Skip to main content

Culture and Creativity

Strategický rámec pro kulturní politiku EU

iStock/mediaphotos

Stanovené priority Evropské komise na období 2019–2024 jsou vysoce relevantní pro tvorbu politiky v oblasti kultury na úrovni EU a pro klíčová témata evropské kulturní spolupráce.

Tyto priority tvoří součást celkové politické strategie Evropské unie. 

Stanovené priority jsou i nadále vysoce relevantní pro tvorbu politiky v oblasti kultury na úrovni EU a pro klíčová témata evropské kulturní spolupráce.

Šest politických priorit Evropské komise na období 2019–24:

 1. Zelená dohoda pro Evropu: snaha stát se prvním klimaticky neutrálním kontinentem
 2. Evropa připravená na digitální věk: nová generace technologií mění náš život
 3. Hospodářství ve prospěch lidí: práce v zájmu sociální spravedlnosti a prosperity
 4. Silnější Evropa ve světě: Evropa, která si klade vyšší cíle a posiluje svůj jedinečný způsob plnění odpovědné vedoucí úlohy
 5. Podpora evropského způsobu života: budovat Unii rovnosti a rozmanitosti, v níž všichni máme stejné příležitosti
 6. Nový impuls pro evropskou demokracii: rozvíjet, chránit a prohlubovat naši demokracii

Vzhledem ke svému velkému významu pro hospodářství a společnost v EU může kulturní a kreativní odvětví významně přispět ke všem výše uvedeným prioritám.

Nová evropská agenda pro kulturu

S cílem zohlednit vývoj kulturního odvětví přijala Komise v roce 2018 Novou evropskou agendu pro kulturu navazující na Evropský program pro kulturu z roku 2007. Nová agenda a doprovodný pracovní dokument útvarů poskytují rámec pro spolupráci v oblasti kultury na úrovni EU. Zaměřují se na pozitivní přínos kultury pro evropskou společnost, její ekonomiku a mezinárodní vztahy. Agenda rovněž stanoví zdokonalené pracovní metody pro spolupráci s členskými státy, organizacemi občanské společnosti a mezinárodními partnery.

Členské státy vymezují hlavní témata a pracovní metody politické spolupráce v oblasti kultury prostřednictvím pracovních plánů pro kulturu, které přijímá Rada Evropské unie.

Nová agenda se skládá ze tří strategických oblastí, jejichž specifické cíle odpovídají sociálním, ekonomickým a vnějším rozměrům.

Sociální rozměr

Agenda chce využít potenciál kultury a kulturní rozmanitosti pro sociální soudržnost a kvalitu života a usiluje při tom o:

 • podporu kulturní způsobilosti všech Evropanů poskytováním široké škály kulturních aktivit a příležitostí k aktivní účasti
 • podporu mobility pracovníků v kulturním a kreativním odvětví a odstraňování překážek jejich mobility
 • ochranu a propagaci evropského kulturního dědictví jakožto sdíleného zdroje, zvyšování povědomí o společné evropské historii a hodnotách a posilování pocitu společné evropské identity

Ekonomický rozměr

S cílem podpořit kulturní kreativitu ve vzdělávání a inovacích v zájmu zaměstnanosti a růstu má agenda za úkol:

 • propagovat umění, kulturu a kreativní myšlení ve formálním i neformálním vzdělávání a odborné přípravě na všech úrovních a v celoživotním učení
 • podporovat ekosystémy příznivé pro kulturní a kreativní odvětví, podporovat přístup k finančním prostředkům, inovační kapacitu, spravedlivé odměňování autorů a tvůrců a meziodvětvovou spolupráci
 • podporovat dovednosti potřebné v kulturních a kreativních odvětvích, včetně digitálních, podnikatelských, tradičních a specializovaných dovedností

Vnější rozměr

K posílení mezinárodních kulturních vztahů EU by měly přispět tři cíle:

 • podporovat kulturu jakožto motor udržitelného sociálního a ekonomického rozvoje
 • podporovat kulturu a mezikulturní dialog v zájmu mírových vztahů mezi komunitami
 • zintenzívnit spolupráci v oblasti kulturního dědictví

Na základě zkušeností získaných ze spolupráce EU v oblasti kultury za poslední desetiletí vychází nová agenda z úzké spolupráce s členskými státy a zúčastněnými stranami, včetně organizací občanské společnosti a mezinárodních partnerů.

Pracovní plány pro kulturu

Členské státy vymezují své priority pro tvorbu kulturní politiky na úrovni EU ve víceletých pracovních plánech, které ve svých závěrech přijímá Rada EU. Vedle Nové evropské agendy pro kulturu je pracovní plán v souladu se svou strategickou orientací zaveden jako strategický a dynamický nástroj kulturní spolupráce EU, který se zabývá aktuálním politickým vývojem a stanoví priority, přičemž náležitě zohledňuje zásady subsidiarity a proporcionality EU.

Současný pracovní plán pro kulturu na období 2023–2026 stanoví šest priorit evropské spolupráce při tvorbě kulturní politiky:

 1. umělci a pracovníci v kulturním odvětví: podpora kulturního a kreativního odvětví
 2. kultura pro lidi: posílení účasti na kulturním dění a úlohy kultury ve společnosti
 3. kultura pro planetu: plné využití potenciálu kultury
 4. kultura pro partnerství v oblasti společné tvorby: posílení kulturního rozměru vnějších vztahů EU

V rámci každé z těchto priorit je pro Komisi, členské státy a předsednictví Rady definováno 21 opatření.

Jejich pracovní metody a cílové výstupy jsou jasně vymezeny (včetně otevřené metody koordinace pro odborné skupiny).

Stávající plán pokračuje v dosavadních opatřeních Evropské unie v oblasti kulturního dědictví týkající se:

 • boje proti změně klimatu
 • přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem a obchodování s kulturními statky
 • pracovních podmínek umělců
 • úlohy kultury v péči o zdraví a blahobyt
 • přístupu ke kultuře, účasti na kulturním dění a demokratických principech
 • úlohy knihoven
 • ekologické a digitální transformace odvětví
 • kvalitního zastavěného prostředí
 • mezinárodních kulturních vztahů, včetně Ukrajiny

Současný pracovní plán pro kulturu je čtvrtým pracovním plánem EU, který vychází z předchozích: (2019–2022), (2015–2018) a (2011–2014).

Evropský akční rámec pro kulturní dědictví

Úplně první evropský akční rámec pro kulturní dědictví navrhla Evropská komise v prosinci 2018. Cílem rámce je zachovat a zvýšit úspěch Evropského roku kulturního dědictví 2018 a zajistit jeho trvalý dopad. 

Směrem ke strategii EU pro mezinárodní kulturní vztahy

V roce 2016 představili vysoká představitelka a místopředsedkyně EU Federica Mogheriniová a komisař Navracsics společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě – Směrem ke strategii EU pro mezinárodní kulturní vztahy. Jeho cílem je, aby se kulturní spolupráce stala jedním z ústředních témat diplomatických styků EU se zeměmi po celém světě.