Skip to main content

Culture and Creativity

Kulttuuripoliittinen yhteistyö EU:n tasolla

Euroopan komissio ja Euroopan unionin (EU) 27 jäsenmaata tekevät kulttuuripolitiikkaa koskevaa yhteistyötä EU:n asiaan kuuluvien valmisteluelinten, eli koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvoston, ja sen kulttuuriasioiden komitean puitteissa.

Komissio vastaa toiminnastaan Euroopan parlamentille ja kulttuurin alalla sen kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle.

Tämä yhteistyö edellyttää myös vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, kulttuurialan sidosryhmien ja muiden toimijoiden, kuten kaupunkien ja alueiden, tai kansainvälisten järjestöjen, kuten Euroopan neuvoston, Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (UNESCO) ja taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) kanssa.

Yhteistyö EU:n jäsenmaiden kanssa

Avoin koordinointimenetelmä on käytännöllinen ja jäsennelty tapa koota yhteen EU-maiden edustajia politiikkatoimien ja rahoitusjärjestelmien suunnittelua koskevien hyvien käytäntöjen vaihdon edistämiseksi. Menetelmän avulla luodaan yhteinen käsitys haasteista ja saavutetaan helpommin yhteisymmärrys ratkaisuista ja niiden toteutuksesta.

EU-maiden nimeämät asiantuntijat kokoontuvat avoimen koordinointimenetelmän puitteissa 5–6 kertaa 18 kuukauden aikana laatimaan toimintasuosituksia, käsikirjoja ja ohjeistuksia käytettäviksi kaikkialla Euroopassa. Komissio vastaa avoimen koordinointimenetelmän organisoinnista, järjestää suurimman osan siihen kuuluvista kokouksista ja tukee avoimen koordinointimenetelmän työryhmien työtä linjapäivityksillä ja esimerkiksi tutkimuksista saatavilla tiedoilla.

Avoimen koordinointimenetelmän asiantuntijaryhmät ovat kokoontuneet vuodesta 2008. Viimeaikaisia aiheita ovat seuraavat:

Kaudella 2015–2018 (Kulttuurialan työsuunnitelma 2015–2018), avoimen koordinointimenetelmän työryhmät laativat seuraavat raportit:

Vuoropuhelu kulttuurialan ja luovien alojen kanssa

Euroopan komissio sitoutuu Euroopan uudessa kulttuuriohjelmassa vahvistamaan vuoropuhelua kulttuurialan ja luovien alojen järjestöjen kanssa. Tällainen yhteistyö on yksi edellytys ohjelman onnistuneelle täytäntöönpanolle.

Komissio kokoaa yhteen sidosryhmiä ja päättäjiä keskustelemaan keskeisistä poliittisten painopisteiden ja aiheiden mukaisista kysymyksistä alakohtaisen kehityksen ja tarpeet huomioon ottaen. Sen tavoitteena on vahvistaa kulttuurialan edunvalvontavalmiuksia kulttuuria koskevissa periaatekeskusteluissa Euroopan tasolla ja samalla kannustaa kulttuurialan organisaatioita tekemään enemmän yhteistyötä.

Voices of Culture on komission vuodesta 2015 lähtien tukema jäsennelty vuoropuhelu kulttuurialan kanssa. Se tarjoaa puitteet EU:n kansalaisyhteiskunnan sidosryhmien ja Euroopan komission välisille keskusteluille. Voices of Culturea hallinnoi tällä hetkellä Goethe-instituutti komission puolesta.

Tutustu Voices of Culture -vuoropuhelun ajankohtaisiin ja aiempiin aiheisiin sen verkkosivulla.

Tutustu aiempiin aiheisiin.