Skip to main content

Culture and Creativity

Книги и издателска дейност

Издателският сектор е една от най-големите културни индустрии в Европа, като неговата обща пазарна стойност се оценява на 36—38 милиарда евро. Според доклада на Европейската федерация на издателите от 2018 г. цялата верига на стойността на книгите (включваща автори, книжарници, печатари, специалисти по графично оформление и др.) осигурява заетост на повече от половин милион души. Европейският сектор на книгоиздаването е невероятно богат и разнообразен, като годишно се издават по над 500 000 заглавия.

Много от европейските книги обаче не са достъпни за европейците. Основните причини са езиковата и географската разпокъсаност на пазарите и преобладаващият брой книги, написани на английски език, които представляват 80 — 90 % от наличните преводи в Европа. Литературата на много европейски държави твърде рядко се превежда на други езици. В резултат на това много европейски читатели нямат достъп до богатството и многообразието на европейската литература.

Секторът на книгоиздаването страда и от бавното адаптиране към цифровия преход и трайно намаляващия интерес към четенето на литературни произведения.

Кризата с COVID-19 допълнително засили тези тенденции и необходимостта от подпомагане на възстановяването и конкурентоспособността на книгоиздаването.

Европейският съюз подкрепя сектора на книгоиздаването чрез комбинация от инструменти и политики, включващи финансиране, диалог и регулиране.

Подкрепа за книгоиздаването в програмата „Творческа Европа“

Основните цели на програмата „Творческа Европа“ са да се повиши разпространението на литературни творби в Европа, да се разнообрази аудиторията на европейските книги и да се засили конкурентоспособността на издателския сектор.

Подпомагане на превода на литературни произведения

В рамките на програма „Творческа Европа“ се предоставя съфинансиране на издателите, за да се насърчават преводът и публикуването на книги, особено от по-слабо представени езици. Финансовата подкрепа покрива 50 % от разходите за писмен превод, както и за разпространение и популяризиране сред по-широка аудитория. Повечето от рекламните дейности (посещения на автори, фестивали, четения) се организират в сътрудничество с търговци на книги, библиотеки или литературни фестивали, като по този начин се укрепва местната/националната книжна екосистема.

От началото на изпълнението на програмата са избрани над 320 проекта на европейски издатели за превод и популяризиране на повече от 2700 книги от 41 различни езика в Европа. Разнообразието от езици и жанрове напълно отразява езиковото и културното многообразие на европейската литература.

Сътрудничество и платформа за популяризиране на творби

В допълнение към подкрепата за преводи на литературни творби, по програмата се съфинансират различни проекти за сътрудничество и платформи. Следните завършени или текущи проекти илюстрират как програма „Творческа Европа“ подкрепя книжния сектор по цялата верига на стойността на книгите — от автора до читателя.

 • Развитие на талантите: В рамките на проекта CELA (Свързване на нови автори) се обучават и свързват помежду си 30 нови автори, 80 нови преводачи и 6 нови литературни специалисти, като се предоставя по-голяма възможност на малките езици и се стимулират промени.
 • Онлайн популяризиране и разпространение: European comics е общоевропейско цифрово предприятие, управлявано от 13 европейски издатели на комикси от 8 европейски държави. То допринася за създаването и популяризирането на европейски комикси и графични романи чрез няколко действия:
  • създаване на колективен цифров каталог
  • организиране на посещения на автори и прояви в цяла Европа и Северна Америка
  • създаване на уебсайт, предназначен за читатели на комикси и специалисти в областта на комиксите. 
 • Популяризиране на поезията: Създадената през 2017 г. платформа Versopolis се разраства с течение на времето, като днес включва 23 фестивала на поезията и литературата в Европа. На тези фестивали се популяризират над 200 поети, пишещи на 32 европейски езика, а повече от 1800 техни стихотворения са публикувани на уебсайта.
 • Контакти между предприятия: Проектът ALDUS (Мрежа на европейските панаири на книгите) представлява международна мрежа с участието на най-големите панаири на книгите в света (Франкфурт и Болоня), няколко панаира на национално равнище и национални издателски асоциации. Целта на проекта е по-нататъшно професионализиране на бързо променящото се европейско книгоиздаване.
 • Ангажиране на аудиторията — Проектът SILO (Социално приобщаващи литературни дейности) има за цел чуждестранната европейска литература да стане достъпна за всички. Организации от седем държави работят пряко с гражданите, като включват бежанци, болнични пациенти, млади хора, затворници, ученици от средните училища и възрастни хора, за да предлагат литературни творби по улиците в крайните градски райони, в болниците и изобщо там, където има нужда от качествена литература.
 • Четене и образование: Проектът READ ON (четене за удоволствие, постижения и развитие на младите хора) има за цел да се повиши интересът на младите хора към литературата и да се привлече вниманието им, като се стимулира удоволствието им от четенето, докато използват своите цифрови умения. В рамките на проекта, който представлява партньорство между шест държави, се организират прояви в училища, юношески фестивали, барове и неформални места за общуване, като се предлагат уеб решения, за да се гарантира, че младите хора четат книги. Бързо променящото се цифрово общество не е враг, а начин за по-нататъшно развитие на уменията за четене на младите хора, от които те ще се нуждаят за бъдещ успех в своя академичен, социален и професионален живот.

Какво се очаква в следващата програма „Творческа Европа“ (2021—2027 г.)

Европейската комисия реши да засили подкрепата си за книгоиздаването в рамките на бъдещата програма „Творческа Европа“, като увеличи финансирането за преводи и популяризиране на книги и чрез специфична за сектора подкрепа за засилване на обучението, професионализацията и изграждането на мрежи в книгоиздаването.

Награда за литература на Европейския съюз

Чрез Наградата за литература на Европейския съюз се изтъкват креативността, многообразието и богатството на съвременната европейска художествена литература. По този начин се насърчава разпространението на литература в Европа и засилването на интереса към чуждестранните литературни произведения.

Надпреварата за наградата се организира от консорциум на Европейския съвет на писателите, Федерацията на европейските издатели и Европейската и международната федерация на търговците на книги с подкрепата на програма „Творческа Европа“. От първото издание на наградата през 2008 г. досега 135 нови автори от 41 европейски страни достигнаха до нови пазари, тъй като техни творби бяха преведени на няколко езика.

Диалог и сътрудничество с държавите членки и заинтересованите страни

Комисията поддържа постоянен диалог с представители на сектора и наскоро създаде група за отворен метод на координация по въпросите на многоезичието и превода, чиято цел е да отправи препоръки за подобряване на разпространението на литературни творби в Европа и за укрепване на сектора на писмения превод.