Skip to main content

Culture and Creativity

Sadarbība kultūras politikas jomā ES līmenī

Sadarbība kultūras politikas jomā starp Eiropas Komisiju un 27 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm notiek saistītajās ES Padomes darba sagatavošanas struktūrās – Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta padomē un tās Kultūras jautājumu komitejā.

Komisija atskaitās Eiropas Parlamentam, jo īpaši, kultūras jomā – Kultūras un izglītības komitejai.

Šai sadarbībai ir vajadzīgs arī dialogs ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kultūras jomas ieinteresētajām personām un citiem dalībniekiem, piemēram, pilsētām un reģioniem vai starptautiskām organizācijām, tostarp Eiropas Padomi, Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras organizāciju (UNESCO) un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (ESAO).

Sadarbība ar dalībvalstīm

Ar atvērto koordinācijas metodi (AKM) praktiskā un strukturētā veidā tiek sapulcināti ES dalībvalstu pārstāvji, lai sekmētu labas prakses apmaiņu attiecībā uz rīcībpolitiku un finansēšanas shēmu izstrādi. Šī metode atvieglo vienotu izpratni par problēmām un palīdz panākt vienprātību par risinājumiem un to īstenojumu.

Izmantojot AKM, dalībvalstu ieceltie eksperti 18 mēnešu laikā tiekas 5–6 reizes, lai sagatavotu politikas ieteikumus, rokasgrāmatas un metodiskos līdzekļus, ko pēc tam izmanto visā Eiropā. Komisija vada AKM organizatorisko darbu, rīko lielāko daļu sanāksmju un atbalsta AKM grupu darbu, sagatavojot informāciju par politikas aktualitātēm un citus materiālus, piemēram, pētījumus.

AKM ekspertu grupas tiekas kopš 2008. gada. Pēdējos gados tajās apspriesti šādi temati:

Laikposmā no 2015. līdz 2018. gadam (kultūras darba plāns 2015.–2018. gadam) AKM grupas sagatavoja šādus ziņojumus:

Dialogs ar kultūras un radošajām nozarēm

Jaunajā Eiropas darba kārtībā kultūrai Komisija ir apņēmusies stiprināt dialogu ar kultūras un radošo nozaru organizācijām. Šāda sadarbība ir viens no priekšnoteikumiem darba kārtības sekmīgai īstenošanai.

Komisija pulcē ieinteresētās personas un lēmumu pieņēmējus, lai apspriestu svarīgākos jautājumus atbilstoši politikas prioritātēm un tematiem, ņemot vērā nozaru norises un vajadzības. Tās mērķis ir stiprināt kultūras nozares nozīmi stratēģiskās debatēs par kultūru Eiropas līmenī, vienlaikus mudinot šīs organizācijas vairāk sadarboties.

“Kultūras balsis” ir īpašs strukturēts dialogs, ko kopš 2015. gada atbalsta Komisija. Tas kalpo par satvaru diskusijām starp ES pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un Komisiju. “Kultūras balsis” pašlaik Eiropas Komisijas vārdā vada Gētes institūts.

Šajā tīmekļvietnē atradīsiet pašreizējos un iepriekšējos tematus, kas apspriesti dialogā “Kultūras balsis”.

Uzziniet, kādi bija iepriekšējo gadu temati.

Cooperation with the EU countries

The Open Method of Coordination (OMC) is a practical and structured way to bring together representatives from EU countries to encourage the exchange of good practices regarding the design of policies and funding schemes. The method fosters a common understanding of issues and helps to build consensus on solutions and their implementation.

Voices of culture: dialogue with cultural and creative sectors

The European Commission maintains regular dialogue with European organisations from the cultural and creative sectors and industries, as part of its activities in the field of culture.

From 2015 until 2023 the Commission organised a structured dialogue, called Voices of culture, as part of the New European Agenda for Culture. It provided a framework for discussions between civil society stakeholders and the Commission. It was implemented by the Goethe-Institut on behalf of the Commission following a call for tender.