Skip to main content

Culture and Creativity

Culturele samenwerking op EU-niveau

De samenwerking op het gebied van cultuurbeleid tussen de Europese Commissie en de 27 lidstaten van de Europese Unie (EU) vindt plaats in de Raad van de betrokken voorbereidende instanties van de EU — de Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport — en zijn Comité culturele zaken.

De Commissie is verantwoording verschuldigd aan het Europees Parlement en op het gebied van cultuur aan de Commissie cultuur en onderwijs.

Deze samenwerking vereist ook een dialoog met maatschappelijke organisaties, culturele belanghebbenden en andere actoren, zoals steden en regio’s of internationale organisaties, waaronder de Raad van Europa, de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Unesco) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Samenwerking met de lidstaten

De open-coördinatiemethode (OCM) is een praktische en gestructureerde manier om vertegenwoordigers van de EU-lidstaten bijeen te brengen om de uitwisseling van goede praktijken met betrekking tot het ontwerp van beleid en financieringsregelingen aan te moedigen. De methode helpt om consensus te bereiken over de problemen, de oplossingen en de uitvoering ervan.

Via de OCM komen de deskundigen die door de lidstaten zijn aangewezen 5 tot 6 keer in 18 maanden bijeen om beleidsaanbevelingen, handleidingen en toolkits samen te stellen die in heel Europa worden gebruikt. De Commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de OCM en van de meeste vergaderingen. Zij ondersteunt het werk van de OCM-groepen met de actualisering van beleid en input, zoals studies.

De OCM-deskundigengroepen komen bijeen sinds 2008. Recente onderwerpen zijn:

In de periode 2015-2018 (Werkplan voor cultuur 2015-2018) hebben de OCM-groepen de volgende verslagen opgesteld:

Dialoog met de culturele en creatieve sectoren

In het kader van de nieuwe Europese agenda voor cultuur verbindt de Commissie zich ertoe de dialoog met organisaties uit de culturele en creatieve sectoren te versterken. Een dergelijke samenwerking is een voorwaarde voor een succesvolle uitvoering van de agenda.

De Commissie brengt belanghebbenden en besluitvormers bijeen om belangrijke kwesties te bespreken op basis van beleidsprioriteiten en -onderwerpen, rekening houdend met sectorale ontwikkelingen en behoeften. De bedoeling is om de invloed van de culturele sector in debatten over het Europees cultuurbeleid te vergroten en de organisaties van die sector aan te moedigen om meer samen te werken.

“Voices of Culture” is de specifieke gestructureerde dialoog die sinds 2015 door de Commissie wordt ondersteund. De gestructureerde dialoog biedt een kader om gesprekken te voeren tussen belanghebbenden uit het maatschappelijk middenveld in de EU en de Europese Commissie. De huidige organisator van Voices of Culture, namens de Commissie, is het Goethe-Instituut.

Op hun website vindt u de actuele en vroegere thema’s die in het kader van “Voices of Culture” aan bod komen.

Meer thema’s van vorige edities