Skip to main content

Culture and Creativity

ES kultūros politikos strateginė programa

iStock/mediaphotos

Europos Komisijos nustatyti 2019-2024 m. prioritetai yra labai svarbūs formuojant politiką kultūros srityje ES lygmeniu ir nustatant pagrindines Europos kultūrinio bendradarbiavimo temas.

Šie prioritetai yra bendros Europos Sąjungos politinės strategijos dalis. 

Nustatyti prioritetai yra labai svarbūs formuojant politiką kultūros srityje ES lygmeniu ir nustatant pagrindines Europos kultūrinio bendradarbiavimo temas.

2019–2024 m. šeši Europos Komisijos politiniai prioritetai yra šie:

 1. Europos žaliasis kursas: siekis tapti pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu.
 2. Prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi Europa: galimybių žmonėms suteikimas naujosios kartos technologijomis.
 3. Žmonėms tarnaujanti ekonomika: socialinio sąžiningumo ir gerovės siekimas.
 4. Pasaulyje stipresnė Europa: kad Europa siektų daugiau, stiprindama unikalų savo, kaip atsakingos pasaulinės lyderės, prekės ženklą.
 5. Europinės gyvensenos propagavimas: lygybę puoselėjančios Sąjungos, kurioje visi turime vienodas galimybes, kūrimas.
 6. Naujas postūmis Europos demokratijai: mūsų demokratijos puoselėjimas, apsauga ir stiprinimas.

Kadangi kultūros ir kūrybos sektoriai itin svarbūs ES ekonomikai ir visuomenei, jie gali labai prisidėti prie visų pirmiau minėtų prioritetų įgyvendinimo.

Naujoji Europos kultūros darbotvarkė

Atsižvelgdama į 2007 m. Europos kultūros darbotvarkę, 2018 m. Komisija priėmė Naująją Europos kultūros darbotvarkę, kad būtų atsižvelgta į kultūros sektoriaus raidą. Naujojoje darbotvarkėje ir prie jos pridedamame Komisijos tarnybų darbiniame dokumente nustatytas bendradarbiavimo kultūros srityje ES lygmeniu pagrindas. Daugiausia dėmesio skiriama teigiamam kultūros indėliui į Europos visuomenę, jos ekonomiką ir tarptautinius santykius. Darbotvarkėje taip pat nustatyti patobulinti darbo su valstybėmis narėmis, pilietinės visuomenės organizacijomis ir tarptautiniais partneriais metodai.

Valstybės narės kultūros srities darbo planuose, kuriuos priima Europos Sąjungos Taryba, apibrėžia pagrindines politinio bendradarbiavimo kultūros srityje temas ir darbo metodus.

Naująją darbotvarkę sudaro trys strateginės sritys, kuriose nustatyti konkretūs tikslai, atitinkantys socialinius, ekonominius ir išorės aspektus.

Socialinis aspektas

Darbotvarke, kurios tikslas – pasitelkti kultūros galią ir kultūros įvairovę siekiant socialinės sanglaudos ir gerovės, siekiama:

 • puoselėti visų europiečių kultūrinius pajėgumus sudarant galimybę vykdyti įvairiausią kultūros veiklą ir suteikti galimybes aktyviai joje dalyvauti;
 • skatinti kultūros ir kūrybos sektorių specialistų judumą ir pašalinti jų judumo kliūtis;
 • saugoti ir skatinti Europos kultūros paveldą kaip bendrą išteklių, skatinti bendros mūsų istorijos ir vertybių suvokimą ir sustiprinti bendros Europos tapatybės jausmą.

Ekonominis aspektas

Darbotvarke, kurios tikslas – remti kultūra grindžiamą kūrybiškumą švietimo ir inovacijų, darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo srityse, siekiama:

 • visais lygmenimis skatinti meną, kultūrą ir kūrybišką mąstymą formaliojo ir neformaliojo švietimo ir mokymo srityse ir mokymosi visą gyvenimą srityje;
 • puoselėti kultūros ir kūrybos pramonei palankias ekosistemas, skatinant galimybę gauti lėšų, inovacinius gebėjimus, sąžiningą autorių ir kūrėjų atlygį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą;
 • skatinti įgūdžius, kurie reikalingi kultūros ir kūrybos sektoriuose, įskaitant skaitmeninius, verslumo, tradicinius ir specializuotus įgūdžius.

Išorinis aspektas

Siekima stiprinti ES tarptautinius kultūrinius santykius, pasitelkiant tris tikslus:

 • remti kultūrą kaip tvarios socialinės ir ekonominės plėtros variklį;
 • skatinti kultūrą ir kultūrų dialogą siekiant taikių santykių bendruomenės viduje;
 • stiprinti bendradarbiavimą kultūros paveldo srityje.

Remiantis per pastarąjį dešimtmetį ES bendradarbiavimo kultūros srityje įgyta patirtimi, naujoji darbotvarkė grindžiama tvirtu bendradarbiavimu su valstybėmis narėmis ir suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant pilietinės visuomenės organizacijas ir tarptautinius partnerius.

Darbo planai kultūros srityje

Valstybės narės savo kultūros politikos formavimo ES lygmeniu prioritetus nustato daugiamečiuose darbo planuose, kuriuos ES Taryba priima kaip išvadas. Šalia naujosios Europos kultūros darbotvarkės pagal jos strateginę kryptį parengtas darbo planas – strateginė dinamiška ES kultūrinio bendradarbiavimo priemonė, kuria atsižvelgiama į dabartinius politinius pokyčius ir nustatomi prioritetai, tinkamai laikantis ES subsidiarumo ir proporcingumo principų.

Dabartiniame 2023–2026 m. Tarybos darbo plane kultūros srityje nustatyti keturi Europos bendradarbiavimo kultūros politikos formavimo srityje prioritetai:

 1. menininkai ir kultūros srities specialistai: kultūros ir kūrybos sektorių įgalinimas;
 2. kultūra žmonių labui: dalyvavimo kultūriniame gyvenime ir kultūros vaidmens visuomenėje didinimas;
 3. kultūra planetos labui: kultūros galios išnaudojimas;
 4. kultūra siekiant bendra kūryba grindžiamų partnerysčių: ES išorės santykių kultūrinio aspekto stiprinimas;

Pagal kiekvieną iš šių prioritetų Komisija, valstybės narės ir Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės nustato po 21 veiksmą.

Jų darbo metodai ir tiksliniai rezultatai yra aiškiai apibrėžti (be kita ko, atvirasis koordinavimo metodas ekspertų grupėms).

Šiuo planu tęsiami iki šiol Europos Sąjungos vykdyti veiksmai kultūros paveldo srityje, įskaitant:

 • apsaugą nuo klimato kaitos;
 • gaivalines ir žmogaus sukeltas nelaimes bei prekybą žmonėmis;
 • menininkų darbo sąlygas;
 • kultūros vaidmenį sveikatai ir gerovei;
 • kultūros prieinamumą, dalyvavimą kultūriniame gyvenime ir demokratiją;
 • bibliotekų vaidmenį;
 • sektorių žaliąją ir skaitmeninę pertvarką;
 • kokybišką apstatytą aplinką;
 • tarptautinius kultūrinius ryšius, įskaitant su Ukraina.

Šis darbo planas kultūros srityje yra ketvirtasis ES, jis grindžiamas ankstesniais – 2019–2022 m., 2015–2018 m. ir 2011–2014 m. – planais.

Europos kultūros paveldo veiksmų programa

2018 m. gruodžio mėn. Europos Komisija pateikė pirmosios Europos kultūros paveldo veiksmų programos pasiūlymą. Programos tikslas – įvertinti ir išplėsti Europos kultūros paveldo metų (2018 m.) sėkmę ir užtikrinti ilgalaikį poveikį. 

ES tarptautinių kultūrinių ryšių strategijos kūrimas

2016 m. ES vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini ir Komisijos narys T. Navracsicsius pristatė Bendrą komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „ES tarptautinių kultūrinių ryšių strategijos kūrimas“. Jo tikslas – ES diplomatiniuose santykiuose su viso pasaulio šalimis daug dėmesio skirti kultūriniam bendradarbiavimui.