Skip to main content

Culture and Creativity

EU:n kulttuuripolitiikan strateginen kehys

iStock/mediaphotos

Euroopan komission määrittämät painopisteet vuosiksi 2019–2024 ovat erittäin tärkeitä EU:n tason kulttuuripolitiikan muotoilun ja eurooppalaisen kulttuuriyhteistyön keskeisten teemojen kannalta.

Nämä painopisteet ovat osa Euroopan unionin yleistä poliittista strategiaa. 

Määritetyt painopisteet ovat edelleen erittäin tärkeitä EU:n tason kulttuuripolitiikan muotoilun ja eurooppalaisen kulttuuriyhteistyön keskeisten teemojen kannalta.

Vuosina 2019–2024 Euroopan komission kuusi poliittista painopistettä ovat seuraavat:

 1. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma: Euroopasta ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa
 2. Euroopan digitaalinen valmius: uuden sukupolven teknologiat ihmisten hyödyksi
 3. Ihmisten hyväksi toimiva talous: tavoitteena sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja vauraus
 4. Vahvempi EU maailmannäyttämöllä: kunnianhimoisemmin toimiva unioni, joka vahvistaa asemaansa vastuullisena maailmanlaajuisena johtajana
 5. Eurooppalaisen elämäntavan edistäminen: yhdenvertainen unioni, jossa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet
 6. Uutta vauhtia eurooppalaiselle demokratialle: eurooppalaisen demokratian vaaliminen, suojaaminen ja vahvistaminen

Koska kulttuurialalla ja luovilla aloilla on tärkeä rooli EU:n talouksissa ja yhteiskunnissa, ne voivat antaa merkittävän panoksen kaikkiin edellä mainittuihin painopisteisiin.

Euroopan uusi kulttuuriohjelma

Vuonna 2007 hyväksytyn kulttuuria koskevan Euroopan toimintasuunnitelman jälkeen komissio hyväksyi vuonna 2018 Euroopan uuden kulttuuriohjelman, jossa otetaan huomioon kulttuurialan kehitys. Uusi kulttuuriohjelma ja siihen liittyvä komission yksiköiden valmisteluasiakirja tarjoavat puitteet kulttuuriyhteistyölle EU:n tasolla. Niissä keskitytään kulttuurin myönteiseen vaikutukseen Euroopan yhteiskuntaan, talouteen ja kansainvälisiin suhteisiin. Kulttuuriohjelmassa esitetään myös parannettuja työskentelymenetelmiä yhteistyöhön jäsenvaltioiden, kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Jäsenvaltiot määrittelevät kulttuuripolitiikkaa koskevan yhteistyön pääaiheet ja toimintatavat Euroopan unionin neuvoston hyväksymien kulttuurialan työsuunnitelmien avulla.

Uudessa ohjelmassa on kolme strategista tavoitetta, joilla on sosiaalisia, taloudellisia ja ulkoisia ulottuvuuksia.

Sosiaalinen ulottuvuus

Ohjelman tavoitteena on kulttuurin ja kulttuurisen monimuotoisuuden valjastaminen sosiaalisen yhtenäisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Siksi siinä

 • vaalitaan kaikkien eurooppalaisten kulttuurisia toimintamahdollisuuksia järjestämällä laajasti monenlaista kulttuuritoimintaa ja tarjoamalla mahdollisuuksia aktiiviseen osallistumiseen
 • kannustetaan kulttuurialan ja luovien alojen ammattilaisia liikkuvuuteen ja poistetaan esteitä heidän liikkuvuutensa tieltä
 • suojellaan ja edistetään Euroopan kulttuuriperintöä yhteisenä resurssina, jotta voidaan lisätä tietoisuutta yhteisestä historiastamme ja arvoistamme sekä vahvistaa yleiseurooppalaista identiteettiä.

Taloudellinen ulottuvuus

Ohjelman tavoitteena on myös kulttuuripohjaisen luovuuden tukeminen koulutuksessa ja innovaatioissa sekä työpaikkojen ja kasvun lisäämiseksi. Siksi ohjelmassa

 • edistetään taiteita ja luovaa ajattelua koulutuksen kaikilla tasoilla virallisessa ja epävirallisessa koulutuksessa ja elinikäisessä oppimisessa
 • tuetaan kulttuurialalle ja luoville aloille suotuisia ekosysteemejä edistämällä rahoituksen saatavuutta, innovaatiokapasiteettia, kirjailijoiden ja tekijöiden oikeudenmukaisia korvauksia ja eri alojen yhteistyötä
 • edistetään kulttuurialalla ja luovilla aloilla tarvittavia taitoja, kuten digitaalista osaamista, yrittäjäosaamista, perinteisiä taitoja ja erityisosaamista.

Ulkoinen ulottuvuus

Tarkoituksena on vahvistaa EU:n kansainvälisiä kulttuurisuhteita kolmen tavoitteen avulla:

 • tuetaan kulttuuria kestävän sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen moottorina
 • edistetään kulttuurista ja kulttuurienvälistä vuoropuhelua, joka puolestaan edistää yhteisöjen rauhanomaisia suhteita
 • vahvistetaan kulttuuriperintöön liittyvää yhteistyötä.

EU:n kulttuuriyhteistyöstä viime vuosikymmenen aikana saatujen kokemusten pohjalta uusi kulttuuriohjelma rakentuu tiiviille yhteistyölle jäsenvaltioiden ja sidosryhmien, kuten kansalaisjärjestöjen ja kansainvälisten kumppanien, kanssa.

Kulttuurialan työsuunnitelmat

Jäsenvaltiot määrittelevät kulttuuripolitiikkansa painopisteet EU:n tasolla monivuotisissa työsuunnitelmissa, jotka hyväksytään Euroopan unionin neuvoston päätelmissä. Työsuunnitelmaa toteutetaan Euroopan uuden kulttuuriohjelman rinnalla ja sen strategisten suuntaviivojen mukaisesti. Työsuunnitelma on EU:n kulttuuriyhteistyön strateginen ja dynaaminen väline, jossa otetaan huomioon toimintapolitiikan nykyinen kehitys ja asetetut painopisteet sekä noudatetaan EU:n toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita.

Neuvoston laatimassa kulttuurialan työsuunnitelmassa kaudelle 2019–2022 esitetään kulttuuripolitiikan muotoilua koskevalle eurooppalaiselle yhteistyölle kuusi painopistettä:

 1. Kulttuuriperinnön kestävyys
 2. Yhteenkuuluvuus ja hyvinvointi
 3. Taiteilijoita, kulttuurialan ja luovien alojen ammattilaisia sekä eurooppalaista sisältöä tukeva toimintaympäristö
 4. Sukupuolten tasa-arvo
 5. Kansainväliset kulttuurisuhteet
 6. Kulttuuri kestävän kehityksen edistäjänä

Painopisteissä on määritelty 18 keskeistä aihetta ja niihin liittyvät toimet jäsenvaltioita, neuvoston puheenjohtajavaltioita ja komissiota varten.

Asiaankuuluvat toimintatavat ja tulostavoitteet on määritetty selkeästi (mukaan luettuna asiantuntijaryhmien avoin koordinointimenetelmä).

Nykyisessä suunnitelmassa jatketaan Euroopan unionin tähänastisia toimia, jotka liittyvät kulttuuriperintöön, sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen, rahoitukseen ja innovointiin sekä kansainvälisiin kulttuurisuhteisiin. Muut aiheet ja niihin liittyvät toimet ovat uusia, esimerkiksi musiikki, sukupuolten tasa-arvo tai kestävä kehitys.

Nykyinen kulttuurialan työsuunnitelma on EU:n kolmas, ja se perustuu vuosien 2015–2018 ja vuosien 2011–2014 työsuunnitelmiin.

Kulttuuriperintöä koskeva eurooppalainen toimintakehys

Euroopan komissio antoi joulukuussa 2018 ehdotuksen ensimmäiseksi kulttuuriperintöä koskevaksi eurooppalaiseksi toimintakehykseksi. Kehyksen tavoitteena on kartoittaa ja laajentaa kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 menestystä ja varmistaa, että sen vaikutus on kestävä. 

Tavoitteena kansainvälisiä kulttuurisuhteita koskeva EU:n strategia

EU:n ulkoasiainedustaja, varapuheenjohtaja Federica Mogherini ja komission jäsen Tibor Navracsics esittelivät vuonna 2016 yhteisen tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle – Tavoitteena kansainvälisiä kulttuurisuhteita koskeva EU:n strategia. Tiedonannon tavoitteena on asettaa kulttuuriyhteistyö keskeiselle sijalle EU:n diplomaattisissa suhteissa eri puolilla maailmaa sijaitsevien maiden kanssa.