Skip to main content

Culture and Creativity

Qafas strateġiku għall-politika kulturali tal-EU

iStock/mediaphotos

Il-prijoritajiet definiti tal-Kummissjoni Ewropea għall-2019-2024 huma rilevanti ħafna għat-tfassil tal-politika fil-qasam tal-kultura fil-livell tal-UE u għat-temi ewlenin tal-kooperazzjoni kulturali Ewropea.

Dawn il-prijoritajiet huma parti mill-istrateġija politika ġenerali tal-Unjoni Ewropea. 

Il-prijoritajiet definiti jibqgħu rilevanti ħafna għat-tfassil tal-politika fil-qasam tal-kultura fil-livell tal-UE u għat-temi ewlenin tal-kooperazzjoni kulturali Ewropea.

Għall-perjodu 2019-24, is-sitt prijoritajiet politiċi tal-Kummissjoni Ewropea huma:

 1. Il-Patt Ekoloġiku Ewropew: nirsistu biex inkunu l-ewwel kontinent newtrali għall-klima
 2. L-Ewropa adattata għall-era diġitali: nagħtu s-setgħa lin-nies permezz ta’ ġenerazzjoni ġdida ta’ teknoloġiji
 3. L-ekonomija li taħdem għan-nies: naħdmu għall-ġustizzja soċjali u għall-prosperità
 4. Ewropa aktar b’saħħitha fid-dinja: L-Ewropa trid tirsisti għal aktar billi ssaħħaħ ir-reputazzjoni unika tagħna ta’ tmexxija globali responsabbli.
 5. Nipproteġu l-istil ta’ ħajja Ewropew tagħna: nibnu Unjoni ta’ ugwaljanza fejn kollha kemm aħna jkollna l-istess aċċess għall-opportunitajiet
 6. Spinta ġdida għal demokrazija Ewropea: inrawmu, inħarsu u nsaħħu d-demokrazija tagħna

Minħabba r-rwol importanti tagħhom għall-ekonomiji u s-soċjetajiet fl-UE, is-setturi kulturali u kreattivi jistgħu jikkontribwixxu bil-kbir għall-prijoritajiet kollha msemmija hawn fuq.

Aġenda Ewropea Ġdida għall-Kultura

Wara l-Aġenda Ewropea għall-Kultura tal-2007, il-Kummissjoni adottat l-Aġenda Ewropea Ġdida għall-Kultura fl-2018 biex tqis l-evoluzzjoni tas-settur kulturali. L-Aġenda l-Ġdida u d-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal li jakkumpanjaha jipprovdu l-qafas għall-kooperazzjoni dwar il-kultura fil-livell tal-UE. Dawn jiffukaw fuq il-kontribut pożittiv li l-kultura tagħti lis-soċjetà Ewropea, l-ekonomija tagħha u r-relazzjonijiet internazzjonali. L-Aġenda tistabbilixxi wkoll metodi ta’ ħidma mtejba mal-Istati Membri, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u s-sħab internazzjonali.

L-Istati Membri jiddefinixxu s-suġġetti u l-metodi ta’ ħidma ewlenin għall-kollaborazzjoni politika dwar il-kultura permezz ta’ Pjanijiet ta’ Ħidma għall-Kultura, li huma adottati mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

L-Aġenda l-Ġdida tikkonsisti fi tliet oqsma strateġiċi, b’objettivi speċifiċi li jikkorrispondu għad-dimensjonijiet soċjali, ekonomiċi u esterni.

Id-dimensjoni soċjali

Billi għandha l-għan li tiġi sfruttata s-setgħa tal-kultura u d-diversità għall-koeżjoni soċjali u l-benesseri, l-Aġenda tfittex li

 • trawwem il-kapaċità kulturali tal-Ewropej kollha billi tagħmel disponibbli firxa wiesgħa ta’ attivitajiet kulturali u tipprovdi opportunitajiet biex jipparteċipaw b’mod attiv
 • tinkoraġġixxi l-mobilità tal-professjonisti kulturali u kreattivi u tneħħi l-ostakoli għall-mobilità tagħhom
 • tipproteġi u tippromwovi l-wirt kulturali Ewropew bħala riżorsa kondiviża, biex tqajjem kuxjenza dwar l-istorja u l-valuri komuni tagħna u ssaħħaħ sens ta’ identità Ewropea komuni

Id-dimensjoni ekonomika

Bil-għan li tiġi appoġġjata l-kreattività bbażata fuq il-kultura fl-edukazzjoni u l-innovazzjoni, għall-impjiegi u t-tkabbir, l-objettivi tal-Aġenda huma

 • li tippromwovi l-arti, il-kultura u l-ħsieb kreattiv fl-edukazzjoni u t-taħriġ formali u mhux formali fil-livelli kollha u fit-tagħlim tul il-ħajja
 • li tħeġġeġ ekosistemi favorevoli għall-industriji kulturali u kreattivi, tippromwovi l-aċċess għall-finanzi, il-kapaċità ta’ innovazzjoni, rimunerazzjoni ġusta għall-awturi u l-ħallieqa u kooperazzjoni transsettorjali
 • li tippromwovi l-ħiliet meħtieġa minn setturi kulturali u kreattivi, inklużi ħiliet diġitali, intraprenditorjali, tradizzjonali u speċjalizzati

Id-dimensjoni esterna

L-għan huwa li jissaħħu r-relazzjonijiet kulturali internazzjonali tal-UE permezz ta’ tliet objettivi

 • li jappoġġjaw il-kultura bħala magna għall-iżvilupp soċjali u ekonomiku sostenibbli
 • li jippromwovu l-kultura u d-djalogu interkulturali għal relazzjonijiet interkomunitarji paċifiċi
 • li jissaħħu l-kooperazzjoni dwar il-wirt kulturali

Abbażi tal-esperjenza miksuba mill-kooperazzjoni tal-UE dwar il-kultura matul l-aħħar għaxar snin, l-Aġenda l-Ġdida hija xprunata minn kooperazzjoni b’saħħitha mal-Istati Membri u l-partijiet ikkonċernati, inklużi l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u s-sħab internazzjonali.

Pjanijiet ta’ Ħidma għall-Kultura

L-Istati Membri jiddefinixxu l-prijoritajiet tagħhom għat-tfassil tal-politika kulturali fil-livell tal-UE fi Pjanijiet ta’ Ħidma pluriennali adottati fil-forma ta’ konklużjonijiet mill-Kunsill tal-UE. Flimkien mal-Aġenda Ewropea Ġdida għall-Kultura u f’konformità mal-orjentazzjoni strateġika tagħha, il-Pjan ta’ Ħidma huwa stabbilit bħala strument strateġiku u dinamiku tal-kooperazzjoni kulturali tal-UE li jindirizza l-iżviluppi politiċi attwali u jistabbilixxi l-prijoritajiet, b’kunsiderazzjoni xierqa għall-prinċipji tal-UE tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità.

Il-Pjan ta’ Ħidma attwali għall-Kultura li jkopri l-perijodu 2023-2026 jistabbilixxi sitt prijoritajiet għall-kooperazzjoni Ewropea fit-tfassil tal-politika kulturali:

 1. artisti u professjonisti kulturali: nagħtu s-setgħa lis-setturi kulturali u kreattivi
 2. kultura għan-nies: insaħħu l-parteċipazzjoni kulturali u r-rwol tal-kultura fis-soċjetà
 3. il-kultura għall-pjaneta: nisfruttaw il-qawwa tal-kultura
 4. kultura għal sħubijiet kokreattivi: insaħħu d-dimensjoni kulturali tar-relazzjoni esterna tal-UE

Il-21 azzjoni huma definiti taħt kull waħda minn dawn il-prijoritajiet għall-Kummissjoni, l-Istati Membri u għall-presidenzi tal-Kunsill.

Il-metodi ta’ ħidma u r-riżultati fil-mira tagħhom huma definiti b’mod ċar (inkluż il-Metodu Miftuħ ta’ Koordinazzjoni għall-gruppi ta’ esperti.

Il-pjan attwali jkompli l-azzjonijiet tal-Unjoni Ewropea meħuda s’issa fil-qasam tal-wirt kulturali, inkulużi

 • protezzjoni kontra t-tibdil klimatiku
 • diżastri naturali u kkawżati mill-bniedem u t-traffikar
 • il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-artisti
 • ir-rwol tal-kultura għas-saħħa u l-benesseri
 • aċċess għall-kultura, il-parteċipazzjoni kulturali u d-demokrazija
 • ir-rwol tal-libreriji
 • it-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali tas-setturi
 • ambjent mibni ta’ kwalità
 • relazzjonijiet kulturali internazzjonali, inkluża l-Ukrajna

Il-Pjan ta’ Ħidma attwali għall-Kultura huwa r-raba’ wieħed tal-UE, li jibni fuq dawk preċedenti: (2019-2022), (2015-2018) u (2011-2014).

Il-Qafas Ewropew għall-Azzjoni dwar il-Wirt Kulturali

Il-Kummissjoni Ewropea pproponiet l-ewwel Qafas Ewropew għal Azzjoni dwar il-Wirt Kulturali li qatt sar f’Diċembru 2018. L-għan tal-Qafas huwa li jaħtaf u jżid is-suċċess tas-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali 2018 u li jiżgura impatt dejjiemi. 

Lejn strateġija tal-UE għal relazzjonijiet kulturali internazzjonali

Fl-2016, ir-Rappreżentant Għoli tal-UE u l-Viċi President Federica Mogherini u l-Kummissarju Navracsics ippreżentaw il-Komunikazzjoni Konġunta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill - Lejn Strateġija tal-UE għar-Relazzjonijiet Kulturali Internazzjonali. L-għan tagħha huwa li tpoġġi l-kooperazzjoni kulturali fiċ-ċentru tar-relazzjonijiet diplomatiċi tal-UE ma’ pajjiżi madwar id-dinja.