Skip to main content

Culture and Creativity

Knjige in založništvo

A woman relaxing on a sofa with a book

Založniški sektor je eden največjih kulturnih sektorjev s skupno tržno vrednostjo med 36 in 38 milijard evrov. V skladu s poročilom Združenja evropskih založnikov iz leta 2018 naj bi celotna knjižna vrednostna veriga (vključno z avtorji, knjigotržci, tiskarji, oblikovalci itd.) zaposlovala več kot pol milijona ljudi. Evropski knjižni sektor je z več kot 500 000 letno objavljenimi naslovi neverjetno bogat in raznolik.

Vendar pa veliko evropskih knjig prebivalcem EU ni dostopnih. Glavna razloga sta jezikovna in geografska razdrobljenost trgov ter prevladovanje knjig, napisanih v angleščini, ki predstavljajo 80–90 % prevodov, ki so na voljo v Evropi. Književnost mnogih evropskih držav je redko prevedena v druge jezike. Posledično številni evropski bralci nimajo dostopa do bogastva in raznolikosti evropske književnosti.

Tudi knjižni sektor se je počasi prilagajal prehodu na digitalno tehnologijo in stalnemu upadanju literarnega branja.

Kriza zaradi COVID-19 je še dodatno okrepila te trende ter potrebo po podpori okrevanju in konkurenčnosti knjižnega sektorja.

Evropska unija podpira knjižni sektor z naslednjo kombinacijo orodij in politik, ki izhajajo iz financiranja, dialoga in predpisov.

Podpora knjižnemu sektorju v programu Ustvarjalna Evropa

Glavni cilji programa Ustvarjalna Evropa so okrepiti kroženje književnosti v Evropi, diverzifikacija občinstva evropskih knjig in krepitev konkurenčnosti založništva.

Podpora literarnemu prevajanju

Program Ustvarjalna Evropa založnikom omogoča sofinanciranje prevajanja in objavljanja knjig, zlasti iz jezikov, ki so manj zastopani. Finančna podpora pokriva 50 % stroškov prevajanja, pa tudi distribucijo in promocijo širši javnosti. Večina promocijskih dejavnosti (obiski avtorjev, festivali, branja) se organizira v sodelovanju s knjigotržci, knjižnicami ali festivali književnosti, ki krepijo lokalni/nacionalni knjižni ekosistem.

Od začetka programa je bilo za prevajanje in promocijo več kot 2 700 knjig v 41 različnih jezikih po vsej Evropi izbranih več kot 320 projektov s strani evropskih založnikov. Raznolikost jezikov in zvrsti v celoti odraža jezike in kulturno raznolikost literature v Evropi.

Sodelovanje in platforma za promocijo del

Poleg podpore literarnemu prevajanju program sofinancira različne platforme in projekte sodelovanja. Naslednji pretekli ali tekoči projekti prikazujejo, kako Ustvarjalna Evropa podpira knjižni sektor v celotni vrednostni verigi knjig, od avtorja do bralca.

 • Razvoj talentov: CELA (povezovanje nastajajočih literarnih umetnikov) usposablja in povezuje 30 novih avtorjev, 80 novih prevajalcev in 6 novih literarnih strokovnjakov, ki majhnim jezikom ponujajo večjo priložnost in spodbujajo spremembe.
 • Promocija in spletna distribucija: European comics je vseevropsko digitalno podjetje, ki ga vodi 13 evropskih založnikov stripov iz 8 evropskih držav. Z različnimi akcijami prispeva k promociji in razvoju evropskega stripovskega in grafičnega romana:
  • ustvarjanje kolektivnega digitalnega kataloga;
  • organizacija potovanj avtorjev in dogodkov v Evropi in Severni Ameriki;
  • izdelava spletne strani za bralce stripov in strokovnjake. 
 • Promocija poezije: Platforma Versopolis, ki je bila ustvarjena leta 2017, se je z leti razširila ter vključuje 23 pesniških in literarnih festivalov v Evropi. Skupaj so promovirali več kot 200 pesnikov iz 32 različnih evropskih jezikov, na spletni strani pa je objavljenih več kot 1 800 njihovih pesmi.
 • Promocija in poslovno mreženje: Projekt ALDUS (mreža evropskih knjižnih sejmov) je mednarodna mreža največjih svetovnih knjižnih sejmov (Frankfurt in Bologna), različnih nacionalnih sejmov in združenj založnikov, katerih končni cilj je nadaljnja profesionalizacija spreminjajoče se evropske krajine založništva.
 • Vključevanje občinstva: SILO (socialno vključujoča dejanja na področju literature) želi tujo evropsko književnost narediti dostopno vsem. Organizacije v sedmih državah neposredno sodelujejo z državljani in begunci, pacienti v bolnišnicah, mladimi odraslimi, zaporniki, srednješolci in starejšimi, da bi književnost prinesli na ulice na obrobju mest, znotraj bolnišnic in povsod drugje, kjer so potrebne dobre zgodbe.
 • Branje in izobraževanje: Cilj projekta READ ON (branje za uživanje, dosežke in razvoj mladih) je povečati zanimanje mladih za književnost in pritegniti njihovo pozornost s spodbujanjem njihovega veselja do branja ob uporabi njihovih digitalnih spretnosti in znanja. Projekt, ki ga sestavlja združenje šestih držav, organizira prireditve v šolah, festivale za najstnike, bare in neformalna prizorišča ter ponuja spletne rešitve, ki zagotavljajo, da se mladi seznanijo s knjigami. Hitro spreminjajoča se digitalna družba ni sovražnik, temveč način za nadaljnji razvoj bralnih spretnosti in znanja mladih, ki jih bodo potrebovali za prihodnji uspeh v njihovem akademskem, socialnem in poklicnem življenju.

Kaj se pričakuje od naslednjega programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027)

Evropska komisija se je odločila, da bo okrepila podporo knjižnemu sektorju v okviru prihodnjega programa Ustvarjalna Evropa in povečala sredstva za financiranje prevajanja in promocije knjig ter nudila posebno sektorsko podporo za povečanje usposabljanja, profesionalizacije in mreženja v knjižnem sektorju.

Nagrada Evropske unije za književnost

Nagrada Evropske unije za književnost ponazarja ustvarjalnost in raznoliko bogastvo sodobne evropske književnosti na področju leposlovja. Tako spodbuja kroženje književnosti v Evropi in povečuje zanimanje za nenacionalna literarna dela.

Nagrado organizira konzorcij Evropskega sveta pisateljev, Zveze evropskih založnikov in Evropska in mednarodna zveza knjigotržcev s podporo programa Ustvarjalna Evropa. Zahvaljujoč tej nagradi in od njene prve izdaje leta 2008 je 135 novih avtorjev iz 41 evropskih držav doseglo nove trge, saj so bila njihova dela prevedena v več jezikov.

Dialog in sodelovanje z državami članicami in deležniki

Komisija je v stalnem dialogu s sektorjem in je pred kratkim ustanovila skupino na podlagi odprte metode koordinacije za večjezičnost in prevajanje, katere namen je zagotoviti priporočila, kako izboljšati kroženje del v Evropi in okrepiti prevajalski sektor.

Related resources

The European Union Prize for Literature

This prize puts a spotlight on the wealth of creativity and diversity of Europe’s contemporary literature, particularly in the field of fiction. In this way, it promotes the circulation of literature within Europe and to encourages greater interest in non-national literary works.

The prize is organised by the Federation of European Publishers and the European and International Booksellers Federation, with the support of Creative Europe. Thanks to this prize and since its first edition in 2008, 135 emerging authors from 41 European countries have reached new markets as their works have been translated into several languages.

European Union Prize for Literature

Day of European Authors

The Day of European Authors is a new initiative of the European Commission to connect younger generations with book reading and to help them discover the diversity of European literature. The Day is also an opportunity to emphasise the importance of all the programmes and initiatives already running in individual EU countries to promote reading. The first edition of the Day of European Authors took place on 27 March 2023.

Day of European Authors

Dialogue and cooperation with EU member states and stakeholders

The Commission is in constant dialogue with the sector through, for instance, Open Method of Coordination (OMC) groups bringing together representatives and policymakers form EU members state and practitioners from the book value chain.

OMC report on translation and multilingualism - Translators on the cover report

The EU Expert Group on Multilingualism and Translation published its "Translators on the Cover" report in February 2022 on the role of translators for the cultural and creative sectors and the circulation of books in Europe.

The report proposes recommendations to improve translators’ working conditions and professional developments.

It also includes recommendations on how EU and member states’ public institutions can work together to stimulate the translation and the promotion of European books. The focus of the report is on literary translation, but the expert group gives also key recommendations for the audiovisual and theatre translation sectors.

Future OMC group on libraries

Libraries play a key role in Europe’s democratic, social, cultural, and educational landscape at all levels. The recently adopted EU Work plan for culture 2023-26 endorsed by the culture ministers provides for the establishment of a new OMC group on public libraries to be launched in 2024.

The group will explore the future of public libraries and in particular how to strengthen the multiple roles of libraries as gateways to and transmitters of cultural works, skills and European values.