Skip to main content

Culture and Creativity

Politická spolupráca v kultúre na úrovni EÚ

Spolupráca v oblasti kultúrnej politiky medzi Európskou komisiou a 27 členskými štátmi Európskej únie (EÚ) prebieha v rámci príslušných prípravných orgánov Rady EÚ – Rady pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport – a jej Výboru pre kultúrne záležitosti.

Komisia sa zodpovedá Európskemu parlamentu a v oblasti kultúry jeho Výboru pre kultúru a vzdelávanie.

Táto spolupráca si vyžaduje aj dialóg s organizáciami občianskej spoločnosti, zainteresovanými stranami v oblasti kultúry a inými aktérmi, napríklad mestami a regiónmi alebo medzinárodnými organizáciami vrátane Rady Európy, Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Spolupráca s členskými štátmi

Otvorená metóda spolupráce (OMK) je praktickým a štruktúrovaným spôsobom, ako spojiť zástupcov členských štátov EÚ a podporiť výmenu osvedčených postupov týkajúcich sa navrhovania politík a systémov financovania. Prináša spoločné chápanie problémov a pomáha budovať konsenzus o riešeniach a ich vykonávaní.

Prostredníctvom týchto OMK sa odborníci, ktorých vymenovali členské štáty, stretávajú 5 až 6-krát za 18 mesiacov, aby vypracovali politické odporúčania, príručky a súbory nástrojov, ktoré sú spoločné pre celú Európu. Komisia je zodpovedná za organizáciu OMK, usporadúva väčšinu jej zasadnutí a prácu skupín OMK podporuje aktualizáciami politík a vstupmi, napríklad štúdiami.

Expertné skupiny OMK sa stretávajú od roku 2008. Aktuálnymi témami sú:

Počas obdobia 2015 – 2018 (Pracovný plán pre kultúru na roky 2015 – 2018) vypracovali skupiny OMK tieto správy:

Dialóg s kultúrnymi a kreatívnymi odvetviami

Komisia sa zaväzuje posilniť dialóg s organizáciami z kultúrnych a kreatívnych odvetví v rámci Novej európskej stratégie pre kultúru. Takáto spolupráca je jedným z predpokladov úspešného vykonávania tejto stratégie.

Komisia spája zainteresované strany a subjekty s rozhodovacou právomocou, aby diskutovali o kľúčových otázkach podľa politických priorít a tém, pričom zohľadňuje vývoj a potreby jednotlivých odvetví. Má posilniť schopnosť kultúrneho odvetvia zastupovať jeho záujmy v politických diskusiách o kultúre na európskej úrovni a povzbudiť tieto organizácie k väčšej spolupráci.

Iniciatíva „Voices of Culture“ je osobitným štruktúrovaným dialógom, ktorý Komisia podporuje od roku 2015. Tento dialóg poskytuje rámec na diskusiu medzi zainteresovanými stranami z občianskej spoločnosti EÚ a Komisiou. Voices of Culture je v súčasnosti v mene Európskej komisie prevádzkovaný Goetheho inštitútom.

Aktuálne a minulé témy, ktorými sa zaoberá, resp. zaoberala iniciatíva „Voices of Culture“, možno nájsť na jej webovom sídle.

Ďalšie témy z predchádzajúcich kôl.