Skip to main content

Culture and Creativity

Yhteenkuuluvuus ja hyvinvointi

Miksi sosiaalinen yhteenkuuluvuus on elintärkeää Euroopalle?

Useista kriiseistä selviytyneen Euroopan haasteina ovat kasvava yhteiskunnallinen eriarvoisuus, väestön monimuotoisuus, populismi, radikalisoituminen ja muut uhat. Kulttuurin tukeminen kuuluu olennaisesti sosiaalisen yhteenkuuluvuuden rakentamiseen. Kulttuurilla on tärkeä rooli konfliktien välttämisessä ja ratkaisemisessa. Se on paras mahdollinen tapa kommunikoida kielimuurien yli, antaa ihmisille lisää vaikutusmahdollisuuksia ja tukea sosiaalista yhteenkuuluvuutta muun muassa pakolaisten, muiden maahanmuuttajien ja kantaväestön välillä. Se ehkäisee ihmisten kulttuuri-identiteetistä, sosioekonomisesta asemasta, iästä ja muista tekijöistä johtuvaa syrjäytymistä.

Kulttuuritoimintaan osallistuminen parantaa myös terveyttä ja hyvinvointia. Asuminen Euroopan kulttuuriperintöön liittyvien paikkojen lähellä voi parantaa elämänlaatua, ja kulttuuripalvelujen saatavuus on yksi psykologisen hyvinvoinnin tärkeimmistä taustatekijöistä.

Komission rooli

Komissio pyrkii lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta edistämällä kulttuuria ja kulttuurielämää ja parantamalla kulttuuripalvelujen saatavuutta. Tätä varten se edistää kansalaisten osallistumista ja kulttuurialoitteita sekä lisää ihmisten vaikutusmahdollisuuksia ja demokraattista tietoisuutta.

Komission tämän alan politiikoissa ja aloitteissa kiinnitetään erityistä huomiota muita heikommassa asemassa olevien ryhmien etuihin ja tarpeisiin. Näitä ryhmiä ovat esimerkiksi nuoret, vanhemmat sukupolvet, vammaiset, maahanmuuttaja- tai pakolaistaustaiset henkilöt sekä köyhyydessä tai aineellisessa puutteessa elävät ihmiset.

Jotta yhteenkuuluvuutta ja hyvinvointia koskevilla käytännöillä saavutettaisiin parhaat mahdolliset tulokset, komissio kannustaa yhteistyöhön muiden alojen, kuten koulutuksen, sosiaalihuollon, terveydenhuollon, tieteen ja teknologian sekä alue- ja kaupunkikehityksen kanssa.

EU:n tuki kulttuurille ja sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle

Komissio on toteuttanut monia aloitteita, joissa kulttuuri ja kulttuurinen monimuotoisuus on valjastettu sosiaalisen yhtenäisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Komissio on vuodesta 2008 lähtien määrittänyt sosiaalisen yhteenkuuluvuuden yhdeksi kulttuuripolitiikkansa painopisteistä. Tässä yhteydessä voidaan tuoda esiin Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuosi (2008) ja Platform for Intercultural Europe ‑foorumi (2008–2013).

Vuonna 2018 hyväksytty Euroopan uusi kulttuuriohjelma on vahvistanut kulttuuripolitiikan sosiaalista ulottuvuutta entisestään. Luova Eurooppa ‑ohjelma on tällä hetkellä alan hankkeiden tärkein rahoituksen lähde.

Lisäksi komissio kutsui vuosina 2017–2019 koolle avoimeen koordinointimenetelmään kuuluvan EU:n jäsenvaltioiden asiantuntijaryhmän, joka laati poliittisia päättäjiä ja kulttuurilaitoksia varten suuntaviivat ”From social inclusion to social cohesion: the role of culture policy” (2019)

Vuosina 2016–2017 kutsuttiin koolle toinen avoimen koordinointimenetelmän työryhmä keskustelemaan maahanmuuttajien ja pakolaisten kotouttamisesta yhteiskuntaan taiteen ja kulttuurin avulla. Työryhmän raportissa on 23 suositusta, joissa keskitytään kolmeen aiheeseen: vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen kulttuurienvälisen vuoropuhelun ja taiteiden avulla, eri alojen yhteistyöhön ja kumppanuuteen sekä kulttuurienvälisen vuoropuhelun tavoitteiden ja hankkeiden arviointiin.

Toinen tärkeä asiakirja, jossa käsitellään julkisten kulttuurilaitosten tehtävää sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistäjänä, on ”Report on the Role of Public Arts and Cultural Institutions in the Promotion of Cultural Diversity and Intercultural Dialogue” (2012–2014). Raportin tarkoituksena on auttaa asianomaisia julkisia kulttuurilaitoksia, taiteilijoita ja yhteisöjä sekä poliittisia päättäjiä valjastamaan kulttuurin tarjoamat mahdollisuudet hyödyttämään kaikkia.

Vuoropuhelu kansalaisyhteiskunnan kanssa

Sosiaalinen osallisuus on myös EU:n kansalaisyhteiskunnan kanssa käymän jäsennellyn vuoropuhelun asialistalla. Voices of Culture ‑ohjelmassa on käyty keskusteluja sidosryhmien kanssa seuraavista aiheista:

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Luova Eurooppa ‑ohjelmassa järjestetään säännöllisesti avoimia ehdotuspyyntöjä toimista EU:ssa ja sen ulkopuolella. Näillä toimilla voidaan edistää kulttuurienvälistä vuoropuhelua ja avoimuutta muita kulttuureja kohtaan sekä esimerkiksi auttaa pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamisessa.

Euroopan parlamentin ehdottama uusi valmistelutoimi vuodeksi 2020 helpottaa sellaisten kokemusten ja menestystarinoiden vaihtoa EU:n tasolla, jotka liittyvät kulttuurin rooliin hyvinvoinnin edistämisessä paikallistasolla. Euroopan komissio toteuttaa toimen. Lisätietoja pilottihankkeiden ja valmistelutoimien toteuttamisesta koulutuksen, nuorison, urheilun ja kulttuurin alalla on vuoden 2020 työohjelmassa (PDF-tiedosto).