Skip to main content

Culture and Creativity

Strateški okvir kulturne politike EU

iStock/mediaphotos

Prednostne naloge, ki jih je opredelila Evropska komisija za obdobje 2019–2024, so zelo pomembne za oblikovanje politik na področju kulture na ravni EU in za ključne teme evropskega kulturnega sodelovanja.

Te prednostne naloge so del splošne politične strategije Evropske unije. 

Opredeljene prednostne naloge so še naprej zelo pomembne za oblikovanje politik na področju kulture na ravni EU in za ključne teme evropskega kulturnega sodelovanja.

Za obdobje 2019–2024 si je Evropska komisija zastavila šest političnih prednostnih nalog:

 1. Evropski zeleni dogovor: postati prva podnebno nevtralna celina
 2. Evropa, pripravljena na digitalno dobo: opolnomočenje ljudi s tehnologijami nove generacije
 3. Gospodarstvo za ljudi: prizadevanje za socialno pravičnost in blaginjo
 4. Močnejša Evropa v svetu: večje ambicije Evrope z okrepitvijo naše edinstvene blagovne znamke odgovornega svetovnega voditelja
 5. Spodbujanje evropskega načina življenja: izgradnja Unije enakosti, v kateri imamo vsi enake priložnosti
 6. Nova spodbuda za evropsko demokracijo: spodbujanje, varovanje in krepitev naše demokracije

Glede na njihovo pomembno vlogo za gospodarstvo in družbe EU lahko kulturni in ustvarjalni sektorji močno prispevajo k vsem zgoraj navedenim prednostnim nalogam.

Nova evropska agenda za kulturo

Po evropski agendi za kulturo za leto 2007 je Komisija leta 2018 sprejela novo evropsko agendo za kulturo, da bi upoštevala razvoj v kulturnem sektorju. Nova agenda in priloženi delovni dokument služb Komisije zagotavljata okvir za sodelovanje na področju kulture na ravni EU. Ta se osredotoča na pozitiven prispevek kulture k evropski družbi, njeno gospodarstvo in mednarodne partnerje. Agenda določa tudi izboljšane metode dela z državami članicami, organizacijami civilne družbe in mednarodnimi partnerji.

Države članice opredelijo glavne teme in delovne metode za sodelovanje pri politikah na področju kulture s pomočjo delovnih načrtov za področje kulture, ki jih je sprejel Svet Evropske unije.

Nova agenda je sestavljena iz treh strateških področij s posebnimi cilji, ki ustrezajo socialni, ekonomski in zunanji razsežnosti.

Socialna razsežnost

Cilj agende je izkoristiti moč kulture in kulturne raznolikosti za socialno kohezijo in blaginjo, pri čemer si agenda prizadeva:

 • spodbuditi kulturne zmožnosti vseh prebivalcev EU z dajanjem na voljo širokega razpona kulturnih dejavnosti in omogočanjem aktivnega sodelovanja;
 • spodbujati mobilnost strokovnjakov v kulturnem in ustvarjalnem sektorju ter odpravljati ovire za njihovo mobilnost;
 • zaščititi in promovirati evropsko kulturno dediščino kot skupni vir, povečati ozaveščenost o naši skupni zgodovini in vrednotah ter okrepiti občutek skupne evropske identitete.

Ekonomska razsežnost

Z namenom podpiranja kulturne ustvarjalnosti v izobraževanju in inovacijah, za delovna mesta in rast, so cilji agende naslednji:

 • spodbujati umetnost, kulturo in ustvarjalno razmišljanje v formalnem in neformalnem izobraževanju in usposabljanju na vseh ravneh in v vseživljenjskem učenju;
 • spodbujati okolje, ki je naklonjeno kulturnim in ustvarjalnim industrijam, ter spodbujati dostop do financ, inovacijske zmogljivosti, pravičnega plačila za avtorje in ustvarjalce ter medsektorskega sodelovanja;
 • spodbujati znanja in spretnosti, potrebne v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, vključno z digitalnimi, podjetniškimi, tradicionalnimi ter specializiranimi znanji in spretnostmi.

Zunanja razsežnost

Cilj je okrepiti mednarodne kulturne odnose EU s tremi cilji:

 • podpirati kulturo kot gonilne sile trajnostnega socialnega in gospodarskega razvoja;
 • spodbujati kulturo in medkulturni dialog za vzpostavitev miroljubnih odnosov med skupnostmi;
 • krepiti sodelovanje na področju kulturne dediščine.

Na podlagi izkušenj, pridobljenih pri sodelovanju EU na področju kulture v zadnjem desetletju, novo agendo poganja tesno sodelovanje z državami članicami in deležniki, vključno z organizacijami civilne družbe in mednarodnimi partnerji.

Delovni načrti za področje kulture

Države članice opredelijo svoje prednostne naloge pri oblikovanju kulturnih politik na ravni EU v večletnih delovnih načrtih, ki jih je v obliki sklepov sprejel Svet EU. Skupaj z novo evropsko agendo za kulturo in v skladu s svojo strateško usmeritvijo je delovni načrt vzpostavljen kot strateški in dinamičen instrument za kulturno sodelovanje EU, ki obravnava trenutni politični razvoj in določa prednostne naloge, pri čemer spoštuje načela subsidiarnosti in sorazmernosti.

Trenutni delovni načrt za področje kulture, ki zajema obdobje 2023–2026, določa štiri prednostne naloge za evropsko sodelovanje pri oblikovanju kulturnih politik:

 1. Umetniki in kulturni delavci: opolnomočenje kulturnih in ustvarjalnih sektorjev
 2. Kultura za ljudi: krepitev kulturnega udejstvovanja in vloge kulture v družbi
 3. Kultura za planet: aktiviranje moči kulture
 4. Kultura za soustvarjalna partnerstva: krepitev kulturne razsežnosti v zunanjih odnosih EU

V okviru vsake od teh prednostnih nalog je opredeljenih 21 ukrepov za Komisijo, države članice in predsedstva Sveta.

Njihove delovne metode in pričakovani rezultati so jasno opredeljeni (vključno z odprto metodo koordinacije za strokovne skupine).

Trenutni načrt nadaljuje izvajanje do sedaj sprejetih ukrepov Evropske unije na področju kulturne dediščine, vključno z naslednjimi ukrepi:

 • varstvo pred podnebnimi spremembami
 • naravne nesreče in nesreče, ki jih povzroči človek, ter trgovina z ljudmi
 • delovni pogoji umetnikov
 • vloga kulture na področju zdravja in dobrega počutja
 • dostop do kulture, kulturnega udejstvovanja in demokracije
 • vloga knjižnic
 • zeleni in digitalni prehod sektorjev
 • kakovostno grajeno okolje
 • mednarodne kulturne povezave, vključno z Ukrajino

Sedanji delovni načrt za področje kulture je četrti delovni načrt EU, ki temelji na prejšnjih: 2019–2022, 2015–2018 in 2011–2014.

Evropski okvir ukrepanja na področju kulturne dediščine

Evropska komisija je decembra 2018 predlagala prvi evropski okvir ukrepanja na področju kulturne dediščine. Cilj okvira je zajeti in razširiti uspeh evropskega leta kulturne dediščine 2018 ter zagotoviti trajen učinek. 

Oblikovanje strategije EU za mednarodne kulturne povezave

Leta 2016 sta visoka predstavnica in podpredsednica EU Federica Mogherini in komisar Navracsics predstavila Skupno sporočilo Evropskemu parlamentu in Svetu – Oblikovanje strategije EU za mednarodne kulturne povezave. Njegov cilj je postaviti kulturno sodelovanje v središče diplomatskih odnosov EU z državami po vsem svetu.