Skip to main content

Culture and Creativity

Súdržnosť a kvalita života

Sociálna súdržnosť je životne dôležitá pre Európu

V dôsledku rôznych kríz čelí Európa rastúcej sociálnej nerovnosti, rozmanitej populácii, populizmu, radikalizácii a ďalším hrozbám. Podpora úlohy kultúry je kľúčovým aspektom budovania sociálnej súdržnosti. Kultúra je nevyhnutná na predchádzanie konfliktom a ich riešenie. Ide o ideálny komunikačný prostriedok prekonávajúci jazykové bariéry, pretože zlepšuje postavenie ľudí a uľahčuje sociálnu súdržnosť, a to aj medzi utečencami, migrantmi a hostiteľskými populáciami. Predchádza marginalizácii ľudí na základe ich kultúrnej identity, sociálno-ekonomického postavenia, veku a iných faktorov.

Účasť na kultúrnom živote zlepšuje aj zdravie a blaho. Život v blízkosti miest súvisiacich s európskym kultúrnym dedičstvom môže zlepšiť kvalitu života, pričom prístup ku kultúre predstavuje jeden z najdôležitejších faktorov psychologickej pohody.

Úloha Komisie

Cieľom Komisie je zvýšiť sociálnu súdržnosť podporou kultúry a kultúry a kultúrneho života a posilnením prístupu ku kultúre, a to prostredníctvom občianskej angažovanosti, podpory kultúrnych iniciatív a zlepšovania postavenia jednotlivcov a demokratického povedomia.

Politiky a iniciatívy Komisie v tejto oblasti venujú osobitnú pozornosť záujmom a potrebám znevýhodnených skupín, ako sú napríklad mladí ľudia, staršie generácie, osoby so zdravotným postihnutím, ľudia s migrantským alebo utečeneckým pôvodom, ako aj ľudia žijúci v chudobe alebo materiálnej deprivácii.

S cieľom dosiahnuť čo najlepšie možné výsledky vďaka opatreniam na zabezpečenie súdržnosti a dobrých životných podmienok sa podporuje spolupráca s ďalšími oblasťami, ako je vzdelávanie, sociálna starostlivosť, zdravotná starostlivosť, veda a technika, ako aj rozvoj vidieka a miest.

Podpora kultúry a sociálnej súdržnosti zo strany EÚ

Komisia viedla viaceré iniciatívy na využitie potenciálu kultúry a kultúrnej rozmanitosti v záujme sociálnej súdržnosti a kvality života. Od roku 2008 Komisia označila sociálnu súdržnosť za jednu z prioritných oblastí svojej kultúrnej politiky. Z tohto hľadiska možno vyzdvihnúť Európsky rok medzikultúrneho dialógu (2008) a Platformu pre medzikultúrnu Európu (2008 – 2013).

Nová európska stratégia pre kultúru prijatá v roku 2018 ďalej posilnila sociálny rozmer kultúrnej politiky. V súčasnosti je hlavným zdrojom financovania projektov v tejto oblasti program Kreatívna Európa.

V rokoch 2017 – 2019 zvolala Komisia expertnú skupinu pre otvorenú metódu koordinácie členských štátov EÚ, ktorá vypracovala usmernenia pre tvorcov politík a kultúrne inštitúcie na tému „Od sociálneho začlenenia k sociálnej súdržnosti: úloha politiky v oblasti kultúry“ (2019).

V rokoch 2016 – 2017 bola zvolaná ďalšia skupina pre otvorenú metódu koordinácie s cieľom diskutovať o integrácii migrantov a utečencov do spoločnosti prostredníctvom umenia a kultúry. Správa skupiny obsahuje 23 odporúčaní zameraných na tri témy: posilnenie postavenia prostredníctvom medzikultúrneho dialógu a umenia, medziodvetvová a partnerská spolupráca a hodnotenie cieľov a projektov medzikultúrneho dialógu.

Správa o úlohe verejných umeleckých a kultúrnych inštitúcií na účely podpory kultúrnej rozmanitosti a medzikultúrneho dialógu (2012 – 2014) je ďalším dôležitým dokumentom, v ktorom sa zdôrazňuje poslanie verejných kultúrnych inštitúcií podporovať sociálnu súdržnosť. Hlavnou myšlienkou správy je pomôcť špecializovaným verejným kultúrnym inštitúciám, umelcom a komunitám, ako aj tvorcom politík využiť potenciál kultúry v prospech všetkých.

Dialóg s občianskou spoločnosťou

Sociálne začlenenie je tiež súčasťou programu štruktúrovaného dialógu EÚ s občianskou spoločnosťou. V rámci stretnutia Voices of Culture sa uskutočnili diskusie so zainteresovanými stranami o relevantných témach:

Aké sú ďalšie kroky?

V rámci programu Kreatívna Európa sa pravidelne organizujú otvorené výzvy na prekladanie návrhov na činnosti v rámci EÚ a mimo nej. Tieto činnosti môžu prispieť k medzikultúrnemu dialógu, otvorenosti voči iným kultúram, ako aj pomôcť napríklad pri integrácii utečencov a migrantov.

Nová prípravná akcia navrhnutá Európskym parlamentom na rok 2020 uľahčí výmenu skúseností a úspešných príkladov na úrovni EÚ súvisiacich s úlohou kultúry pomáhať pri rozvoji dobrých životných podmienok na miestnej úrovni. Prípravnú akciu vykoná Európska komisia. Viac informácií nájdete v ročnom pracovnom programe na rok 2020 [pdf] na vykonávanie pilotných projektov a prípravných akcií v oblasti vzdelávania, mládeže, športu a kultúry.