Skip to main content

Culture and Creativity

Strateški okvir za kulturnu politiku EU-a

iStock/mediaphotos

Utvrđeni prioriteti Europske komisije za razdoblje 2019. – 2024. iznimno su relevantni za oblikovanje politika u području kulture na razini EU-a i za ključne teme europske kulturne suradnje.

Ti su prioriteti dio cjelokupne političke strategije Europske unije. 

Utvrđeni prioriteti ostaju vrlo važni za oblikovanje politika u području kulture na razini EU-a i za ključne teme europske kulturne suradnje.

Za razdoblje 2019. – 2024. Europska komisija ima sljedećih šest političkih prioriteta:

 1. europski zeleni plan: težnja da Europa bude prvi klimatski neutralan kontinent
 2. Europa spremna za digitalno doba: jačanje uloge građana novom generacijom tehnologija
 3. gospodarstvo u interesu građana: povećanje socijalne pravednosti i blagostanja
 4. snažnija Europa u svijetu: Europa koja stremi ambicioznijim ciljevima i jača svoj jedinstveni pristup odgovornom globalnom vodstvu
 5. promicanje europskog načina života: izgradnja Unije ravnopravnosti, u kojoj svi imamo jednake mogućnosti
 6. novi poticaj europskoj demokraciji: njegovanje, zaštita i jačanje naše demokracije.

S obzirom na njihovu važnost za gospodarstva i društva u EU-u kulturni i kreativni sektor mogu uvelike doprinijeti svim prethodno navedenim prioritetima.

Nova europska agenda za kulturu

Nakon Europske agende za kulturu iz 2007. Komisija je 2018. donijela Novu europsku agendu za kulturu kako bi se uzeo u obzir razvoj kulturnog sektora. Novom agendom i popratnim radnim dokumentom službi Komisije pruža se okvir za suradnju u području kulture na razini EU-a. U navedenim se dokumentima naglašava pozitivni doprinos kulture europskom društvu, gospodarstvu i međunarodnim odnosima. Agendom se usto utvrđuju poboljšane metode za suradnju s državama članicama, organizacijama civilnog društva i međunarodnim partnerima.

Države članice definiraju glavne teme i metode rada za suradnju na kulturnoj politici u okviru planova rada za kulturu koje donosi Vijeće Europske unije.

Nova agenda ima tri strateška područja, s posebnim ciljevima za socijalnu, gospodarsku i vanjsku dimenziju.

Socijalna dimenzija

Ciljevi Agende povezani s iskorištavanjem snage kulture i kulturne raznolikosti za postizanje socijalne kohezije i dobrobiti namjeravaju se ostvariti na sljedeće načine:

 • poticanjem kulturnog angažmana svih Europljana putem pružanja raznih kulturnih aktivnosti i prilika za aktivno sudjelovanje
 • poticanjem mobilnosti stručnjaka u kulturnom i kreativnom sektoru te uklanjanjem prepreka njihovoj mobilnosti
 • zaštitom i promicanjem kulturne baštine Europe kao zajedničkog resursa kako bi se podigla razina svijesti o našoj zajedničkoj povijesti i vrijednostima te osnažio osjećaj zajedničkog europskog identiteta.

Gospodarska dimenzija

Kulturna kreativnost u obrazovanju i inovacijama za radna mjesta i rast podupirat će se putem sljedećih ciljeva:

 • promicanje umjetnosti, kulture i kreativnog razmišljanja u formalnom i neformalnom obrazovanju i osposobljavanju na svim razinama te u cjeloživotnom učenju
 • poticanje pogodnih ekosustava za kulturne i kreativne industrije, pristupa financiranju, inovacijskog kapaciteta, pravednih naknada za autore i stvaraoce te međusektorske suradnje
 • promicanje vještina potrebnih u kulturnom i kreativnom sektoru, uključujući digitalne, poduzetničke, tradicionalne i specijalizirane vještine.

Vanjska dimenzija

Međunarodni kulturni odnosi EU-a jačat će se ostvarivanjem sljedećih triju ciljeva:

 • podupiranje kulture kao pokretača održivog društvenog i gospodarskog razvoja
 • promicanje kulture i međukulturnog dijaloga radi miroljubivih odnosa među zajednicama
 • jačanje suradnje u području kulturne baštine.

Na temelju iskustva stečenog u kulturnoj suradnji na razini EU-a tijekom posljednjeg desetljeća, nova agenda temelji se na snažnoj suradnji s državama članicama i dionicima, što uključuje organizacije civilnog društva i međunarodne partnere.

Planovi rada za kulturu

Države članice utvrđuju prioritete za donošenje kulturnih politika na razini EU-a u višegodišnjim planovima rada koji se donose u obliku zaključaka Vijeća EU-a. Uz Novu europsku agendu za kulturu i u skladu s njezinim strateškim usmjerenjem, plan rada strateški je i dinamičan instrument kulturne suradnje EU-a koji uvažava aktualne političke trendove i kojim se postavljaju prioriteti, uz dužno poštovanje načela EU-a o supsidijarnosti i proporcionalnosti.

U aktualnom Planu rada za kulturu za razdoblje 2023.–2026. utvrđena su četiri prioriteta europske suradnje u oblikovanju kulturnih politika:

 1. umjetnici i kulturni djelatnici: osnaživanje kulturnog i kreativnog sektora
 2. kultura za ljude: jačanje sudjelovanja u kulturi i uloge kulture u društvu
 3. kultura za planet: oslobađanje snage kulture
 4. kultura za partnerstva koja zajednički stvaraju: jačanje kulturne dimenzije vanjskih odnosa EU-a.

U okviru svakog od tih prioriteta utvrđena je 21 aktivnost za Komisiju, države članice i predsjedništva Vijeća.

Njihove metode rada i očekivani rezultati jasno su definirani (uključujući otvorenu metodu koordinacije za stručne skupine).

Aktualnim planom nastavlja se provedba već postojećih mjera Europske unije u području kulturne baštine, među kojima su:

 • zaštita od klimatskih promjena
 • borba protiv prirodnih katastrofa i katastrofa uzrokovane ljudskim djelovanjem te trgovine ljudima
 • radni uvjeti umjetnika
 • važnost kulture za zdravlje i dobrobit
 • pristup kulturi, sudjelovanju u kulturi i demokraciji
 • uloga knjižnica
 • zelena i digitalna tranzicija sektora
 • kvaliteta izgrađenog okoliša
 • međunarodni kulturni odnosi, uključujući odnose s Ukrajinom.

Aktualni plan rada za kulturu četvrti je takav plan EU-a, a temelji se na prethodnim planovima, za razdoblja od 2019. do 2022., od 2015. do 2018. i od 2011. do 2014.

Europski okvir za djelovanje u području kulturne baštine

Europska komisija u prosincu 2018. predložila je prvi europski okvir za djelovanje u području kulturne baštine. Cilj je tog okvira iskoristiti i povećati uspjeh Europske godine kulturne baštine 2018. i osigurati trajan učinak. 

Ususret Strategiji EU-a za međunarodne kulturne odnose

Visoka predstavnica EU-a i potpredsjednica Federica Mogherini i povjerenik Navracsics 2016. su predstavili Zajedničku komunikaciju Europskom parlamentu i Vijeću – Ususret Strategiji EU-a za međunarodne kulturne odnose. Njezin je cilj staviti kulturnu suradnju u središte diplomatskih odnosa EU-a sa zemljama iz cijelog svijeta.