Skip to main content

Culture and Creativity

Strategický rámec pre kultúrnu politiku EÚ

iStock/mediaphotos

Stanovené priority Európskej komisie na roky 2019 – 2024 sú veľmi dôležité pre tvorbu politík v oblasti kultúry na úrovni EÚ a pre kľúčové témy európskej kultúrnej spolupráce.

Tieto priority sú súčasťou celkovej politickej stratégie Európskej únie. 

Stanovené priority sú aj naďalej veľmi dôležité pre tvorbu politík v oblasti kultúry na úrovni EÚ a pre kľúčové témy európskej kultúrnej spolupráce.

Európska komisia má na obdobie 2019 – 2024 týchto šesť politických priorít:

 1. Európska zelená dohoda: dosiahnutie toho, aby sa Európa stala prvým klimaticky neutrálnym kontinentom;
 2. Európa pripravená na digitálny vek: zabezpečenie novej generácie technológií pre ľudí;
 3. hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí: úsilie o sociálnu spravodlivosť a prosperitu;
 4. silnejšia Európa vo svete: Európa, ktorá ambicióznejšie posilňuje našu jedinečnú značku zodpovedného globálneho líderstva;
 5. podpora európskeho spôsobu života: budovanie Únie rovnosti, v ktorej máme všetci rovnaký prístup k príležitostiam;
 6. nový impulz pre európsku demokraciu: pestovanie, ochrana a posilňovanie našej demokracie.

Vzhľadom na svoju dôležitú úlohu pre hospodárstva a spoločnosti v EÚ môžu kultúrne a kreatívne sektory výrazne prispieť ku všetkým uvedeným prioritám.

Nová európska stratégia pre kultúru

V nadväznosti na európsku stratégiu pre kultúru z roku 2007 prijala Komisia v roku 2018 Novú európsku stratégiu pre kultúru s cieľom zohľadniť evolúciu kultúrneho sektora. Nová stratégia a jej sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie poskytujú rámec pre spoluprácu v oblasti kultúry na úrovni EÚ. Sú zamerané na pozitívny prínos kultúry pre európsku spoločnosť, hospodárstvo a medzinárodné vzťahy. V stratégii sa stanovujú aj zlepšené pracovné metódy s členskými štátmi, organizáciami občianskej spoločnosti a medzinárodnými partnermi.

Členské štáty definujú hlavné témy a pracovné metódy politickej spolupráce v oblasti kultúry prostredníctvom pracovných plánov pre kultúru, ktoré prijala Rada Európskej únie.

Nová stratégia pozostáva z troch strategických oblastí so špecifickými cieľmi, ktoré zodpovedajú sociálnemu, hospodárskemu a vonkajšiemu rozmeru.

Sociálny rozmer

So zameraním na využitie potenciálu kultúry a kultúrnej rozmanitosti v záujme sociálnej súdržnosti a dobrých sociálnych podmienok sa v rámci stratégie usiluje o:

 • posilnenie spôsobilosti v oblasti kultúry všetkých Európanov sprístupnením širokej škály kultúrnych aktivít a poskytnutím príležitostí na aktívnu účasť,
 • podnietenie mobility pracovníkov v kultúrnych a kreatívnych sektoroch a odstránenie prekážok ich mobility,
 • ochranu a propagáciu kultúrneho dedičstva Európy ako spoločného zdroja s cieľom zvýšiť informovanosť o našej spoločnej histórii a hodnotách a posilniť pocit spoločnej európskej identity.

Hospodársky rozmer

Na účely podpory tvorivosti vychádzajúcej z kultúry vo vzdelávaní a inovácii a v oblasti vytvárania pracovných miest a rastu sú ciele v rámci stratégie takéto:

 • podporovať umenie, kultúru a kreatívne myslenie vo formálnom a neformálnom vzdelávaní a v odbornej príprave na všetkých stupňoch a v celoživotnom vzdelávaní,
 • posilniť priaznivé prostredie pre kultúrny a kreatívny priemysel podporou prístupu k financovaniu, inovačnej kapacity, spravodlivého odmeňovania autorov a tvorcov a medziodvetvovej spolupráce,
 • podporiť zručnosti, ktoré sú potrebné v kultúrnych a kreatívnych sektoroch, a to vrátane digitálnych, podnikateľských, tradičných a špecializovaných zručností.

Vonkajší rozmer

Zámerom je posilniť medzinárodné vzťahy EÚ v oblasti kultúry prostredníctvom troch cieľov:

 • podpory kultúry ako hnacej sily udržateľného sociálneho a hospodárskeho rozvoja,
 • propagácie kultúrneho a medzikultúrneho dialógu pre pokojné vzťahy medzi komunitami,
 • posilňovania spolupráce v oblasti kultúrneho dedičstva.

Na základe skúseností získaných zo spolupráce EÚ v oblasti kultúry za posledné desaťročie sa nová stratégia riadi intenzívnou spoluprácou s členskými štátmi a zainteresovanými stranami vrátane organizácií občianskej spoločnosti a medzinárodných partnerov.

Pracovné plány pre kultúru

Členské štáty určia svoje priority pre tvorbu kultúrnych politík na úrovni EÚ vo viacročných pracovných plánoch prijatých Radou EÚ vo forme záverov. Popri Novej európskej stratégii pre kultúru a v súlade s jej strategickou orientáciou je pracovný plán koncipovaný ako strategický a dynamický nástroj kultúrnej spolupráce EÚ, ktorý sa zaoberá súčasným politickým vývojom a stanovuje priority s náležitým ohľadom na zásady subsidiarity a proporcionality EÚ.

súčasnom pracovnom pláne Rady pre kultúru na obdobie 2019 – 2022 sa stanovuje šesť priorít európskej spolupráce pri tvorbe politík v oblasti kultúry:

 1. udržateľnosť v oblasti kultúrneho dedičstva;
 2. súdržnosť a kvalita života;
 3. ekosystém, ktorý bude podporovať umelcov, profesionálov z kultúrnych a kreatívnych odvetví a európsky obsah;
 4. rodová rovnosť;
 5. medzinárodné vzťahy v oblasti kultúry;
 6. kultúra ako hnacia sila udržateľného rozvoja.

V rámci každej z týchto priorít pre členské štáty, predsedníctva Rady a pre Komisiu je vymedzených 18 kľúčových tém a zodpovedajúcich opatrení.

Ich pracovné metódy a cieľové výstupy sú jasne definované (vrátane otvorenej metódy koordinácie pre expertné skupiny.

Súčasný plán pokračuje v opatreniach, ktoré doteraz prijala Európska únia v oblasti kultúrneho dedičstva, sociálnej súdržnosti, financovania a inovácií, ako aj medzinárodných kultúrnych vzťahov. Ďalšie témy a ich zodpovedajúce opatrenia sú nové, napríklad hudba, rodová rovnosť alebo udržateľný rozvoj.

Súčasný pracovný plán pre kultúru je tretím plánom EÚ, ktorý vychádza z pracovného plánu na roky 2015 – 2018 a pracovného plánu na roky 2011 – 2014.

Európsky akčný rámec pre kultúrne dedičstvo

V decembri 2018 Európska komisia navrhla prvý európsky akčný rámec pre kultúrne dedičstvo. Cieľom rámca je zachytiť a rozšíriť úspech Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 a zabezpečiť trvalý vplyv. 

Stratégia EÚ pre medzinárodné vzťahy v oblasti kultúry

Vysoká predstaviteľka EÚ a podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová a komisár Navracsics predstavili v roku 2016 spoločné oznámenie Európskemu parlamentu a Rade – Stratégia EÚ pre medzinárodné kultúrne vzťahy. Jej cieľom je, aby sa kultúrna spolupráca stala stredobodom diplomatických vzťahov EÚ s krajinami na celom svete.