Skip to main content

Culture and Creativity

Comhar i dtaca le beartas cultúir ar leibhéal an Aontais Eorpaigh

Bíonn comhar maidir le beartas cultúir idir an Coimisiún Eorpach agus na 27 mBallstát den Aontas Eorpach (AE) i gcomhlachtaí ullmhúcháin gaolmhara Chomhairle an Aontais Eorpaigh – an Chomhairle Oideachais, Óige, Cultúir agus Spóirt – agus sa Choiste um Ghnóthaí Cultúrtha.

Tá an Coimisiún freagrach do Pharlaimint na hEorpa agus, i réimse an chultúir, dá Choiste um Chultúr agus um Oideachas.

Leis an gcomhar sin tá gá le hidirphlé le heagraíochtaí na sochaí sibhialta, le geallsealbhóirí cultúrtha agus le gníomhaithe eile, amhail cathracha agus réigiúin nó eagraíochtaí idirnáisiúnta, lena n-áirítear Comhairle na hEorpa, Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe (UNESCO) agus an Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (ECFE).

Comhar leis na Ballstáit

Is bealach praiticiúil struchtúrtha é an Modh Oscailte um Chomhoibriú (MOC) chun ionadaithe ó Bhallstáit an Aontais a thabhairt le chéile chun malartú dea-chleachtas a spreagadh maidir le ceapadh beartas agus scéimeanna maoinithe. Cothaíonn an modh sin tuiscint chomónta ar na fadhbanna agus cuidíonn sé chun comhdhearcadh a spreagadh maidir le réitigh agus a gcur i bhfeidhm.

Trí MOC tagann saineolaithe, arna gceapadh ag na Ballstáit, le chéile 5-6 huaire thar thréimhse 18 mí chun moltaí beartais, lámhleabhair agus sraitheanna uirlisí a chur le chéile ar fud na hEorpa. Tá an Coimisiún freagrach as MOC a eagrú, formhór a chruinnithe a óstáil, agus tacú le hobair na ngrúpaí MOC le nuashonruithe beartais agus le hionchur, amhail staidéir.

Bíonn grúpaí saineolaithe MOC ag teacht le chéile ó bhí 2008 ann. Seo a leanas na hábhair is déanaí:

Le linn na tréimhse 2015-2018 (Plean Oibre le haghaidh an Chultúir 2015-2018), chuir grúpaí MOC na tuarascálacha seo a leanas le chéile:

Idirphlé le hearnálacha an chultúir agus na cruthaitheachta

Tá an Coimisiún tiomanta an t-idirphlé a neartú le heagraíochtaí ó earnálacha an chultúir agus na cruthaitheachta sa Chlár Oibre Eorpach Nua le haghaidh an Chultúir. Is réamhriachtanas é an comhar sin chun go n-éireoidh le cur chun feidhme an Chláir Oibre.

Tugann an Coimisiún páirtithe leasmhara agus cinnteoirí le chéile chun saincheisteanna tábhachtacha a phlé de réir tosaíochtaí beartais agus topaicí beartais, agus forbairtí agus riachtanais earnála á gcur san áireamh. Is é is aidhm dó acmhainn abhcóideachta earnáil an chultúir i ndíospóireachtaí beartais ar chultúr ar leibhéal na hEorpa a neartú, agus na heagraíochtaí sin á spreagadh le hoibriú i gcomhar lena chéile ar bhealach níos fearr.

Is é Guthanna an Chultúir an t-idirphlé struchtúrtha sonrach a bhfuil an Coimisiún ag tacú leis ó bhí 2015 ann. Cuireann sé creat ar fáil le haghaidh cur is cúiteamh idir an Coimisiún agus páirtithe leasmhara na sochaí sibhialta san Aontas. Tá Guthanna an Chultúir á reáchtáil ag an Goethe-Institut faoi láthair thar ceann an Choimisiúin.

Tá fáil ar na téamaí reatha agus ar na téamaí roimhe seo ar thug an t-idirphlé Guthanna an Chultúir aghaidh orthu ar a suíomh gréasáin.

Féach leat tuilleadh téamaí ó na h eagráin roimhe seo.