Skip to main content

Culture and Creativity

Kulturpolitiskt samarbete på EU-nivå

Det kulturpolitiska samarbetet mellan EU-kommissionen och de 27 EU-länderna sker i rådets kulturpolitiska förberedande organ (rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott) och dess kulturkommitté.

Kommissionen är ansvarig inför Europaparlamentet och, på kulturområdet, inför utskottet för kultur och utbildning.

Samarbetet kräver också en dialog med civilsamhället, kulturaktörer och andra aktörer som städer och regioner och internationella organisationer, bland andra Europarådet, Unesco och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).

Samarbete med medlemsländerna

Den öppna samordningsmetoden är ett praktiskt och strukturerat sätt att samla företrädare för EU-länderna för att uppmuntra utbyte av god praxis när det gäller utformningen av politik och finansieringssystem. Metoden ger en gemensam förståelse för frågorna och bidrar till att nå samförstånd om lösningar och hur de ska genomföras.

Genom den öppna samordningsmetoden träffas experter som utsetts av medlemsländerna 5–6 gånger under en 18-månadersperiod för att ta fram politiska rekommendationer, handböcker och verktyg som delas i hela EU. Kommissionen ansvarar för den öppna samordningsmetoden, står värd för de flesta möten och bistår arbetet i samordningsgrupperna med studier och politiska uppdateringar.

Expertgrupperna inom den öppna samordningsmetoden har hållit möten sedan 2008. De senaste frågorna är följande:

Under perioden 2015–2018 (se arbetsplanen för kultur 2015–2018) utarbetade arbetsgrupper inom den öppna samordningsmetoden följande rapporter:

Dialog med de kulturella och kreativa sektorerna

I EU:s nya kulturagenda åtar sig kommissionen att stärka dialogen med organisationer från de kulturella och kreativa sektorerna. Ett sådant samarbete är en förutsättning för ett framgångsrikt genomförande av agendan.

Kommissionen samlar berörda parter och beslutsfattare för att diskutera viktiga frågor i enlighet med de politiska prioriteringarna och med fokus på utvecklingen och behoven inom de kulturella och kreativa sektorerna. Målet är att stärka kultursektorns förmåga att driva olika frågor i kulturpolitiska debatter på EU-nivå och samtidigt uppmuntra organisationerna att samarbeta mer.

”Voices of Culture” är en programdel i den strukturerade dialog som förs sedan 2015. Dialogen skapar en inramning för diskussioner mellan aktörer från EU:s civilsamhälle och kommissionen. Voices of Culture drivs för närvarande av Goethe-institutet för kommissionens räkning.

Läs om aktuella teman och tidigare teman som tagits upp inom dialogen.

Läs mer om tidigare teman