Skip to main content

Culture and Creativity

Сътрудничество в областта на културната политика на равнището на ЕС

Сътрудничеството в областта на културната политика между Европейската комисия и 27-те държави от Европейския съюз (ЕС) се осъществява в рамките на съответните органи на Съвета на ЕС — Съвета по образование, младеж, култура и спорт и Комитета по въпросите на културата.

Комисията се отчита пред Европейския парламент, а по-конкретно в областта на културата — пред неговата комисия по култура и образование.

Това сътрудничество изисква също така диалог с организации на гражданското общество, заинтересовани страни в областта на културата и други участници, като например градове и региони или международни организации, включително Съвета на Европа, Организацията за образование, наука и култура на ООН (ЮНЕСКО) и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Сътрудничество с държавите членки

Отвореният метод на сътрудничество (ОМК) е практичен и структуриран начин за съвместна работа на представители на държавите от ЕС с цел насърчаване на обмена на добри практики по отношение на разработването на политики и схеми за финансиране. Чрез метода се подпомага постигането на общо разбиране по различни въпроси и изграждането на консенсус по решенията и тяхното осъществяване на практика.

Чрез ОМК определените от държавите членки експерти се срещат от 5 до 6 пъти в рамките на 18 месеца, за да изготвят политически препоръки, наръчници и набори от инструменти, които се споделят в цяла Европа. Комисията отговаря за организирането на ОМК, като е домакин на голяма част от заседанията и подпомага работата на групите по ОМК с актуална информация за политиките и с други ресурси, например проучвания.

Експертните групи по ОМК функционират от 2008 г. насам. Сред по-новите теми са:

През периода 2015—2018 г. (работен план за културата за периода 2015—2018 г.) групите по ОМК изготвиха следните доклади:

Диалог с културните и творческите сектори

В новата европейска програма за култура Комисията се ангажира да засили диалога с организациите от културните и творческите сектори. Това сътрудничество е предпоставка за успешното изпълнение на програмата.

Комисията събира заинтересованите страни и лицата, отговорни за вземането на решения, за да обсъждат ключови въпроси в съответствие с приоритетите и темите на политиката, като взема предвид развитието и потребностите на секторите. Целта е да се укрепи капацитетът за застъпничество на културния сектор в политическите дебати относно културата на европейско равнище, като същевременно се насърчават тези организации да си сътрудничат повече.

Конкретният структуриран диалог, подпомаган от Комисията от 2015 г. насам, се нарича „Гласове на културата“. Той осигурява рамка за дискусии между заинтересованите страни от гражданското общество в ЕС и Комисията. Понастоящем диалогът „Гласове на културата“ се управлява от Гьоте-институт от името на Комисията.

Информация за настоящи и минали теми в рамките на диалога ще намерите на неговия уебсайт.

Вижте още теми, разглеждани до момента.