Skip to main content

Culture and Creativity

Bendradarbiavimas kultūros politikos srityje ES lygmeniu

Europos Komisijos ir 27 Europos Sąjungos (ES) valstybių narių bendradarbiavimas kultūros politikos srityje vyksta susijusių ES parengiamųjų organų taryboje – Švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto taryboje – ir jos Kultūros reikalų komitete.

Komisija yra atskaitinga Europos Parlamentui, o kultūros srityje – Kultūros ir švietimo komitetui.

Šiam bendradarbiavimui taip pat būtinas dialogas su pilietinės visuomenės organizacijomis, kultūros srities suinteresuotaisiais subjektais ir kitais subjektais, pavyzdžiui, miestais ir regionais ar tarptautinėmis organizacijomis, įskaitant Europos Tarybą, Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizaciją (UNESCO) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (EBPO).

Bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis

Atvirasis bendradarbiavimo metodas (AKM) yra struktūrizuotas ir praktiškas būdas suburti ES valstybių narių atstovus, kad būtų skatinama keistis gerąja patirtimi, susijusia su politikos formavimu ir finansavimo schemomis. Šis metodas padeda užtikrinti, kad aktualūs klausimai būtų suprantami vienodai, ir siekti sutarimo dėl sprendimų ir jų įgyvendinimo.

Pagal AKM valstybių narių paskirti ekspertai per 18 mėnesių susitinka 5–6 kartus, kad parengtų politikos rekomendacijas, vadovus ir priemonių rinkinius, kuriais dalijamasi visoje Europoje. Komisija yra atsakinga už AKM organizavimą, daugumos AKM posėdžių rengimą ir paramą AKM grupių veiklai – ji teikia politikos atnaujinimus ir, pvz., rengia tyrimus.

AKM ekspertų grupės posėdžiauja nuo 2008 m. Naujausios temos:

2015–2018 m. (2015–2018 m. darbo planas kultūros srityje) AKM grupės parengė šias ataskaitas:

Dialogas su kultūros ir kūrybos sektoriais

Naujojoje Europos kultūros darbotvarkėje Komisija įsipareigoja stiprinti dialogą su kultūros ir kūrybos sektorių organizacijomis. Toks bendradarbiavimas yra būtina sėkmingo darbotvarkės įgyvendinimo sąlyga.

Komisija suburia suinteresuotuosius subjektus ir sprendimus priimančius asmenis aptarti pagrindinius klausimus pagal politikos prioritetus ir temas, atsižvelgiant į sektorių pokyčius ir poreikius. Taip siekiama stiprinti kultūros sektoriaus gebėjimus ginti savo interesus politikos diskusijose kultūros klausimais Europos lygmeniu, kartu skatinant šių organizacijų glaudesnį bendradarbiavimą.

„Kultūros balsai“ yra konkretus struktūrinis dialogas, kurį nuo 2015 m. remia Komisija. Struktūrinis dialogas suteikia pagrindą ES pilietinės visuomenės suinteresuotųjų subjektų ir Europos Komisijos diskusijoms. Dialogą „Kultūros balsai“ šiuo metu Europos Komisijos vardu administruoja Gėtės institutas.

Dabartinės ir ankstesnės temos, aptartos dialoge „Kultūros balsai“, pateikiamos atitinkamoje interneto svetainėje.

Daugiau informacijos apie anksčiau nagrinėtas temas.