Skip to main content

Culture and Creativity

Knihy a vydavateľská činnosť

Vydavateľské odvetvie patrí k najväčším kultúrnym odvetviam v Európe, pričom jeho celková trhová hodnota sa odhaduje na úrovni 36 až 38 miliárd EUR. Podľa správy Federácie európskych vydavateľov z roku 2018 sa odhaduje, že celý hodnotový reťazec kníh (vrátane autorov, kníhkupcov, tlačiarov, dizajnérov atď.) zamestnáva viac ako pol milióna ľudí. Európske knižné odvetvie je neuveriteľne bohaté a rozmanité, ročne sa v ňom vydá viac než 500 000 kníh.

K mnohým európskym knihám však Európania nemajú prístup. Hlavným dôvodom je lingvistická a geografická rozdrobenosť trhov a dominantné postavenie kníh v angličtine, ktoré v Európe tvoria 80 až 90 % dostupných prekladov. Literatúra mnohých európskych krajín sa do iných jazykov prekladá len veľmi zriedkavo. V dôsledku toho mnohí európski čitatelia nemôžu naplno oceniť bohatosť a rozmanitosť európskej literatúry.

Knižnému odvetviu škodí aj pomalý prechod na digitálnu technológiu a neustály pokles záujmu o literatúru.

Kríza spôsobená pandémiou COVID-19 tieto trendy ešte viac posilnila, rovnako tak aj potrebu podporiť oživenie a konkurencieschopnosť knižného sektora.

Európska únia podporuje knižné odvetvie prostredníctvom týchto rôznych nástrojov a politík zameraných na financovanie, dialóg a právne predpisy.

Podpora knižného sektora v rámci programu Kreatívna Európa

Hlavným cieľom programu Kreatívna Európa je rozšíriť obeh literatúry v Európe, diverzifikovať rady čitateľov európskych kníh a posilniť konkurencieschopnosť vydavateľského odvetvia.

Podpora literárneho prekladu

V rámci programu Kreatívna Európa sa vydavateľom poskytuje spolufinancovanie na podporu prekladu a vydávania kníh, najmä kníh z menej zastúpených jazykov. Finančná podpora pokrýva 50 % nákladov na preklad, ale aj na distribúciu a propagáciu väčšiemu počtu čitateľov. Väčšina propagačných činností (autorské návštevy, festivaly, čítania) sa organizuje v spolupráci s kníhkupectvami, knižnicami alebo literárnymi festivalmi, čo posilňuje miestny/národný knižný ekosystém.

Od začiatku programu sa už vybralo viac ako 320 projektov európskych vydavateľov na preklad a propagáciu viac ako 2 700 kníh zo 41 rôznych jazykov z celej Európy. Táto pestrosť jazykov a žánrov v plnej miere odzrkadľuje jazykovú a kultúrnu rozmanitosť literatúry v Európe.

Spolupráca a platforma na propagáciu diel

Okrem podpory literárnych prekladov sa týmto programom spolufinancujú aj rôzne projekty spolupráce a platforiem. Tieto projekty, ktoré sa už uskutočnili alebo stále prebiehajú, sú príkladom toho, ako program Kreatívna Európa podporuje knižné odvetvie v rámci celého hodnotového reťazca kníh – od autora až k čitateľovi.

 • Rozvoj talentov: Projekt CELA (Connecting Emerging Literary Artists – Prepájanie nových literárnych umelcov) vzdeláva a spája 30 nových autorov, 80 nových prekladateľov a šesť nových pracovníkov z oblasti literatúry, pričom ponúka viac príležitostí malým jazykom a podporuje zmenu.
 • Online propagácia a distribúcia: Európske komiksy sú celoeurópskou digitálnou platformou, ktorú spravuje 13 európskych vydavateľov komiksov z ôsmich európskych krajín. Podieľa sa na propagácii a rozvoji európskych komiksov a grafických románov viacerými činnosťami:
  • tvorbou kolektívneho digitálneho katalógu,
  • organizáciou turné a podujatí s autormi po celej Európe a Severnej Amerike,
  • zriadením webového sídla určeného pre čitateľov komiksov a odborníkov na komiksy. 
 • Propagácia poézie: Platforma Versopolis vytvorená v roku 2017 sa časom rozrástla a zastrešuje 23 európskych festivalov poézie a literatúry. Spolu spropagovali viac ako 200 básnikov z 32 rôznych európskych jazykov a na webovom sídle bolo uverejnených vyše 1 800 ich básní.
 • Vytváranie sietí medzi podnikmi: Projekt ALDUS (Európska sieť knižných veľtrhov) je medzinárodná sieť najväčších knižných veľtrhov na svete (vo Frankfurte a v Boloni), niekoľkých národných veľtrhov a vydavateľských združení. Jeho hlavným cieľom je prehlbovať odbornosť rýchlo sa meniacej európskej vydavateľskej scény.
 • Zapájanie publika – platforma SILO (Socially Inclusive Literature Operations – Sociálne inkluzívne literárne činnosti) je zameraná na sprístupňovanie zahraničnej európskej literatúry pre všetkých. Organizácie zo siedmich krajín spolupracujú priamo s občanmi, pričom zapájajú utečencov, pacientov v nemocniciach, mladých dospelých, väzňov, študentov stredných škôl a starších ľudí v snahe priniesť literatúru do ulíc v okrajových častiach miest, do nemocníc a všade tam, kde je potrebný dobrý príbeh.
 • Čítanie a vzdelávanie: Cieľom projektu READ ON (čítanie pre radosť, úspech a rozvoj mladých ľudí) je zvyšovať záujem mladých ľudí o literatúru a získať ich pozornosť pestovaním radosti z čítania, pri ktorom môžu využívať svoje digitálne zručnosti. Projekt tvoria partneri zo šiestich krajín a v rámci neho sa organizujú podujatia na školách, festivaloch pre dospievajúcich, v podnikoch a neformálnych priestoroch. Okrem toho ponúka webové riešenia s cieľom zabezpečiť, aby mladí ľudia poznali knihy. Rýchlo sa meniaca digitálna spoločnosť nie je nepriateľom, ale spôsobom, ako u mladých ľudí ďalej prehlbovať čitateľské zručnosti, ktoré budú potrebovať na dosiahnutie budúcich úspechov vo svojom akademickom, spoločenskom a pracovnom živote.

Čo sa očakáva od ďalšieho programu Kreatívna Európa (2021 – 2027)

Európska komisia sa rozhodla v rámci budúceho programu Kreatívna Európa posilniť podporu knižného sektora zvýšením financovania na preklad a propagáciu kníh a konkrétnou odvetvovou podporou na zintenzívnenie odbornej prípravy, profesionalizácie a vytvárania sietí v knižnom sektore.

Cena Európskej únie za literatúru

Cena Európskej únie za literatúru upriamuje pozornosť na tvorivosť a bohatú rozmanitosť súčasnej európskej literatúry v oblasti beletrie. Týmto spôsobom propaguje šírenie literatúry v Európe a nabáda k väčšiemu záujmu o inonárodné literárne diela.

Udeľovanie tejto ceny organizuje s podporou programu Kreatívna Európa konzorcium pozostávajúce z Európskej rady spisovateľov, Federácie európskych vydavateľov a Federácie európskych a medzinárodných kníhkupcov. Vďaka tejto cene sa od jej prvého ročníka v roku 2008 dostalo na nové trhy 135 nových autorov zo 41 európskych krajín, keďže ich diela boli preložené do niekoľkých jazykov.

Dialóg a spolupráca s členskými štátmi a so zainteresovanými stranami

Komisia je s týmto odvetvím v neustálom dialógu a nedávno zriadila skupinu pre otvorenú metódu koordinácie zameranú na viacjazyčnosť a preklad, ktorej cieľom je poskytovať odporúčania o tom, ako zlepšiť šírenie diel v Európe a posilniť prekladateľské odvetvie.