Skip to main content

Culture and Creativity

Knihy a vydavatelská činnost

Vydavatelské odvětví je jedním z největších kulturních odvětví v Evropě s celkovou tržní hodnotou odhadovanou na 36–38 miliard eur. Podle zprávy Evropské federace vydavatelů z roku 2018 zaměstnává celý knižní hodnotový řetězec (zahrnující autory, knihkupce, tiskárny, výtvarníky atd.) více než půl milionu lidí. S více než 500 000 tituly, které jsou ročně vydávány, je evropské knižní odvětví neuvěřitelně bohaté a rozmanité.

Mnohé evropské knihy však nejsou pro Evropany dostupné. Hlavními důvody jsou jazyková a geografická roztříštěnost trhů a převaha knih napsaných v angličtině, které představují 80–90 % překladů dostupných v Evropě. Literatura mnoha evropských zemí je do jiných jazyků překládána jen velmi zřídka. Mnozí čtenáři v Evropě tak ve výsledku nemají přístup k bohatství a rozmanitosti evropské literatury.

Knižní odvětví také trpí v důsledku pomalé adaptace na digitalizaci a neustálého poklesu počtu čtenářů knih.

Krize spojená s covidem-19 tyto trendy a nutnost podporovat oživení a konkurenceschopnost knižního odvětví ještě umocnila.

Evropská unie podporuje knižní odvětví prostřednictvím níže uvedené kombinace nástrojů a politik zahrnující financování, dialog a právní předpisy.

Podpora knižního odvětví v rámci programu Kreativní Evropa

Hlavním cílem programu Kreativní Evropa je posílit šíření literárních děl v Evropě, diverzifikovat čtenáře evropských knih a posílit konkurenceschopnost vydavatelského odvětví.

Podpora literárního překladu

Program Kreativní Evropa poskytuje spolufinancování pro vydavatele s cílem podpořit překlad a publikaci knih, zejména knih napsaných v méně zastoupených jazycích. Finanční podpora pokrývá 50 % nákladů na překlad, ale také distribuci a propagaci směrem k širšímu okruhu čtenářů. Většina propagačních činností (návštěvy autorů, festivaly, čtení) je organizována ve spolupráci s knihkupci, knihovnami nebo literárními festivaly, které posilují místní/celostátní knižní ekosystém.

Od zahájení programu bylo vybráno více než 320 projektů evropských vydavatelů s cílem přeložit a v rámci celé Evropy propagovat více než 2 700 knih ve 41 různých jazycích. Rozmanitost jazyků a žánrů plně odráží jazyky a kulturní rozmanitost literatury v Evropě.

Spolupráce a platforma pro propagaci děl

Program Kreativní Evropa kromě podpory literárních překladů spolufinancuje celou řadu projektů spolupráce a platforem. Níže uvedené skončené nebo probíhající projekty dokládají, jakým způsobem program Kreativní Evropa v rámci knižního odvětví podporuje celý knižní hodnotový řetězec od autora až po čtenáře:

 • Rozvoj talentů: projekt CELA (Propojování začínajících literárních umělců) vzdělává a spojuje 30 začínajících autorů, 80 začínajících překladatelů a šest začínajících pracovníků v literárním odvětví, čímž poskytuje lepší příležitost méně rozšířeným jazykům a podporuje změnu.
 • Online propagace a distribuce: Evropský komiks je celoevropský digitální podnik, který provozuje třináct evropských vydavatelů komiksů z osmi evropských zemí. Prostřednictvím několika činností přispívá k podpoře a rozvoji evropských komiksů a grafických románů
  • tvorba kolektivního digitálního katalogu
  • pořádání autorských turné a akcí po celé Evropě a Severní Americe
  • zřízení internetových stránek určených čtenářům komiksů a pracovníkům v této oblasti 
 • Podpora poezie: Platforma Versopolis vytvořená v roce 2017 se v průběhu let rozrostla a nyní zahrnuje 23 festivalů poezie a literárních festivalů v Evropě. V rámci těchto festivalů se představilo více než 200 básníků v 32 různých evropských jazycích a více než 1 800 jejich básní bylo zveřejněno na internetových stránkách.
 • Budování mezipodnikových sítí: Projekt ALDUS (síť evropských knižních veletrhů) je mezinárodní síť největších světových knižních veletrhů (konaných ve Frankfurtu a Boloni), několika národních veletrhů a sdružení vydavatelů, jejímž hlavním cílem je větší profesionalizace rychle se měnícího evropského vydavatelského prostředí.
 • Zapojení čtenářů – projekt SILO (Literární činnosti podporující sociální začleňování) si klade za cíl zpřístupnit zahraniční evropskou literaturu všem zájemcům. Organizace ze sedmi zemí spolupracují přímo s občany, angažují uprchlíky, pacienty z nemocnic, mladé lidi, vězně, studenty středních škol a starší osoby, aby přinesli literaturu do ulic na periferiích měst, do nemocnic a všude tam, kde si lidé rádi přečtou dobrou knihu.
 • Čtení a vzdělávání: Projekt READ ON (čtení pro zábavu, úspěch a rozvoj mladých lidí) si klade za cíl zvýšit zájem mladých lidí o literaturu a přilákat jejich pozornost pěstováním jejich radosti ze čtení během využívání jejich digitálních dovedností. Projekt vytvořený na základě partnerství šesti zemí pořádá akce na školách, festivalech pro mládež, v barech a na neformálních místech a nabízí internetová řešení, která mají mladým lidem pomoci seznámit se s knihami. Rychle se měnící digitální společnost není nepřítelem, ale nabízí způsob, jak dále rozvíjet čtenářské dovednosti, které mladí lidé budou potřebovat pro budoucí úspěch ve svém akademickém, sociálním a pracovním životě.

Co lze očekávat v rámci nadcházejícího programu Kreativní Evropa (2021–2027)

Evropská komise se rozhodla v rámci budoucího programu Kreativní Evropa posílit podporu knižního sektoru prostřednictvím navýšení financování překladu a propagace knih a odvětvově specifické podpory pro zvýšení odborné přípravy, profesionalizace a vytváření sítí v knižním sektoru.

Cena Evropské unie za literaturu

Cena Evropské unie za literaturu je zaměřena na kreativitu a rozmanité bohatství současné evropské beletrie. Tímto způsobem podporuje oběh literatury v Evropě a podporuje větší zájem o zahraniční literární díla.

Udílení této ceny pořádá s podporou programu Kreativní Evropa konsorcium Evropské rady spisovatelů, Federace evropských vydavatelů a Evropské a mezinárodní federace knihkupců. Díky této ceně proniklo od jejího prvního udílení v roce 2008 na nové trhy 135 nových autorů ze 41 evropských zemí, protože jejich díla byla přeložena do několika jazyků.

Dialog a spolupráce s členskými státy a zúčastněnými stranami

Komise vede s tímto odvětvím nepřetržitý dialog a nedávno zřídila skupinu otevřené metody koordinace pro mnohojazyčnost a překlad, jejímž cílem je poskytnout doporučení, jak zlepšit oběh děl v Evropě a posílit překladatelské odvětví.