Skip to main content

Culture and Creativity

Unijna współpraca w dziedzinie polityki kulturalnej

Współpraca w dziedzinie polityki kulturalnej między Komisją Europejską a 27 krajami Unii Europejskiej (UE) odbywa się za pośrednictwem organów przygotowawczych Rady UE, którymi są Rada ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu oraz działający w jej ramach Komitet ds. Kultury.

W dziedzinie kultury Komisja Europejska podlega Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego.

Współpraca wymaga również dialogu z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, zainteresowanymi stronami z sektora kultury i innymi podmiotami, takimi jak miasta i regiony lub organizacje międzynarodowe, takie jak Rada Europy, Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) oraz Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Współpraca z krajami UE

Otwarta metoda koordynacji (OMK) umożliwia rozpowszechnianie wśród przedstawicieli krajów UE dobrych praktyk w zakresie opracowywania polityk i systemów finansowania. Ułatwia dyskusję, wypracowywanie kompromisowych rozwiązań oraz ich realizację w praktyce.

W ramach otwartej metody koordynacji eksperci wyznaczeni przez kraje UE spotykają się 5–6 razy w półtorarocznym cyklu i wspólnie opracowują zalecenia, podręczniki i materiały dla całej UE. Komisja odpowiada za organizację otwartej metody koordynacji, jest gospodarzem większości posiedzeń oraz wspiera członków grup OMK, poprzez dostarczanie aktualnych informacji o strategiach politycznych i wyników badań.

Spotkania ekspertów OMK są organizowane od 2008 r. Aktualne tematy:

W latach 2015–2018 (plan prac w dziedzinie kultury na lata 2015–2018) grupy OMK sporządziły następujące sprawozdania:

Dialog z sektorem kultury i sektorem kreatywnym

W nowym europejskim programie na rzecz kultury Komisja zobowiązuje się do intensywniejszego dialogu z organizacjami z sektora kultury i sektora kreatywnego. Taka współpraca jest jednym z warunków pomyślnej realizacji programu.

Komisja omawia z zainteresowanymi stronami i politykami najważniejsze tematy, z uwzględnieniem priorytetów politycznych oraz potrzeb sektora i zachodzących w nim zmian. Celem dialogu jest wzmocnienie potencjału sektora kultury w zakresie reprezentowania jego interesów w debatach politycznych na temat kultury na poziomie europejskim, a jednocześnie zachęcanie organizacji z sektora do ściślejszej współpracy.

Od 2015 r. Komisja wspiera platformę współpracy „Głosy kultury”. Jest to forum, na którym zainteresowane podmioty z unijnego sektora społeczeństwa obywatelskiego prowadzą dialog z Komisją Europejską. Organizacją Głosów kultury w imieniu Komisji Europejskiej zajmuje się Instytut Goethego.

Na stronie internetowej „Głosów kultury” można znaleźć tematy aktualnych oraz archiwalnych dyskusji.

Więcej tematów z poprzednich edycji