Skip to main content

Culture and Creativity

Suradnja u području kulturne politike na razini EU-a

Suradnja Europske komisije i 27 država članica Europske unije u području kulturne politike odvija se u okviru povezanih pripremnih tijela Vijeća EU-a – Vijeća za obrazovanje, mlade, kulturu i sport i njegova Odbora za poslove u kulturi.

Europska komisija odgovara Europskom parlamentu, odnosno, kad je riječ o kulturi, njegovu Odboru za kulturu i obrazovanje.

Za tu je suradnju potreban i dijalog s organizacijama civilnog društva, dionicima u području kulture i drugim akterima, kao što su gradovi i regije ili međunarodne organizacije, uključujući Vijeće Europe, Organizaciju Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO) i Organizaciju za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD).

Suradnja s državama članicama

Otvorena metoda koordinacije praktičan je i strukturiran način za okupljanje predstavnika država članica EU-a kako bi se potaknule razmjene najboljih primjera iz prakse kad je riječ o oblikovanju politika i programa financiranja. Ta im metoda potiče zajedničko razumijevanje predmetnih pitanja i pomaže u postizanju konsenzusa o rješenjima i njihovoj provedbi.

U skladu s otvorenom metodom koordinacije stručnjaci koje su imenovale države članice sastaju se pet do šest puta u razdoblju od 18 mjeseci kako bi sastavili preporuke o politikama, priručnike i alate koji će se koristiti po cijeloj Europi. Komisija je odgovorna za organizaciju aktivnosti u okviru otvorene metode koordinacije, domaćin je većine sastanaka i pruža potporu radu povezanih skupina tako što ažurira politike i osigurava potrebne informacije, npr. na temelju studija.

Stručne skupine za otvorenu metodu koordinacije sastaju se od 2008. Među njezinim su nedavnim temama:

U razdoblju od 2015. – 2018. (plan rada za kulturu za 2015. – 2018.) skupine za otvorenu metodu koordinacije sastavile su sljedeća izvješća:

Dijalog s kulturnim i kreativnim sektorima

Komisija se obvezuje na jačanje dijaloga s organizacijama iz kulturnih i kreativnih sektora u okviru Nove europske agende za kulturu. Takva je suradnja jedan od preduvjeta za uspješnu provedbu te agende.

Komisija okuplja dionike i donositelje odluka kako bi raspravljali o ključnim pitanjima u skladu s prioritetima i temama politike, uzimajući u obzir kretanja i potrebe u tim sektorima. Cilj mu je da se u političkim raspravama o kulturi na europskoj razini bolje čuje glas kulturnog sektora, uz istodobno poticanje tih organizacija na veću suradnju.

„Glasovi kulture” naziv je posebnog strukturiranog dijaloga koji Komisija podupire od 2015. On služi kao okvir za rasprave između dionika iz civilnog društva EU-a i Komisije. Glasove kulture trenutačno u ime Europske komisije vodi Goethe-Institut.

Na internetu pregledajte aktualne i prethodne teme dijaloga „Glasovi kulture”.

Više tema pronaći ćete u prethodnim izdanjima.