Skip to main content

Culture and Creativity

Spolupráce v oblasti kulturní politiky na úrovni EU

Spolupráce v oblasti kulturní politiky mezi Evropskou komisí a 27 členskými státy Evropské unie (EU) probíhá v rámci příslušných přípravných orgánů Rady EU – Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport – a jejího Výboru pro kulturní otázky.

Evropská komise je odpovědná Evropskému parlamentu, v oblasti kultury konkrétně jeho Výboru pro kulturu a vzdělávání.

Tato spolupráce rovněž vyžaduje dialog s organizacemi občanské společnosti, zainteresovanými stranami v oblasti kultury a dalšími aktéry, jako jsou města a regiony nebo mezinárodní organizace, včetně Rady Evropy, Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Spolupráce s členskými státy

Otevřená metoda spolupráce (OMC) umožňuje praktickým a strukturovaným způsobem sdružovat zástupce členských států EU a podpořit tak výměnu osvědčených postupů týkajících se koncipování politik a režimů financování. Díky této métodě mohou členské státy dospět k jednotnému chápání problémů a ke konsenzu ohledně jejich řešení a praktického provádění.

Odborníci jmenovaní členskými státy se v rámci otevřené metody spolupráce během 8 měsíců sešli pět až šestkrát a vypracovali politická doporučení, příručky a soubory nástrojů, které se používají v celé Evropě. Za organizaci otevřené metody spolupráce, pořádání většiny zasedání a podporu členů skupin OMC ohledně aktualizací politik a vstupů (jako jsou studie) je odpovědná Komise.

Odborné skupiny otevřené metody spolupráce se scházejí od roku 2008. Aktuálními tématy jsou:

V období 2015–2018 (pracovní plán pro kulturu na období 2015–2018) vypracovaly skupiny OMC tyto zprávy:

Dialog s kulturním a kreativním odvětvím

Komise se zavazuje posílit dialog s organizacemi z kulturního a kreativního odvětví v rámci Nové evropské agendy pro kulturu. Tato spolupráce je jedním z předpokladů úspěšného provádění agendy.

Komise sdružuje zainteresované strany a činitele s rozhodovací pravomocí, aby diskutovali o klíčových otázkách podle politických priorit a témat s ohledem na vývoj a potřeby odvětví. Cílem je posílit kapacitu pro prosazování zájmů kulturního odvětví v politických debatách o kultuře na evropské úrovni a zároveň povzbudit tyto organizace, aby více spolupracovaly.

Komise od roku 2015 podporuje specifický strukturovaný dialog Voices of Culture. Strukturovaný dialog poskytuje rámec pro diskuse mezi zúčastněnými stranami občanské společnosti v EU a Komisí. V současné době dialog Voices of Culture jménem Evropské komise realizuje Goethe-Institut.

Aktuální a minulá témata dialogu Voices of Culture najdete na svých internetových stránkách.

Další informace o předchozích tématech dialogu