Skip to main content

Culture and Creativity

Malmö: ó longchlóis go stíl mhaireachtála inbhuanaithe in Varvsstaden

Lasmuigh d’fhoirgnimh: spásanna a shamhlú le haghaidh compord pearsanta agus rannpháirtíocht chomhchoiteann.

Tír:
Type of project :
Size of city/region:
redevelopment plans of Varvsstaden in Malmo, Sweden

Príomhfhíricí

Stiúideonna ailtireachta: Varvsstaden AB 

Príomhurraitheoir: Varvsstaden AB 

An bhliain a cuireadh an tionscadal i gcrích: 2017 ar aghaidh 

Ábhair: Bríce, gloine, coincréit, cruach, miotal leatháin 

Achar iomlán: 180,000 m² 

Cúlra cathrach/réigiúnach

Is limistéar stairiúil tionsclaíoch in Malmö é Varvsstaden, é suite gar don chuan agus do lár na cathrach araon. Bhí sé ina ionad tionscail rathúil tráth den saol, a raibh longchlóis agus saoráidí tionsclaíocha lonnaithe ann. Chuir an ceantar go mór le féiniúlacht ilchultúrtha agus fhadbhreathnaitheach na cathrach, a bhuí i bpáirt le Kockums, cuideachta thábhachtach longthógála a bhí i bhfeidhm ansin tráth. 

Ar feadh beagnach céad bliain bhí Varvsstaden dúnta don phobal. Mar sin féin, agus aitheantas á thabhairt d’acmhainneacht an cheantair maidir le forbairt uirbeach agus don ghá atá le spás a chruthú do chónaitheoirí, do chuairteoirí agus do ghníomhaíochtaí amach anseo, chinn an chathair é sin a athrú. 

Is sa démhisean atá an dúshlán is mó don fhorbairt seo: oidhreacht thionsclaíoch Varvsstaden a chaomhnú agus é a athrú ina chomharsanacht nua-aimseartha oscailte ag an am céanna. Is léiriú é an tionscadal athbheochana seo ar thiomantas Malmö d’onóir a thabhairt dá stair agus todhchaí dhinimiciúil chuimsitheach a chruthú in Varvsstaden. 

Réiteach

Tá claochlú iomlán á dhéanamh ar Varvsstaden ina cheantar bríomhar chun cónaí agus obair a dhéanamh ann. Is é Varvsstaden AB a bhainistíonn an tionscnamh seo. Is í an chuideachta an conraitheoir agus an forbróir agus déanann sí maoirseacht ar an tréimhse forbartha 25 bliana. Is éard atá sa cheantar uirbeach nua seo 2500 teach, 4000 spás oibre, scoileanna, agus spásanna glasa éagsúla. Ní hamháin go gcuireann an iarracht sin cruth nua ar an tírdhreach ach is obair cheannródaíoch í freisin ar chineálacha cur chuige ciorclacha nuálacha chun foirgnimh atá ann cheana a athrú agus ábhair thógála a athúsáid, rud a leagann síos caighdeán nua don fhorbairt uirbeach. 

Is é is aidhm don tionscadal cómhaireachtáil chomhchuí a chothú idir ‘an saol sna foirgnimh’ agus ‘an saol idir na foirgnimh’. Leis an bpleanáil chúramach sin, cinntítear gur féidir le cónaitheoirí agus le hoibrithe maireachtáil faoi rath i dtimpeallacht ina gcuirtear spásanna compordacha cónaithe agus áiteanna comhroinnte dinimiciúla ar fáil. 

Agus carachtar tionsclaíoch Varvsstaden á chaomhnú, coinníonn sé go leor struchtúir thionsclaíocha shaintréitheacha agus cuireann sé in oiriúint iad sna foirgnimh tráchtála, cultúir agus oideachais. Cuimsítear san fhorbairt sin samhail uirbeach iomlánaíoch inbhuanaithe, lena gcomhcheanglaítear spásanna úsáide measctha, áiteanna poiblí agus caomhnú oidhreachta, agus gealladh faoi thairbhí eacnamaíocha agus comhshaoil ann. 

Déantar monatóireacht an-chúramach ar dhul chun cinn inbhuanaitheachta an tionscadail agus comhroinntear an méid sin go poiblí ar shuíomh gréasáin Varvsstaden AB. 

Critéir don ardchaighdeán (comhthéacs, ómós áite, éagsúlacht, áilleacht)

  • Is é prionsabal treorach an tionscadail atmaisféar uathúil Varvsstaden a chaomhnú, agus an tsean-ailtireacht a bheith fite fuaite leis an ailtireacht nua. Léiríonn an athfhorbairt an éagsúlacht, an fhiosracht agus cur chuige duinelárnach. 
  • San áireamh san fhorbairt tá go leor páirceanna glasa agus promanáid 1 km feadh imchuach an longchlóis, faoi réir le bheith ina ionad cruinnithe nua bríomhar in Malmö. Déanfar Varvsstaden a chomhtháthú gan uaim in inneach uirbeach Malmö trí thrí nasc droichid nua do choisithe, do rothaithe agus don iompar poiblí. 
  • Aon seantán tionsclaíoch ar scála mór nach bhfuil á gcoinneáil, táthar á ndíchóimeáil agus táthar ag stóráil a n-ábhar ar an láthair le haghaidh obair tógála amach anseo, ina measc sin frámaí cruach, plátaí, fuinneoga, brící, staighrí agus lampaí. Leis an athúsáid éicea-chomhfhiosach sin, ní hamháin go laghdaítear astaíochtaí carbóin agus costais ábhar, ach faightear tuiscint ar leith ar stair na hailtireachta nuaí freisin. Bainistíonn Varvsstaden AB na hábhair sin go héifeachtúil trí stóráil ar an láthair agus doiciméadacht dhigiteach i mbanc ábhar, agus measúnú á dhéanamh ar bhail, airíonna struchtúracha agus lorg carbóin. Moltar d’ailtirí na hacmhainní sin a ionchorprú go luath ina ndearaí, agus is é an aidhm atá ann 80% d’ábhair ar an láthair a athúsáid agus a athchúrsáil, rud a d’fhéadfadh 30,000 tona d’astaíochtaí CO₂ a shábháil.  

Rialachas agus bainistíocht

Déanann Varvsstaden AB maoirseacht ar chur i bhfeidhm na dtionscadal, i gcomhar le hoifigigh agus polaiteoirí ó Chathair Malmö. Tá úinéireacht an limistéir agus bainistíocht Varvsstaden AB roinnte idir dhá chuideachta phríobháideacha/infheisteoirí: Peab AB agus Fastighets AB Balder.  

Coinníonn Varvsstaden AB foireann ghníomhach ar a bhfuil cúigear nó seisear atá tiomanta don tionscadal. Thar na blianta tá athrú tagtha ar líon iomlán na mball foirne bardasach atá ag gabháil don tionscadal. Ar an meán, bhí baint dhíreach nó indíreach ag 20 fostaí le linn chéim forbartha an phlean. Le linn na céime pleanála mionsonraithe, bíonn beirt nó triúr fostaithe páirteach go gníomhach. 

Buiséad agus maoiniú

Is í Cathair Malmo a mhaoiníonn buiséad athchóirithe na spásanna poiblí, amhail droichid, páirceanna agus bóithre, agus thart ar leathbhilliún kronor na Sualainne (€43,085,118) atá i gceist. 

Is é Varvsstaden AB a bhainistíonn buiséid aonair na dtionscadal tráchtála agus cónaithe féin. 

Smaointe inaistrithe

Leideanna ón gcathair

  • Díriú ar struchtúir agus ábhair a athúsáid mar bhealach chun an oidhreacht a neartú chomh maith le hiarmhairtí ar an aeráid a laghdú. 
  • Spriocanna intomhaiste a bhunú maidir le coigilteas carbóin agus meastóireacht thrédhearcach agus tuairisciú ar an tionscadal a fhorbairt ón tús. 
  • Deiseanna a thabhairt do dhaoine cruthaitheacha, idir ailtirí atá ag teacht chun cinn agus tionóntaí luatha, atá tiomanta do spriocanna an tionscadail agus a dhéanfaidh a gcuid ama agus fuinnimh a infheistiú san áit. 
  • A bheith in ann glacadh le bealaí nuálacha chun foirgnimh thionsclaíocha a dúnadh roimhe seo a oscailt agus a athrú ó bhonn mar mhalairt ar scartáil. 

Sonraí teagmhála

Déan teagmháil le bardas Malmo trí ríomhphost.