Skip to main content

Culture and Creativity

Knihy a vydavateľská činnosť

A woman relaxing on a sofa with a book

Vydavateľské odvetvie patrí k najväčším kultúrnym odvetviam v Európe, pričom jeho celková trhová hodnota sa odhaduje na úrovni 36 až 38 miliárd EUR. Podľa správy Federácie európskych vydavateľov z roku 2018 sa odhaduje, že celý hodnotový reťazec kníh (vrátane autorov, kníhkupcov, tlačiarov, dizajnérov atď.) zamestnáva viac ako pol milióna ľudí. Európske knižné odvetvie je neuveriteľne bohaté a rozmanité, ročne sa v ňom vydá viac než 500 000 kníh.

K mnohým európskym knihám však Európania nemajú prístup. Hlavným dôvodom je lingvistická a geografická rozdrobenosť trhov a dominantné postavenie kníh v angličtine, ktoré v Európe tvoria 80 až 90 % dostupných prekladov. Literatúra mnohých európskych krajín sa do iných jazykov prekladá len veľmi zriedkavo. V dôsledku toho mnohí európski čitatelia nemôžu naplno oceniť bohatosť a rozmanitosť európskej literatúry.

Knižnému odvetviu škodí aj pomalý prechod na digitálnu technológiu a neustály pokles záujmu o literatúru.

Kríza spôsobená pandémiou COVID-19 tieto trendy ešte viac posilnila, rovnako tak aj potrebu podporiť oživenie a konkurencieschopnosť knižného sektora.

Európska únia podporuje knižné odvetvie prostredníctvom týchto rôznych nástrojov a politík zameraných na financovanie, dialóg a právne predpisy.

Podpora knižného sektora v rámci programu Kreatívna Európa

Hlavným cieľom programu Kreatívna Európa je rozšíriť obeh literatúry v Európe, diverzifikovať rady čitateľov európskych kníh a posilniť konkurencieschopnosť vydavateľského odvetvia.

Podpora literárneho prekladu

V rámci programu Kreatívna Európa sa vydavateľom poskytuje spolufinancovanie na podporu prekladu a vydávania kníh, najmä kníh z menej zastúpených jazykov. Finančná podpora pokrýva 50 % nákladov na preklad, ale aj na distribúciu a propagáciu väčšiemu počtu čitateľov. Väčšina propagačných činností (autorské návštevy, festivaly, čítania) sa organizuje v spolupráci s kníhkupectvami, knižnicami alebo literárnymi festivalmi, čo posilňuje miestny/národný knižný ekosystém.

Od začiatku programu sa už vybralo viac ako 320 projektov európskych vydavateľov na preklad a propagáciu viac ako 2 700 kníh zo 41 rôznych jazykov z celej Európy. Táto pestrosť jazykov a žánrov v plnej miere odzrkadľuje jazykovú a kultúrnu rozmanitosť literatúry v Európe.

Spolupráca a platforma na propagáciu diel

Okrem podpory literárnych prekladov sa týmto programom spolufinancujú aj rôzne projekty spolupráce a platforiem. Tieto projekty, ktoré sa už uskutočnili alebo stále prebiehajú, sú príkladom toho, ako program Kreatívna Európa podporuje knižné odvetvie v rámci celého hodnotového reťazca kníh – od autora až k čitateľovi.

 • Rozvoj talentov: Projekt CELA (Connecting Emerging Literary Artists – Prepájanie nových literárnych umelcov) vzdeláva a spája 30 nových autorov, 80 nových prekladateľov a šesť nových pracovníkov z oblasti literatúry, pričom ponúka viac príležitostí malým jazykom a podporuje zmenu.
 • Online propagácia a distribúcia: Európske komiksy sú celoeurópskou digitálnou platformou, ktorú spravuje 13 európskych vydavateľov komiksov z ôsmich európskych krajín. Podieľa sa na propagácii a rozvoji európskych komiksov a grafických románov viacerými činnosťami:
  • tvorbou kolektívneho digitálneho katalógu,
  • organizáciou turné a podujatí s autormi po celej Európe a Severnej Amerike,
  • zriadením webového sídla určeného pre čitateľov komiksov a odborníkov na komiksy. 
 • Propagácia poézie: Platforma Versopolis vytvorená v roku 2017 sa časom rozrástla a zastrešuje 23 európskych festivalov poézie a literatúry. Spolu spropagovali viac ako 200 básnikov z 32 rôznych európskych jazykov a na webovom sídle bolo uverejnených vyše 1 800 ich básní.
 • Vytváranie sietí medzi podnikmi: Projekt ALDUS (Európska sieť knižných veľtrhov) je medzinárodná sieť najväčších knižných veľtrhov na svete (vo Frankfurte a v Boloni), niekoľkých národných veľtrhov a vydavateľských združení. Jeho hlavným cieľom je prehlbovať odbornosť rýchlo sa meniacej európskej vydavateľskej scény.
 • Zapájanie publika – platforma SILO (Socially Inclusive Literature Operations – Sociálne inkluzívne literárne činnosti) je zameraná na sprístupňovanie zahraničnej európskej literatúry pre všetkých. Organizácie zo siedmich krajín spolupracujú priamo s občanmi, pričom zapájajú utečencov, pacientov v nemocniciach, mladých dospelých, väzňov, študentov stredných škôl a starších ľudí v snahe priniesť literatúru do ulíc v okrajových častiach miest, do nemocníc a všade tam, kde je potrebný dobrý príbeh.
 • Čítanie a vzdelávanie: Cieľom projektu READ ON (čítanie pre radosť, úspech a rozvoj mladých ľudí) je zvyšovať záujem mladých ľudí o literatúru a získať ich pozornosť pestovaním radosti z čítania, pri ktorom môžu využívať svoje digitálne zručnosti. Projekt tvoria partneri zo šiestich krajín a v rámci neho sa organizujú podujatia na školách, festivaloch pre dospievajúcich, v podnikoch a neformálnych priestoroch. Okrem toho ponúka webové riešenia s cieľom zabezpečiť, aby mladí ľudia poznali knihy. Rýchlo sa meniaca digitálna spoločnosť nie je nepriateľom, ale spôsobom, ako u mladých ľudí ďalej prehlbovať čitateľské zručnosti, ktoré budú potrebovať na dosiahnutie budúcich úspechov vo svojom akademickom, spoločenskom a pracovnom živote.

Čo sa očakáva od ďalšieho programu Kreatívna Európa (2021 – 2027)

Európska komisia sa rozhodla v rámci budúceho programu Kreatívna Európa posilniť podporu knižného sektora zvýšením financovania na preklad a propagáciu kníh a konkrétnou odvetvovou podporou na zintenzívnenie odbornej prípravy, profesionalizácie a vytvárania sietí v knižnom sektore.

Cena Európskej únie za literatúru

Cena Európskej únie za literatúru upriamuje pozornosť na tvorivosť a bohatú rozmanitosť súčasnej európskej literatúry v oblasti beletrie. Týmto spôsobom propaguje šírenie literatúry v Európe a nabáda k väčšiemu záujmu o inonárodné literárne diela.

Udeľovanie tejto ceny organizuje s podporou programu Kreatívna Európa konzorcium pozostávajúce z Európskej rady spisovateľov, Federácie európskych vydavateľov a Federácie európskych a medzinárodných kníhkupcov. Vďaka tejto cene sa od jej prvého ročníka v roku 2008 dostalo na nové trhy 135 nových autorov zo 41 európskych krajín, keďže ich diela boli preložené do niekoľkých jazykov.

Dialóg a spolupráca s členskými štátmi a so zainteresovanými stranami

Komisia je s týmto odvetvím v neustálom dialógu a nedávno zriadila skupinu pre otvorenú metódu koordinácie zameranú na viacjazyčnosť a preklad, ktorej cieľom je poskytovať odporúčania o tom, ako zlepšiť šírenie diel v Európe a posilniť prekladateľské odvetvie.

Related resources

The European Union Prize for Literature

This prize puts a spotlight on the wealth of creativity and diversity of Europe’s contemporary literature, particularly in the field of fiction. In this way, it promotes the circulation of literature within Europe and to encourages greater interest in non-national literary works.

The prize is organised by the Federation of European Publishers and the European and International Booksellers Federation, with the support of Creative Europe. Thanks to this prize and since its first edition in 2008, 135 emerging authors from 41 European countries have reached new markets as their works have been translated into several languages.

European Union Prize for Literature

Day of European Authors

The Day of European Authors is a new initiative of the European Commission to connect younger generations with book reading and to help them discover the diversity of European literature. The Day is also an opportunity to emphasise the importance of all the programmes and initiatives already running in individual EU countries to promote reading. The first edition of the Day of European Authors took place on 27 March 2023.

Day of European Authors

Dialogue and cooperation with EU member states and stakeholders

The Commission is in constant dialogue with the sector through, for instance, Open Method of Coordination (OMC) groups bringing together representatives and policymakers form EU members state and practitioners from the book value chain.

OMC report on translation and multilingualism - Translators on the cover report

The EU Expert Group on Multilingualism and Translation published its "Translators on the Cover" report in February 2022 on the role of translators for the cultural and creative sectors and the circulation of books in Europe.

The report proposes recommendations to improve translators’ working conditions and professional developments.

It also includes recommendations on how EU and member states’ public institutions can work together to stimulate the translation and the promotion of European books. The focus of the report is on literary translation, but the expert group gives also key recommendations for the audiovisual and theatre translation sectors.

Future OMC group on libraries

Libraries play a key role in Europe’s democratic, social, cultural, and educational landscape at all levels. The recently adopted EU Work plan for culture 2023-26 endorsed by the culture ministers provides for the establishment of a new OMC group on public libraries to be launched in 2024.

The group will explore the future of public libraries and in particular how to strengthen the multiple roles of libraries as gateways to and transmitters of cultural works, skills and European values.