Skip to main content

Culture and Creativity

Kultuuripoliitikaalane koostöö ELi tasandil

Kultuuripoliitikaalane koostöö Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu 27 liikmesriigi vahel toimub ELi nõukogu asjaomastes ettevalmistavates organites – hariduse, noorte, kultuuri ja spordi nõukogus ning selle kultuurikomitees.

Komisjon annab aru Euroopa Parlamendile ning kultuurivaldkonnas selle kultuuri- ja hariduskomisjonile.

See koostöö eeldab ka dialoogi kodanikuühiskonna organisatsioonide, kultuurivaldkonna sidusrühmade ja muude osalejatega, nagu linnad ja piirkonnad või rahvusvahelised organisatsioonid, sealhulgas Euroopa Nõukogu, ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon (UNESCO) ning Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD).

Koostöö liikmesriikidega

Avatud koordinatsiooni meetod on praktiline ja struktureeritud viis tuua kokku ELi liikmesriikide esindajad, et soodustada poliitika ja rahastamiskavade väljatöötamise heade tavade vahetamist. Meetodiga aidatakse kujundada ühist arusaama probleemidest ning saavutada konsensust lahenduste ja nende rakendamise osas.

Avatud koordinatsiooni meetodi raames kohtuvad liikmesriikide määratud eksperdid 18 kuu jooksul 5–6 korda, et koostada kogu Euroopas jagatavaid poliitikasoovitusi, juhendeid ja töövahendeid. Komisjon vastutab avatud koordinatsiooni meetodi korralduse eest, korraldab enamiku koosolekutest ning toetab avatud koordinatsiooni meetodi rühmade tööd poliitika ajakohastamisega ja sisendandmetega, näiteks uurimustega.

Avatud koordinatsiooni meetodi eksperdirühmad on kohtunud alates 2008. aastast. Viimased käsitletud teemad on:

Ajavahemikul 2015–2018 (kultuurivaldkonna töökava 2015–2018) koostasid avatud koordinatsiooni meetodi töörühmad järgmised aruanded:

Dialoog kultuuri- ja loomesektoriga

Komisjon kohustub tugevdama dialoogi kultuuri- ja loomesektori organisatsioonidega Euroopa kultuurivaldkonna uue tegevuskava raames. Selline koostöö on tegevuskava eduka rakendamise üks eeltingimus.

Komisjon toob kokku sidusrühmad ja otsustajad, et arutada olulisi küsimusi kooskõlas poliitikaprioriteetide ja -teemadega, võttes arvesse sektori arengusuundumusi ja vajadusi. Komisjoni eesmärk on tugevdada kultuurisektori nõustamissuutlikkust kultuuriteemalistes poliitilistes aruteludes Euroopa tasandil ning samal ajal innustada valdkonna organisatsioone tegema rohkem koostööd.

„Voices of Culture“ on spetsiaalne struktureeritud dialoog, mida komisjon on toetanud alates 2015. aastast. See pakub raamistikku aruteludeks ELi kodanikuühiskonna sidusrühmade ja komisjoni vahel. Praegu juhib dialoogi „Voices of Culturekomisjoni nimel Goethe Instituut.

Dialoogi „Voices of Culture“ raames praegu ja varem käsitletud teemad leiab dialoogi veebisaidilt.

Rohkem teemasid leiab varasemate teemade alt.