulturu na období 2019–2022.

V roce 2021 byla zahájena přípravná akce „Politika pro kulturu a kvalitu životu v Unii vytvořená „zdola-nahoru““ s cílem usnadnit výměnu znalostí a zkušeností mezi činiteli s rozhodovací pravomocí a odborníky z praxe na celoevropské, celostátní, regionální a místní úrovni. .. Tuto akci financuje Evropský parlament za podpory Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu.

K provedení akce byl vybrán projekt CultureForHealth, který má za cíl podnítit skutečnou změnu politiky na všech úrovních a propojit zdravotnictví, kulturu, vzdělávání a sociální oblast prostřednictvím rozsáhlého výzkumu, mapování stávajících politik a iniciativ a pilotních projektů v šesti zemích EU. V rámci projektu byla 16. listopadu 2022 zveřejněna zpráva, v níž jsou uvedena zjištění více než 300 vědeckých studií a více než 500 projektů, která ukazují přínos umění a kultury ke zdraví a kvalitě života.

V současné době je hlavním zdrojem financování projektů v této oblasti program Kreativní Evropa. Projekty, které propojují kulturu, zdraví a kvalitu života navíc byly a nadále jsou financovány z programů Erasmus+, Horizont 2020 a Horizont Evropa. Brožura Kultura jako významný faktor působící v zájmu zdraví a kvality života v EU (zveřejněná v listopadu 2022) shromažďuje příklady osvědčených postupů v rámci těchto programů financování.

V listopadu 2022 rovněž Evropská komise a Evropský parlament pořádají společný seminář o kultuře, zdraví a kvalitě života, na němž se setkají řečníci z celé Evropy a z velmi odlišných prostředí (mimo jiné lékaři, kulturní aktéři, architekti, obce).

Dialog s občanskou společností

Sociální začleňování je rovněž součástí programu strukturovaného dialogu EU s občanskou společností Voices of Culture. V rámci dialogu byla se zainteresovanými stranami projednána tato související témata:

V roce 2022 se Voices of Culture zaměřuje mimo jiné na mládež, duševní zdraví a kulturu. Jedním z výsledků dialogu na toto téma bude zpráva o úloze kulturního a kreativního odvětví ve zlepšování duševního zdraví mladých lidí. Zpráva bude zveřejněna na začátku roku 2023. Rámcový dokument pro jednání je k dispozici zde.

Co bude následovat?

Program Kreativní Evropa pokračuje v pravidelných otevřených výzvách k projektům v rámci EU i mimo ni. Tyto projekty mohou například pomoci prosazovat mezikulturní dialog, podporovat integraci uprchlíků a migrantů; a dát slovo umělcům a divákům se zdravotními problémy (včetně problémů duševního zdraví).