Skip to main content

Culture and Creativity

Стратегическа рамка за политиката на ЕС за културата

iStock/mediaphotos

Определените от Европейската комисия приоритети за периода 2019—2024 г. са от голямо значение за разработването на политики в областта на културата на равнището на ЕС и за ключовите теми на европейското културно сътрудничество.

Тези приоритети са част от цялостната политическа стратегия на Европейския съюз. 

Определените приоритети са от голямо значение за разработването на политики в областта на културата на равнището на ЕС и за ключовите теми на европейското културно сътрудничество.

За периода 2019—2024 г. шестте политически приоритета на Европейската комисия са:

 1. Европейски зелен пакт: стремеж да бъдем първия неутрален по отношение на климата континент
 2. Европа, подготвена за цифровата ера: овластяване на хората чрез ново поколение технологии
 3. Икономика в интерес на хората: работа за постигане на социална справедливост и благоденствие
 4. По-силна Европа на световната сцена: укрепване на нашето отговорно глобално лидерство
 5. Утвърждаване на европейския начин на живот: изграждане на Съюз на равенство, в който всички имат еднакъв достъп до възможности
 6. Нов тласък за европейската демокрация: насърчаване, защита и утвърждаване на нашата демокрация

Като се има предвид важната им роля за икономиките и обществата в ЕС, секторите на културата и творчеството могат да допринесат значително за изпълнението на всички посочени по-горе приоритети.

Нова европейска програма за култура

След Европейската програма за култура от 2007 г. Комисията прие новата европейска програма за култура през 2018 г., за да вземе предвид развитието на сектора на културата. С новата програма и придружаващия я работен документ на службите на Комисията се осигурява рамката за сътрудничество в областта на културата на равнището на ЕС. Акцентът е върху положителния принос на културата за обществото, икономиката и международните отношения в Европа. В програмата се определят също така подобрени методи на работа с държавите членки, организациите на гражданското общество и международните партньори.

Държавите членки определят основните теми и работни методи за политическо сътрудничество в областта на културата чрез работни планове за културата, които се приемат от Съвета на Европейския съюз.

Новата програма се състои от три стратегически области с конкретни цели, съответстващи на социалното, икономическото и външното измерение.

Социално измерение

Програмата е насочена към оползотворяване на потенциала на културата и културното многообразие за целите на социалното сближаване и благосъстоянието и има за цел:

 • насърчаване на културния капацитет на всички европейци чрез предоставяне на широк спектър от културни дейности и осигуряване на възможности за активно участие
 • насърчаване на мобилността на специалистите от секторите на културата и творчеството и премахване на пречките пред тази мобилност
 • защита и популяризиране на културното наследство на Европа като общ ресурс, за да се повиши осведомеността за нашата обща история и ценности и да се подсили чувството за обща европейска идентичност.

Икономическо измерение

Програмата е насочена към подпомагане на основаното на култура творчество в образованието и иновациите с цел укрепване на заетостта и растежа чрез:

 • насърчаване на изкуствата, културата и творческото мислене в областта на формалното и неформалното образование и обучение на всички равнища и в рамките на ученето през целия живот
 • стимулиране на благоприятни екосистеми за културните и творческите индустрии, насърчаване на достъпа до финансиране, капацитета за иновации, справедливото възнаграждение на авторите и творците и междусекторното сътрудничество
 • насърчаване на придобиването на умения, необходими за секторите на културата и творчеството, включително цифровите, предприемаческите, традиционните и специализираните умения.

Външно измерение

Целта е да се укрепят международните културни отношения на ЕС чрез:

 • подкрепа за културата като двигател на устойчивото социално и икономическо развитие
 • насърчаване на културата и междукултурния диалог за мирни междуобщностни отношения
 • укрепване на сътрудничеството в областта на културното наследство.

Въз основа на опита, натрупан от сътрудничеството в областта на културата на равнището на ЕС през последното десетилетие, новата програма е основана на тясно сътрудничество с държавите членки и заинтересованите страни, включително организации на гражданското общество и международни партньори.

Работни планове за културата

Държавите от ЕС определят приоритетите си за разработване на политики за културата на равнището на ЕС в многогодишни работни планове, приети под формата на заключения на Съвета на ЕС. Наред с Новата европейска програма за култура и в съответствие със стратегическата ѝ ориентация работните планове се изготвят като стратегически и динамични инструменти за културно сътрудничество в ЕС, в които се вземат предвид текущите политически събития и се определят приоритети при надлежно зачитане на принципите на ЕС на субсидиарност и пропорционалност.

В текущия работен план за културата се обхваща периодът 2023—2026 г. и се определят четири приоритета за европейско сътрудничество при изготвянето на политики в областта на културата:

 1. Творци и професионалисти в сферата на културата: овластяване в културните и творческите сектори
 2. Култура за хората: укрепване на културното участие и ролята на културата в обществото
 3. Култура за планетата: освобождаване на мощта на културата
 4. Култура за съвместни творчески партньорства: укрепване на културното измерение на външните отношения на ЕС

В рамките на тези приоритети са определени 21 действия, които трябва да бъдат извършени от Комисията, държавите членки и председателствата на Съвета.

Техните работни методи и целеви резултати са ясно определени, включително отвореният метод на координация за експертните групи.

С текущия план се продължават действията на Европейския съюз, предприети досега в областта на културното наследство, включително относно:

 • защитата срещу изменението на климата
 • природните и причинените от човека бедствия и трафика на културни ценности
 • условията на труд на творците
 • ролята на културата за здравето и благополучието
 • достъпа до култура, културното участие и демокрацията
 • ролята на библиотеките
 • екологичния и цифровия преход на секторите
 • качеството на застроената среда
 • международните културни отношения, включително с Украйна.

Настоящият работен план за културата е четвъртият такъв план на ЕС. Той се основава на предходните планове за 2019—2022 г., 2015—2018 г. и 2011—2014 г.

Европейска рамка за действия в областта на културното наследство

Европейската комисия предложи първата по рода си европейска рамка за действия в областта на културното наследство през декември 2018 г. Целта на рамката е да се използва и разшири мащабът на успеха на Европейската година на културното наследство 2018 и да се постигне трайно въздействие. 

Към стратегия на ЕС за международните културни отношения

През 2016 г. върховният представител и заместник-председател на ЕС Федерика Могерини и комисар Наврачич представиха съвместното съобщение до Европейския парламент и Съвета — Към стратегия на ЕС за международните културни отношения. Целта на съобщението е да постави културното сътрудничество в центъра на дипломатическите отношения на ЕС с държавите по света.